Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2019.gada 18.aprīļa 13.nolikumu

2017.gada 23.martāNr. 7

protokols Nr. 6, 22. punkts

Projektu konkursa „Jūrmala – Latvijas valsts simtgadei”
līdzfinansēšanas nolikums

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Projektu konkursa „Jūrmala – Latvijas valsts simtgadei” līdzfinansēšanas nolikums (turpmāk – Nolikums) nosaka kārtību, kādā tiek iesniegti, novērtēti un līdzfinansēti projektu pieteikumi, kas pārliecinoši saistīti ar Jūrmalu Latvijas valsts simtgades svinību u ietvaros.

2. Projektu konkursa „Jūrmala – Latvijas valsts simtgadei” (turpmāk – Konkurss) mērķis ir līdzfinansēt projektus, tai skaitā ilgtermiņa (līdz 3 gadiem) projektus (izstādes, izrādes, pētījumus, koncertus, pasākumus, filmas, u.c.), kuri atbilst kādai no prioritātēm:

2.1. izzināt Jūrmalas vēsturi, spilgtas personības, kas dažādās nozarēs un laikos ir devušas nozīmīgu ieguldījumu Latvijas valsts veidošanā un attīstībā, dokumentēt kultūrvēsturisko mantojumu un padarīt to pieejamu sabiedrībai;

2.2. radīt paliekošas 21. gadsimta cienīgas kultūrvides vērtības, simbolus un jaunrades darbus Jūrmalā;

2.3. stiprināt jauniešu radošo iniciatīvu un piederības sajūtu Latvijai un Jūrmalai.

3. Konkursu izsludina, organizē un administrē Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – dome) Kultūras nodaļa (turpmāk – Kultūras nodaļa).

4. Piedalīties Konkursā un pretendēt uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) līdzfinansējuma saņemšanu var jebkura Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta nevalstiska organizācija un komersants.

5. Ar Konkursa nolikumu var iepazīties Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv. Tālrunis informācijai 26787796.

II. Projektu pieteikumu iesniegšanas kārtība

6. Informācija par projektu pieteikumu iesniegšanu Konkursam tiek publicēta Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv ne vēlāk kā 20 darba dienas pirms projektu pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām.

7. Atbilstoši Nolikuma 11.punktam aizpildītu projekta pieteikuma dokumentāciju Konkursam jāiesniedz pa pastu vai elektroniskā formātā, nosūtot uz elektronisko pasta adresi pasts@jurmala.lv, vai personīgi domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā, Jomas ielā 1/5, papīra formātā, slēgtā aploksnē ar norādi „Projektu konkurss „Jūrmala – Latvijas valsts simtgadei””. Uz aploksnes jānorāda projekta iesniedzējs un iesniedzēja adrese. Ja elektroniski iesūtītais pieteikums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, pieteikums papīra formātā nav jāiesniedz.

8. Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv norādītajam Konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņam, norādīto datumu ieskaitot.

9. Viena iesniedzēja projektu pieteikumu skaits nav ierobežots.

III. Projekta pieteikuma noformējums un saturs

10. Projekta pieteikums jāsagatavo latviešu valodā, datordrukā uz A4 formāta lapām. Pieteikuma un tā pielikumu lapām ir jābūt caurauklotām un sanumurētām vienotā numerācijā, norādot kopējo lapu skaitu. Projekta pieteikumam ir jābūt sakārtotam atbilstoši Nolikuma 11.punktā norādītajā pieteikuma daļu secībā.

11. Projekta pieteikumā jāiekļauj šādi dokumenti:

11.1. projekta pieteikums (1.pielikums);

11.2. projekta apraksts (2.pielikums);

11.3. projekta tāme (3. vai 4.pielikums):

11.3.1. Excel formātā saskaņā ar norises plānu, kurā jānorāda kopējās plānotās projekta izmaksas (tai skaitā visas nodevas, nodokļi, autortiesību samaksa u.c. maksājumi); ja projekta īstenošana pārsniedz 12 mēnešu periodu no līguma par līdzfinansējuma piešķiršanu noslēgšanas brīža, tas jāsadala 12 mēnešu periodu griezumā pa kārtām (turpmāk – projekta kārta), sagatavojot tāmi par katru projekta kārtu atsevišķi;

11.3.2. esošais un plānotais projekta iesniedzēja vai citu projekta sadarbības partneru līdzfinansējums un tā izlietojuma prognoze, plānotie ieņēmumi (norādot ieejas biļešu cenas, biļešu tirgotāja nosaukumu), kur prognoze balstīta projekta iesniedzēja darbības pieredzē, atsevišķi norādot Konkursā pieprasīto pašvaldības līdzfinansējumu;

11.3.3. projekta tāmē tiek norādīti visi plānotie ieņēmumi un visi plānotie izdevumi. Projekta tāmē uzrādītās izmaksas pilnībā nodrošina visu projekta aprakstā minēto aktivitāšu īstenošanu.

11.3.4. par katru tāmes izdevumu pozīciju jāiesniedz uzrādīto izmaksu pamatojumus par plānoto pakalpojumu.

11.4. vienošanās par projekta īstenošanu , kas noslēgta starp projekta īstenotāju un attiecīgās projekta īstenošanas vietas valdītāju (9.pielikums);

11.5. projekta vadītāja un darba grupas locekļu „Dzīves un darba gājums (CV)”, kas sniegtu informāciju par projekta īstenotāju zināšanām, darba pieredzi un profesionālajām iemaņām;

11.6. aizpildīta Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumu Nr.740 “De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi” 1.pielikumā minētā veidlapa (11.pielikums);

11.7. projekta pieteikumam var pievienot arī citus pielikumus pēc projekta iesniedzēja ieskatiem, ja tas var sniegt papildus informāciju par projekta iesniedzēja kompetenci vai projektu kopumā.

12. Projekta pieteikumu, tāmi un projekta aprakstu paraksta projekta iesniedzēja pilnvarotais paraksttiesīgais pārstāvis. Kopprojekta iesniegšanas gadījumā dokumentāciju paraksta visas projektā iesaistītās puses, norādot projekta galveno īstenotāju - finansiāli un juridiski atbildīgo personu par iesniegtā projekta apraksta, projekta tāmes (tai skaitā projekta ietvaros paredzēto finanšu izlietojumu) atbilstību Nolikuma prasībām.

13. Pirms nākamās projekta kārtas, ja tāda ir paredzēta, īstenošanas Nolikumā noteiktajā kārtībā projekta iesniedzējs atjauno projekta pieteikumu, iesniedzot projekta tāmi saskaņā ar Nolikuma 11.3.punktu un citus Nolikuma 11.punktā noteiktos projekta pieteikuma dokumentus, ja tajos ir nepieciešams veikt izmaiņas attiecībā uz sākotnēji iesniegto un Nolikumā noteiktajā kārtībā apstiprināto projekta pieteikumu.

14. Projekta iesniedzējs ir atbildīgs par pieteikumā ietvertās informācijas patiesumu.

15. Projekta iesniedzējam ir tiesības pirms pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto pieteikumu, rakstiski informējot par to Kultūras nodaļu.

16. Projekta pieteikuma saturs ir ierobežotas pieejamības informācija.

17. Projektu pieteikumus, kas nav atbalstīti ar pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu, pretendenti var saņemt atpakaļ mēneša laikā pēc Konkursa rezultātu paziņošanas. Pēc noteiktā termiņa neizņemtie projektu pieteikumi tiek iznīcināti.

IV. Projektu pieteikumu vērtēšana

18. Projektu pieteikumu izvērtēšanu veic ar domes priekšsēdētāja rīkojumu apstiprināta pieteikumu izvērtēšanas un projektu īstenošanas uzraudzības darba grupa (turpmāk – Darba grupa). Savukārt lēmumu par projektu pieteikumu apstiprināšanu un pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu, pamatojieties uz Darba grupas sniegto novērtējumu, pieņem ar domes priekšsēdētāja rīkojumu apstiprināta projektu vērtēšanas komisija (turpmāk – Vērtēšanas komisija).

19. Darba grupas sastāvu veido:

19.1. Darba grupas vadītājs – Kultūras nodaļas vadītājs;

19.2. Darba grupas vadītāja vietnieks – Kultūras nodaļas pārstāvis ar specifiskām zināšanām un pieredzi konkrētajā jomā;

19.3. finansists – domes darbinieks ar zināšanām un pieredzi finanšu vadībā vai grāmatvedībā;

19.4. Darba grupas vadītājs ir tiesīgs Darba grupas sastāvā iekļaut arī citus pašvaldības darbiniekus.

20. Darba grupa objektīva priekšstata gūšanai projektu pieteikumu izvērtēšanai ir tiesīga pieaicināt neatkarīgus ekspertus. Eksperti nepiedalās projektu pieteikumu vērtēšanā.

21. Darba grupa 15 darba dienu laikā pēc Nolikuma 8.punktā norādītā Konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām veic projektu pieteikumu izvērtēšanu atbilstoši Nolikuma 10.pielikumā noteiktajiem kritērijiem. Projekta pieteikuma kopējais vērtējums tiek iegūts, Darba grupas locekļu piešķirto punktu summu dalot ar vērtētāju skaitu. Iegūtie rezultāti tiek prezentēti Vērtēšanas komisijas sēdē. Darba grupa ir tiesīga Vērtēšanas komisijai sniegt priekšlikumus izmaiņu veikšanai projektu pieteikumos un/vai to pielikumos, lai nodrošinātu pašvaldības līdzfinansējuma efektīvu izmantošanu.

22. Noraidīti tiek tie projektu pieteikumi, kuri neatbilst kaut vienam no vērtēšanas kritēriju administratīvajiem kritērijiem vai kādā no kvalitatīvajiem kritērijiem saņem 0 punktus (10.pielikums). Ja kādā no kvalitatīvajiem kritērijiem daļa darba grupas locekļu ieliek 0 punktus, bet daļa ieskaites punktus, tad kvalitatīvais kritērijs tiks noteikts ar balsu vairākumu. Par konstatēto faktu iesniedzēji elektroniski e-pastā tiek informēti 10 darba dienu laikā.

23. Ne vēlāk kā 25 darba dienu laikā pēc Nolikuma 8.punktā norādītā Konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām pēc Darba grupas ierosinājuma tiek sasaukta Vērtēšanas komisijas sēde. Vērtēšanas komisijas sēde ir slēgta.

24. Vērtēšanas komisijas sastāvu veido:

24.1. Vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs – pašvaldības izpilddirektors;

24.2. Vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Attīstības pārvaldes vadītājs;

24.3. Vērtēšanas komisijas locekļi – Kultūras nodaļas vadītājs, Pilsētplānošanas nodaļas vadītājs, Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes vadītājs, Revīzijas un audita nodaļas vadītājs un Budžeta nodaļas vadītājs, Jūrmalas pilsētas muzeja vadītājs.

25. Vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja un Vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieka prombūtnes laikā Vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja pienākumus veic Vērtēšanas komisijas locekļu deleģēts Vērtēšanas komisijas pārstāvis.

26. Lēmums par projektu pieteikumu apstiprināšanu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai vai to noraidīšanu, pamatojoties uz Darba grupas sniegto prezentāciju, priekšlikumiem un piešķirto punktu vērtējumu, tiek pieņemts Vērtēšanas komisijas sēdē, Vērtēšanas komisijas locekļiem balsojot.

27. Pirms Vērtēšanas komisijas sēdes par projektu pieteikumu apstiprināšanu katrs Vērtēšanas komisijas loceklis paraksta apliecinājumu, ka nav personīgi ieinteresēts kādā no Konkursam iesniegtajiem projektiem.

28. Vērtēšanas komisija ir tiesīga pagarināt projektu pieteikumu izvērtēšanas un lēmumu pieņemšanas termiņu ne ilgāk kā par 15 darba dienām, par to trīs darba dienu laikā rakstiski informējot iesniedzējus.

29. Vērtēšanas komisija ir tiesīga pieprasīt no iesniedzējiem papildu informāciju vai dokumentus. Pieprasītie dokumenti ir jāiesniedz piecu darba dienu laikā, pretējā gadījumā Vērtēšanas komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par projekta pieteikuma noraidīšanu.

30. Vērtēšanas komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par daļēju projekta pieteikumā norādīto projektā plānoto aktivitāšu atbalstīšanu un daļēju pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu, kā arī atteikt Nolikuma 43.punktā norādītā mantiskā nodrošinājuma iekļaušanu projekta līdzfinansējuma nodrošināšanai, ja nav iespējams gūt skaidru priekšstatu par mantiskā nodrošinājuma patieso vērtību.

31. Par Konkursa rezultātiem visi projektu iesniedzēji tiek rakstiski informēti 10 darba dienu laikā pēc Vērtēšanas komisijas lēmuma pieņemšanas, nosūtot informāciju uz projektu pieteikumos norādītājām e-pasta adresēm.

32. Informācija par atbalstītajiem projektiem tiek publicēta Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv .

V. Līdzfinansējuma piešķiršanas noteikumi

33. Atbalstīto projektu katra projekta kārta tiek līdzfinansēta no Kultūras nodaļas budžeta Konkursa līdzfinansēšanai paredzētajiem līdzekļiem kārtējā pašvaldības budžeta gadā. Pašvaldības līdzfinansējumu saņem tie projektu iesniedzēji, kuru iesniegtie projekti saņem lielāko punktu skaitu saskaņā ar 10.pielikumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem lejupejošā secībā. Ja Konkursa līdzfinansēšanai noteiktais līdzekļu apjoms ir beidzies vai projektu pieteikumi netiek atzīti par atbalstāmiem, projekta pieteikumi ar zemāko punktu skaitu netiek atbalstīti.

34. Katras projekta kārtas īstenošanai piešķirtais pašvaldības līdzfinansējums var tikt izmantots ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no līguma par līdzfinansējuma piešķiršanu vai vienošanās par projekta kārtas īstenošanu noslēgšanas dienas.

35. Ja Konkursa īstenošanai pārskata gadā paredzētā pašvaldības līdzfinansējuma summa netiek apgūta, Vērtēšanas komisija var lemt par jaunas Konkursa kārtas izsludināšanu.

36. Piešķirtie līdzekļi projekta īstenošanai ir tikai daļējs finansējums.

37. Pašvaldības līdzfinansējuma izlietojumam atbalstāmās izmaksas ir:

37.1. projekta mākslinieciskās un tehniskās izmaksas;

37.2. projekta norises vietas izmaksas;

37.3. projekta īstenošanai nepieciešamo materiālu iegāde un aprīkojuma noma;

37.4. projekta publicitātes izdevumi;

37.5. projekta administratīvās izmaksas, bet ne vairāk kā 10% apmērā no pieprasītā pašvaldības līdzfinansējuma apmēra;

37.6. atsevišķa komercbankas norēķinu konta atvēršanas un/vai uzturēšanas izmaksas.

38. Pašvaldības līdzfinansējuma izlietojumam neatbalstāmās izmaksas ir:

38.1. organizāciju pamatdarbības nodrošināšana, materiālu tehniskās bāzes uzlabošana un pamatlīdzekļu iegāde;

38.2. izmaksas, kuras projektā finansē no citiem finanšu avotiem;

38.3. pabalsti, prēmijas, naudas balvas, komandējumi un citi līdzīgi maksājumi;

38.4. ja projekta iesniedzējs ir Pievienotās vērtības nodokļa reģistrā reģistrēta persona, tad pievienotās vērtības nodoklis ir neatbalstāma izmaksa. Šādā gadījumā pievienotās vērtības nodokli sedz citi finanšu avoti;

38.5. procentu maksājumi, zaudējumu atlīdzības un parādu dzēšana;

38.6. pirms līguma par līdzfinansējuma piešķiršanu noslēgšanas īstenotās projekta aktivitātes.

39. Pamatojoties uz Vērtēšanas komisijas lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu, dome viena mēneša laikā pēc Vērtēšanas komisijas lēmuma pieņemšanas, bet ne vēlāk kā 10 darba dienas pirms projekta plānotās īstenošanas sākuma, noslēdz ar projekta īstenotāju līgumu par līdzfinansējuma piešķiršanu (5.pielikums). Ja Vērtēšanas komisija piešķir pašvaldības līdzfinansējumu Nolikuma 37.2.apakšpunktā minētajām atbalstāmajām izmaksām (projekta norises vietas izmaksas), ar projekta iesniedzēju, kas nav pievienotās vērtības nodokļa maksātājs, un ar norises vietas valdītāju tiek noslēgts trīspusējs līgums par līdzfinansējuma piešķiršanu (6.pielikums). Ja projekta īstenošana ir sadalīta kārtās, tad par katras nākamās projekta kārtas īstenošanu:

39.1. pēc lēmuma par iepriekšējās projekta kārtas noslēguma atskaites apstiprināšanu Darba grupā, par rezultātiem tiek informēta Vērtēšanas komisija, kas šo informāciju pieņem zināšanai. Projekta noslēguma atskaiti apstiprina pašvaldības izpilddirektors;

39.2. Vērtēšanas komisija pieņem lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu nākamās projekta kārtas īstenošanai;

39.3. ar projekta iesniedzēju tiek slēgta papildu vienošanās pie noslēgtā līguma par līdzfinansējuma piešķiršanu iepriekšējai projekta kārtai.

40. Ja Nolikuma 39.punktā noteiktajā laikā līgums par līdzfinansējuma piešķiršanu netiek noslēgts, Vērtēšanas komisija var atcelt lēmumu par piešķirto pašvaldības līdzfinansējumu.

41. Pašvaldības līdzfinansējums projekta īstenotājam tiek pārskaitīts uz tikai projekta īstenošanai paredzēto atsevišķo bankas kontu atbilstoši līgumā par līdzfinansējuma piešķiršanu (5. vai 6.pielikums) noteiktajai kārtībai.

42. Izmaiņas projekta aktivitātēs, īstenošanas termiņos, projekta tāmē ir veicamas tikai pirms projekta ietvaros paredzētās aktivitātes īstenošanas līgumā par līdzfinansējuma piešķiršanu noteiktajā kārtībā (5.pielikums), saskaņojot tās ar domi. Šajā punktā minētās izmaiņas saskaņo Kultūras nodaļa (ja nebūtiskas) vai Vērtēšanas komisija (ja būtiskas) un apstiprina pašvaldības izpilddirektors. Precizētā projekta tāme kļūst par līguma par līdzfinansējuma piešķiršanu neatņemamu sastāvdaļu.

43. Projekta īstenotājs daļu no pašu finansējuma (projekta iesniedzēja finansējums, biļešu ieņēmumi, projekta iesniedzēja piesaistītais finansējums) var aizstāt ar projekta partnera sniegtu mantisku nodrošinājumu, taču ne vairāk kā 50% (piecdesmit procentu) apmērā no pašu finansējuma. Šādā gadījumā projekta iesniedzējs projekta pieteikumam pievieno mantiskā nodrošinājuma sniedzēja paraksttiesīgās personas parakstītu apliecinājumu, kurā norādīts mantiskā nodrošinājuma apjoms un vērtība. Šādā gadījumā mantiskajam nodrošinājumam ir jābūt izmantotam projekta īstenošanā, iekļautam projekta aprakstā (2.pielikums) un projekta tāmē (3.pielikums). Mantiskā nodrošinājuma vērtībai ir jābūt pārbaudāmai un norādītai atbilstoši tirgus cenām.

44. Ja tiek konstatēts iesniedzēja organizācijas komercdarbības atbalsts valsts atbalsta izpratnē, tad dome līdzfinansējumu piešķir kā de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas 2013.gada 18.decembra Regulu (EK) Nr.1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352/1), Komisijas 2014.gada 17.jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108.pantu, 53.panta otrās daļas d. un e. apakšpunktu, trešās daļas b. apakšpunktu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, Nr. L 187) un Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumiem Nr.740 “De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi”.

VI. Projekta īstenošana un uzraudzība

45. Projekta iesniedzējs un projekta īstenotājs ir viena un tā pati juridiskā persona vai projekta īstenotājs noteikts atbilstoši Nolikuma 12.punktam.

46. Projekta iesniedzējs nodrošina projektā paredzēto līdzekļu samērīgu un ekonomiski pamatotu izlietojumu atbilstoši projekta mērķim un līgumam par līdzfinansējuma piešķiršanu pielikumā pievienotajai projekta tāmei, kā arī nepieļauj projektā plānoto aktivitāšu un rezultātu dubulto finansēšanu no dažādiem finanšu avotiem un projektā paredzēto aktivitāšu īstenošanas nodošanu trešajām personām, kuras nav minētas projekta pieteikumā.

47. Projekta īstenotājs nodrošina projekta īstenošanu atbilstoši ar domi noslēgtajā līgumā par līdzfinansējuma piešķiršanu noteiktajam termiņam un nosacījumiem.

48. Projekta īstenotājs nodrošina, ka projekta īstenošanai tiek nodrošināts atsevišķs norēķinu konts bankā, uz kuru tiek pārskaitīti ar projekta īstenošanu saistītie līdzekļi par tām projekta tāmes pozīcijām, kuras pilnībā vai daļēji līdzfinansē dome, un ar projekta īstenošanu saistītie finanšu darījumi tiek veikti tikai bezskaidras naudas norēķinu veidā, kas ir pamatoti ar izdevumus pamatojošiem dokumentiem atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

49. Projekta īstenotājam ir jānodrošina priekšfinansējums projekta īstenošanai 20% (divdesmit procentu) apmērā no projekta īstenošanai paredzētā pašvaldības līdzfinansējuma kopsummas vai 60% (sešdesmit procenti) no projekta īstenošanai paredzētā pašvaldības līdzfinansējuma kopsummas, atbilstoši līgumā par līdzfinansējuma piešķiršanu (5.pielikums) noteiktajai kārtībai.

50. Projekta īstenotājs nodrošina projekta publicitāti presē un citos masu informācijas, elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos un vizuālo informāciju projekta īstenošanas vietā, 10 darba dienas iepriekš, saskaņojot to ar Kultūras nodaļu un informāciju nosūtot uz e-pasta adresi: kulturas_nodala@jurmala.lv.

51. Kultūras nodaļai ir tiesības izlases veidā veikt projekta aktivitāšu norišu pārbaudi uz vietas projekta īstenošanas laikā, finanšu līdzekļu izlietojuma pārbaudi un projekta īstenošanas uzraudzību.

52. Kultūras nodaļai, konstatējot, ka projekts netiek īstenots atbilstoši iesniegtajam projekta pieteikumam vai piešķirtais pašvaldības līdzfinansējums netiek izlietots paredzētajiem mērķiem vai projekta īstenotājs ir pārkāpis citus Nolikuma vai noslēgtā līguma par līdzfinansējuma piešķiršanu noteikumus, ir pienākums par šo faktu informēt Vērtēšanas komisiju, kas var lemt par pašvaldības līdzfinansējuma apmēra samazināšanu vai projekta īstenošanas pārtraukšanu un pašvaldības līdzfinansējuma atgriešanu.

53. Projekta kopējās summas izlietojuma pieaugums bez iepriekšēja saskaņojuma ar Domi ir pieļaujams un ir attiecināms ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no līgumam par līdzfinansējuma piešķiršanu pievienotās projekta tāmes katrā no izdevumu pozīcijām, nepalielinot piešķirtā pašvaldības līdzfinansējuma apjomu. Projekta finansējuma izlietojuma samazinājumam ierobežojums netiek noteikts . Šādas izmaiņas tiek apstiprinātas līdz ar Starpposma atskaites vai Atskaites apstiprināšanu, kuru saskaņo Darba grupas vadītājs, paraksta Iesniedzējs un pašvaldības izpilddirektors.

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Pielikums Nr.1 Iesniegums dalībai projektu konkursā DOC

Pielikums Nr.2 Projekta pieteikums DOC

Pielikums Nr.3 Tāme DOC, Tāmes paraugs XLSX

Pielikums Nr.4 Tāme (izdevējdarbības projekts) DOC, Tāmes paraugs XLSX

Pielikums Nr.5 Līgums par līdzfinansējuma piešķiršanu DOC

Pielikums Nr.6 Līgums par līdzfinansējuma piešķiršanu DOC

Pielikums Nr.7 Projekta starpposma atskaite DOC

Pielikums Nr.8 Projekta atskaite DOC

Pielikums Nr.9 Vienošanās par projekta īstenošanu DOC

Pielikums Nr.10 Vērtēšanas kritēriji DOC

Pielikums Nr.11 Uzskaites veidlapa par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta piešķiršanai DOC