Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 16.februārīNr. 41

protokols Nr. 5, 3. punkts

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes
“Katrīna” vadītāja iecelšanu amatā

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 2.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikuma Nr.11 “Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Katrīna” nolikums” 34.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 20.oktobra lēmumu Nr.470 “Par Jūrmalas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Katrīna” vadītāja pienākumu izpildītāja iecelšanu amatā” ar kuru Sarmīte Verze tika iecelta par pirmsskolas izglītības iestādes “Katrīna” vadītāja pienākumu izpildītāju ar 2016.gada 1.novembri un Izglītības un zinātnes ministrijas 2016.gada 19.oktobra vēstuli Nr.01-14e/4255 “Par vadītāja maiņu”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Iecelt Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Katrīna” vadītāja pienākumu izpildītāju Sarmīti Verzi Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Katrīna” vadītājas amatā.

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF