Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 11.01.2017. Stājas spēkā 12.01.2017.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2016.gada 16.decembrīNr. 46

protokols Nr. 19, 11. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 9.jūlija saistošajos noteikumos Nr.27
“Par līdzfinansējuma samaksas kārtību par izglītības ieguvi Jūrmalas Mūzikas vidusskolā”

Izdoti saskaņā ar Izglītības
likuma 12.panta 2.¹daļu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 9.jūlija saistošajos noteikumos Nr.27 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību par izglītības ieguvi Jūrmalas Mūzikas vidusskolā”, šādus grozījumus:

1. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

„5. Audzēkņu vecāku, vai citu likumisko pārstāvju līdzfinansējuma apmērs ir divdesmit viens euro mēnesī”.

2. Svītrot 12.punktu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju


PASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.46

“Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 9.jūlija saistošajos noteikumos Nr.27
“Par līdzfinansējuma samaksas kārtību par izglītības ieguvi Jūrmalas Mūzikas vidusskolā””

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts

1.1. Atbilstoši Izglītības likuma 12.panta 2.prim daļai pašvaldība saistošajos noteikumos var paredzēt daļēju maksu kā līdzfinansējumu par izglītības ieguvi pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs;

1.2. Ņemot vērā, ka Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 9.jūlija lēmuma Nr.260 “Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas Mūzikas vidusskolā” pielikumā „Jūrmalas Mūzikas vidusskolas maksas pakalpojumi” tiek svītrots 1.punkts, kas attiecas uz audzēkņu vecāku līdzfinansējumu un iekļauts saistošajos noteikumos, nepieciešams izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 9.jūlija saistošajos noteikumos Nr.27 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību par izglītības ieguvi Jūrmalas Mūzikas vidusskolā” grozījumus, nosakot līdzfinansējuma apmēru.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums

Izglītības likuma 12.panta 2 prim daļa pilnvaro pašvaldību saistošajos noteikumos paredzēt daļēju maksu kā līdzfinansējumu par izglītības ieguvi pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs. Minētais pilnvarojums nozīmē arī to, ka saistošajos noteikumos ir nosakāms līdzfinansējuma apmērs, proti, kāda ir maksa, kas jāveic bērna likumiskajam pārstāvim par to, ka bērns apgūst attiecīgu izglītības programmu Jūrmalas Mūzikas vidusskolā. Līdz ar to attiecīgi precizējams saistošo noteikumu 5.punkts.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav attiecināms.

Ar saistošajiem noteikumiem netiek mainīts audzēkņu vecāku līdzfinansējuma apmērs. Tas paliek tādā pašā apmērā, kā tika noteikts ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 9.jūlija lēmumu Nr.260 “Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas Mūzikas vidusskolā” pielikumā „Jūrmalas Mūzikas vidusskolas maksas pakalpojumi”.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

4.1. Līdzfinansējuma samaksas kārtība attiecas uz izglītojamo vecāku vai citu likumisko pārstāvju (turpmāk – Vecāki) līdzfinansējumu par izglītojamo, kas apgūst profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmu izglītības iestādē vai pirmsskolas izglītības programmu mācās izglītības iestādes sagatavošanas vai kandidātu klasē;

4.2. saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecībā uz mērķgrupu neuzliks jaunus pienākumus.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

5.1. saistošo noteikumu izpildi nodrošinās izglītības iestāde;

5.2. saistošo noteikumu izpilde neietekmēs izglītības iestādes funkcijas un uzdevumus.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošie noteikumi izstrādes procesā tika izskatīti Izglītības un kultūras jautājumu komitejā.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF