Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 16.februārīNr. 43

protokols Nr. 5, 5. punkts

Par līguma slēgšanu

Lai nodrošinātu efektīvāku nodevas par vienreizējo iebraukšanu ar transportlīdzekli Jūrmalas pilsētas īpaša režīma zonā samaksas iespēju un vienreizējās iebraukšanas atļaujas saņemšanu nodevas maksātājiem, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un saskaņā ar 2017.gada 12.janvāra Jūrmalas pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.1 „Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā” 17.2.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt sadarbības parauglīgumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nodevas par transportlīdzekļu vienreizējo iebraukšanu īpaša režīma zonā iekasēšanu, izmantojot mobilo sakaru pakalpojumu, saskaņā ar 1.pielikumu.

2. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Nodokļu nodaļai vienas nedēļas laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas sagatavot publicēšanai paziņojumu par iespēju slēgt šī lēmuma 1.punktā minēto sadarbības līgumu, saskaņā ar 2.pielikumu.

3. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt lēmuma 2.punktā minēto paziņojumu presē vai pašvaldības tīmekļa vietnē.

4. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Nodokļu nodaļai vienas nedēļas laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas papildus nosūtīt sadarbības partneriem, kas ir snieguši Jūrmalas pilsētas domei šādu pakalpojumu, paziņojumu līguma slēgšanai.

Priekšsēdētāja

R.Sproģe1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017. gada 16.februāra lēmumam Nr.43

(protokols Nr.5, 5.punkts)

SADARBĪBAS LĪGUMS Nr._______

Jūrmalā, 2017. gada ___. _______________

Jūrmalas pilsētas dome, reģ.Nr.90000056357, (turpmāk – DOME) kuras vārdā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” rīkojas pašvaldības izpilddirektora p.i. Arturs Grants, no vienas puses, un

_________________, reģistrācijas Nr.___________, (turpmāk – PARTNERIS) kuras vārdā uz statūtu pamata rīkojas _______________________________________________, no otras puses, turpmāk katrs atsevišķi vai abi kopā saukti arī Puse/-es,

pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada ________________ lēmumu Nr.____ „Par līguma noslēgšanu”, savā starpā noslēdz šādu līgumu (turpmāk - Līgums):

  1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

Puses sadarbojas, lai nodrošinātu Jūrmalas pilsētas pašvaldības nodevas par transportlīdzekļu vienreizējo iebraukšanu īpaša režīma zonā (turpmāk – Nodeva) iekasēšanu, izmantojot mobilo sakaru pakalpojumu (turpmāk- Darbi), saskaņā ar Līgumu.

  1. PUŠU SAISTĪBAS

2.1. PARTNERIS apņemas:

2.1.1. nodrošināt iespēju Nodevas maksātājam ar mobilo sakaru pakalpojumu starpniecību, nosūtot īsziņu uz PARTNERA norādīto tālruņa numuru, veikt norēķinus par Nodevu (2,00 euro) par transportlīdzekļu vienreizējo iebraukšanu īpaša režīma zonā un veikto darījumu notikumus un finanšu transakcijas atspoguļot PARTNERA datu bāzē – elektroniskā norēķinu sistēmā (turpmāk – Sistēma);

2.1.2. nodrošināt, ka Nodevas maksātājam papildus Nodevai būs jāsedz procentu likme par starpniecības pakalpojumu sniegšanu ______% (summa vārdiem) apmērā, norādot tās summu naudas izteiksmē - ___________ euro (summa vārdiem) saskaņā ar Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 59.panta otro daļu. PARTNERIS informē DOMI 10 (desmit) darba dienu laikā pirms procentu likmes par starpniecības pakalpojumu sniegšanu izmaiņām;

2.1.3. nodrošināt iespēju Nodevas maksātājam, pieslēdzoties pie Sistēmas pirms maksājuma uzsākšanas, saņemt informāciju no Sistēmas, ka Nodevas maksātājam papildus Nodevai būs jāsedz procentu likme par starpniecības pakalpojumu sniegšanu, norādot tās summu naudas izteiksmē, saskaņā ar Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 59.panta otro daļu;

2.1.4. nodrošināt starpniecības pakalpojumu laika periodā no 2017.gada 1.aprīļa līdz 2017.gada 30.septembrim 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī, 7 (septiņas) dienas nedēļā;

2.1.5. informēt Nodevas maksātāju par Nodevas samaksu - nosūtot īsziņu uz Nodevas maksātāja norādīto tālruņa numuru, kurā norāda informācija par vienreizējo iebraukšanas atļaujas saņemšanu ar derīguma termiņu 1 (vienu) stundu no īsziņas saņemšanas brīža un transportlīdzekļa reģistrācijas numurs;

2.1.6. informēt Līgumā norādītos DOMES pārstāvjus par Nodevas samaksu, veicot darījumu fiksēšanu Sistēmā, kurā pēc pakalpojuma saņemšanas reģistrē datus par apmaksāto Nodevu, norādot šādus Nodevas maksātāja datus:

2.1.6.1. identifikatoru;

2.1.6.2. Nodevas maksātāja tālruņa numuru;

2.1.6.3. automašīnas reģistrācijas numuru;

2.1.6.4. Nodevas saņēmējs - Jūrmalas pilsētas dome;

2.1.6.5. vienreizējo iebraukšanas atļaujas saņemšanas datumu;

2.1.6.6. pakalpojuma veidu - Nodeva;

2.1.6.7. vienreizējo iebraukšanas atļaujas saņemšanas laiku no/līdz (datums-vajadzības gadījumā, laiks);

2.1.6.8. daudzumu;

2.1.6.9. summu;

2.1.7. tehniski nodrošināt DOMES pārstāvjiem piekļuves tiesības Sistēmai 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī, 7 (septiņas) dienas nedēļā visā kalendārā gada laikā, izņemot gadījumus, kad ir nepieciešams veikt Sistēmas profilaktiskos darbus, iepriekš par to paziņojot un saskaņojot ar DOMI, kurā tiek uzskaitīti dati par iekasēto Nodevu un saņemtajām vienreizējām iebraukšanas atļaujām, kā arī nodot DOMES pārstāvjiem Sistēmas izmantošanas un autorizācijas aprakstu, un piekļuves paroles;

2.1.8. nodrošināt atskaišu izstrādi un uzturēšanu par Nodevas maksātāja darījumiem un saņemtajām vienreizējām iebraukšanas atļaujām 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus pēc Līguma laušanas;

2.1.9. lai DOMEI atvieglotu un paātrinātu attālinātu Nodevas samaksas pārbaudi, nodrošināt DOMI:

2.1.9.1. ar vismaz četriem mobilajiem tālruņiem pilnā komplektācijā, ar lādētājiem un automašīnas lādētājiem, kuriem jābūt instalētiem ar īpašu mobilo aplikāciju, sk. šī Līguma pielikuma 7.punktu, un pakalpojuma sniegšanas periodā veikt visu ar mobilajiem tālruņiem saistīto pakalpojumu samaksu;

2.1.9.2. pēc DOMES rakstiska darba uzdevuma saņemšanas nodrošināt papildus datu apmaiņu ar DOMI par Nodevas apmaksu un Nodevas maksātājiem nosūtītajām vienreizējām iebraukšanas atļaujām;

2.1.10. nodrošināt DOMES pārstāvjus ar pieejamām atskaitēm par veiktajiem darījumiem un meklēšanu pēc šādiem kritērijiem:

2.1.10.1.identifikatora;

2.1.10.2.Nodevas maksātāja tālruņa numura;

2.1.10.3.Nodevas maksātāja automašīnas reģistrācijas numura;

2.1.10.4.Nodevas saņēmējs - Jūrmalas pilsētas dome;

2.1.10.5.vienreizējo iebraukšanas atļaujas saņemšanas datuma;

2.1.10.6.pakalpojuma veida - Nodeva;

2.1.10.7.vienreizējo iebraukšanas atļaujas saņemšanas laika no/līdz (datums-vajadzības gadījumā, laiks);

2.1.10.8.daudzuma;

2.1.10.9.summas.

2.1.11. nodrošināt finanšu un fizisko personu datu aizsardzību atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī nodrošināt personas datu aizsardzības obligāto tehnisko un organizatorisko prasību ievērošanu;

2.1.12. pēc Līguma spēkā stāšanās DOMEI piešķirt tiesības un tehniski nodrošināt iespēju piekļūt Sistēmai. Par piekļuves izveidošanu Sistēmā PARTNERIS paziņo DOMES atbildīgajai personai, kas minēta Līguma 5.1.1. punktā, kā arī nodod DOMEI Sistēmas izmantošanas un autorizācijas aprakstu un piekļuves paroles;

2.1.13. nodrošināt Sistēmas apkalpošanu un drošību;

2.1.14. sniegt DOMEI:

2.1.14.1.nekavējoties (reālā laikā) informāciju, saskaņā ar pielikumā norādītās specifikācijas formātu par aktīvajām vienreizējām iebraukšanas atļaujām;

2.1.14.2.sniegt DOMEI reālā laika informāciju, atbildot uz DOMES pieprasījumiem par vienreizējām iebraukšanas atļaujām, saskaņā ar pielikumā norādītās specifikācijas formātu;

2.1.15. sniegt DOMEI informāciju 2.1.9.2. punktā noteiktajai sistēmai, saskaņā ar pieslēguma parametriem, ko PARTNERIM nodos DOME un nepieciešamības gadījumā, lai realizētu datu nodošanu, nodrošināt DOMEI papildus programmnodrošinājuma uzstādīšanu un ieviešanu, paziņojot par to DOMES atbildīgajai personai, kas minēta Līguma 5.1.1.punktā;

2.1.16. PARTNERIS naudas līdzekļus ieskaita DOMES norēķinu kontā Nr. ___________________________ avansa maksājuma veidā, nodrošinot, ka iemaksātais avansa maksājuma apmērs ir pietiekams, lai nodrošinātu ar PARTNERA starpniecību iekasētās Nodevas veikto darījumu apmaksu pēc fakta. Katra sekojoša NODEVAS iekasēšanas mēneša 1.datumā PARTNERIS sagatavo un iesniedz salīdzināšanās aktu (1.pielikums ) DOMEI, par avansa veidā nomaksātās Nodevas apmēru;

2.1.17. izskatīt DOMES pretenzijas par punktā 2.1.16. minētajos aktos norādīto informāciju, kuras DOME izteikusi rakstiski, nosūtot tās uz PARTNERA elektronisko pasta adresi ______________ ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc tā kalendārā mēneša beigām, kurā noticis darījums. Ja šajā termiņā pretenzijas netiek izteiktas, uzskatāms, ka DOME piekrīt punktā 2.1.16. minētajos aktos norādītajai darījumu summai kalendārajā mēnesī;

2.1.18. PARTNERIS izskata DOMES pieteikto pretenziju par sniegtajiem pakalpojumiem un sniedz atbildi 15 (piecpadsmit) dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas un novērš apstākļus, par kuriem DOME izsaka pretenziju.

2.1.19. izpildot Darbus, ievērot visas Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības;

2.1.20. jebkurā laikā pēc DOMES pieprasījuma sniegt atskaiti par Darbu gaitu;

2.1.21. pieprasīt no DOMES visu DOMES rīcībā esošo informāciju, kas nepieciešama kvalitatīvai Darbu izpildei Līgumā noteiktajā termiņā;

2.1.22. kompensēt izdevumus pēc to faktiskiem apmēriem, kas DOMEI radušies PARTNERA vai viņa iesaistītās trešās personas vainas vai neuzmanības dēļ 10 (desmit) dienu laikā no DOMES pretenzijas nosūtīšanas dienas.

2.1.23. PARTNERIS atbild par Nodevu samaksāšanu DOMEI pilnā apmērā.

2.1.24. PARTNERIS atbild par to, ka Sistēma nodrošina patiesu informāciju par nodevas samaksu.

2.1.25. PARTNERIS atbild par radušos traucējumu novēršanu Sistēmā, kas saistīti ar vienreizējo iebraukšanas atļauju izsniegšanu, uzskaiti un norēķinu veikšanas uzskaiti.

2.1.26. PARTNERIS apņemas vienas dienas laikā pēc DOMES paziņojuma saņemšanas dienas par saviem līdzekļiem novērst radušos traucējumus.

2.1.27. Visas autortiesības uz Sistēmu, kā arī ar Sistēmu saistīto datu apmaiņas programmnodrošinājumu pieder PARTNERIM.

2.1.28. PARTNERIS apņemas informēt Nodevas maksātāju par samaksas iespējām, izvietojot informāciju savā mājas lapā www.________________.

2.1.29. izmantot otras Puses logotipus tikai Līgumā noteiktajos gadījumos un apjomos, bet jebkurā gadījumā nepieļaujot to izmantošanu prettiesiskā vai kompromitējošā veidā.

2.1.30. pirms otras Puses logotipa izmantošanas, par to informē otru Pusi, saskaņojot logotipa izmantošanas vietu un veidu. Ja logotipa izmantošana neatbilst Līguma nosacījumiem, otrai Pusei ir tiesības aizliegt sava logotipa izmantošanu.

2.1.31. PARTNERIS un DOME ir katrs pats atbildīgs par saviem mārketinga izdevumiem.

2.1.32. Citas iespējas izvietot informāciju starp Pusēm saskaņo atsevišķi un pēc vajadzības.

2.2. DOME apņemas:

2.2.1. pēc Nodevas maksātāja pieprasījuma izsniegt Nodevas maksātājam attaisnojuma dokumentus par veiktajiem darījumiem;

2.2.2. rakstiski paziņot PARTNERIM par jebkurām Līgumā veicamajām izmaiņām vismaz 5 (piecas) darba dienas pirms izmaiņu stāšanās spēkā. Ja DOME nevar veikt attiecīgās izmaiņas Sistēmā, informācija tiek nosūtīta PARTNERIM uz elektronisko e-pasta adresi _______________;

2.2.3. nodrošināt sava tehniskā aprīkojuma, ko izmanto piekļuvei Sistēmai, funkcionēšanu;

2.2.4. rūpīgi glabāt un aizsargāt no izpaušanas viņam nodoto Sistēmas pieejas paroli, novērst nesankcionētu pieejas paroles nonākšanu trešo personu rīcībā;

2.2.5. savlaicīgi paziņot PARTNERIM par savu rekvizītu, pilnvaroto personu un citām izmaiņām datos;

2.2.6. sniegt iespējamo palīdzību PARTNERIM strīdu risināšanā ar Nodevas maksātāju;

2.2.7. DOMEI ir tiesības izmantot Sistēmu, tās programmnodrošinājumu tikai atbilstoši Līguma nosacījumiem. DOMEI nav tiesību veikt jebkāda veida izmaiņas Sistēmā, tās programmnodrošinājumā, kopēt, pavairot vai nodot tās trešajām personām bez PARTNERA rakstiskas piekrišanas.

2.2.8. DOME dod iespēju PARTNERIM pie iebraukšanas īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā (kontrolpunktos: Vaivari, Priedaine, u.c.) izvietot PARTNERA sagatavoto informāciju uzlīmju veidā uz maksas aparātiem par iespēju veikt samaksu, izmantojot mobilo sakaru pakalpojumu.

2.2.9. izvietot informāciju mājas lapā www.jurmala.lv, Nodevas maksātājiem, norādot, ka Nodevas maksātājam papildus Nodevai būs jāsedz procentu likme par starpniecības pakalpojumu sniegšanu ____-% (summa vārdiem) apmērā, norādot tās summu naudas izteiksmē - ___________ euro (summa vārdiem), saskaņā ar Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 59.panta otro daļu.

2.2.10. izmantot otras Puses logotipus tikai Līgumā noteiktajos gadījumos un apjomos, bet jebkurā gadījumā nepieļaujot to izmantošanu prettiesiskā vai kompromitējošā veidā.

2.2.11. pirms otras Puses logotipa izmantošanas, par to informē otru Pusi, saskaņojot logotipa izmantošanas vietu un veidu. Ja logotipa izmantošana neatbilst Līguma nosacījumiem, tad otrai Pusei ir tiesības aizliegt sava logotipa izmantošanu.

2.2.12. DOME un PARTNERIS ir katrs pats atbildīgs par saviem mārketinga izdevumiem.

2.2.13. Citas iespējas izvietot informāciju starp Pusēm saskaņo atsevišķi un pēc vajadzības.

2.2.14. DOMEI jebkuras pretenzijas un prasības attiecībā uz PARTNERA sniegtajiem pakalpojumiem, nodrošināto pieeju Sistēmai un PARTNERA pieteikumiem, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Nodevas samaksas darījuma datuma jāiesniedz rakstiski PARTNERIM. Šis punkts neatceļ DOMES pienākumu Līguma 2.1.17.punktā noteikto gadījumu pretenziju iesniegšanas termiņu.

  1. PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA

3.1. PARTNERIS atbild par izpildīto Darbu atbilstību visām Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktām tehniskām, sanitārām, vides aizsardzības, ugunsdrošības un citām prasībām.

3.2. Par līgumsaistību neizpildi vai nepilnīgu izpildi, Puses ir atbildīgas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Līguma noteikumiem.

3.3. Jebkura maksājuma, kas izriet no Līguma, samaksas kavējuma gadījumā, samaksu nesaņēmusī Puse ir tiesīga piemērot otrai Pusei līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no kavētā maksājuma summas par katru kavējuma darba dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no kavētā maksājuma summas.

3.4. Ja izpildītie Darbi neatbilst Līgumā noteiktajām prasībām, tad PARTNERIM nekavējoties ir jānovērš pieļautās kļūdas un neprecizitātes un jāiesniedz atbilstošs akts DOMEI.

3.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību pienācīgas izpildes.

3.6. Puses apņemas neizpaust trešajām personām informāciju, ko tās saņēmušas Līguma izpildes laikā no otras Puses, izņemot gadījumus, kad informācijas izpaušanu pieprasa piemērojamie normatīvie akti.

3.7. PARTNERIS apņemas fizisko personu datus izmantot un uzglabāt tikai saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasībām, kā arī nodrošina ka PARTNERA darbinieki, kuri ir iesaistīti personas datu apstrādē, ir apņēmušies ievērot Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības pildot amata pienākumus un arī pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas.

3.8. PARTNERIS apņemas pēc Darbu pabeigšanas iznīcināt dokumentus, kas satur fizisko personu datus, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

3.9. Jebkādas rakstiskas vai mutiskas Nodevas maksātāja un trešo personu pretenzijas, sūdzības, iesniegumus, kā arī priekšlikumus saistībā ar Nodevas samaksu izskata DOME. DOME ir atbildīga par atbildes sniegšanu Nodevas maksātājam un strīdu risināšanu ar Nodevas maksātāju.

3.10. Ja Nodevas maksātājs vai trešā persona ar sūdzību ir vērsusies pie PARTNERA, tad PARTNERA pārstāvis norāda DOMES atbildīgās personas koordinātes vai Nodevas maksātāja sūdzību pārsūta DOMEI 5 (piecu) darba dienu laikā pēc sūdzības saņemšanas, izņemot gadījumus, kad Nodevas maksātājs vai trešās personas sūdzība attiecas vienīgi uz PARTNERA darbību.

3.11. ja pārbaudot sūdzības saturu, DOMEI rodas kādi jautājumi saistībā ar PARTNERA darbību, tad DOME tos risina, sazinoties ar PARTNERI. PARTNERIS sniedz atbildi 5 (piecu) darba dienu laikā.

3.12. Ja Nodevas maksātāja sūdzība ir pamatota, PARTNERIM ir pienākums Nodevas maksātājam atmaksāt samaksāto Nodevu, iepriekš sazinoties ar DOMI. Šajā gadījumā DOME iesniedz PARTNERIM pieprasījumu, norādot Nodevas maksātāja identifikatoru un atmaksājamās Nodevas summas apmēru. PARTNERIS, pamatojoties uz DOMES pieteikumu, veic Nodevas summas atmaksu Nodevas maksātāja kontā datu bāzē 5 (piecu) darba dienu laikā no DOMES pieprasījuma saņemšanas.

3.13. Visus ar Līgumu saistītos strīdus un domstarpības Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja nav panākta vienošanās pārrunu ceļā, tad strīdus jautājumus izskata saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  1. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, GROZĪŠANAS UN IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA

4.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Pušu saistību izpildei vai tā izbeigšanai Līgumā noteiktajā kārtībā.

4.2. Līgumu var grozīt vai izbeigt pirms tajā noteikto saistību izpildes, Pusēm vienojoties rakstiski, saskaņā ar Līgumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

4.3. Ja PARTNERIS nepienācīgi pilda savas saistības un pēc DOMES rakstveida brīdinājuma saņemšanas turpina tās nepildīt, tad DOME ir tiesīga vienpusēji izbeigt Līgumu pirms tajā noteikto saistību izpildes. Līgumu uzskata par izbeigtu datumā, kāds norādīts iepriekš nosūtītā paziņojumā. Šādā gadījumā PARTNERIS atlīdzina DOMEI visus tiešos un netiešos zaudējumus, kā arī maksā līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās Līguma summas 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīga paziņojuma saņemšanas.

4.4. Neviena no Pusēm neatbild par Līgumā noteikto saistību neizpildīšanu, ja tas noticis nepārvaramas varas rezultātā, piemēram, dabas katastrofas, sociālie konflikti, kā arī jaunu normatīvo aktu ieviešana, kas aizliedz Līgumā paredzēto darbību.

4.5. Katra no Pusēm 3 (trīs) dienu laikā informē otru Pusi par iepriekš minētās nepārvaramas varas iestāšanos. Puses savstarpēji vienojas par Līgumā noteikto termiņu pagarināšanu vai Līguma izbeigšanu.

4.6. Ja kādu no Pusēm reorganizē, tad Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Pušu saistību pārņēmējiem.

  1. CITI NOTEIKUMI

5.1. DOMES kontaktpersona par Darbu veikšanu:

5.1.1. Tehnisku jautājumu risināšanai ir DOMES ____________________________, e-pasta adrese: _______________, tālr, ______________;

5.1.2. Finanšu jautājumu risināšanai ir DOMES___________________________________, e-pasta adrese: _______________, tālr._____________, mob.tālr._______________.

5.2. PARTNERA kontaktpersona par Darbu veikšanu ir ____________, e-pasta adrese: ________________.

5.3. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tad tas neietekmē citus Līguma noteikumus.

5.4. Līgums ir sagatavots latviešu valodā uz 8 (astoņām) lapām un pielikumu 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku. Viens no eksemplāriem glabājas pie PARTNERA, otrs – pie DOMES.

5.5. Līgumam kā neatņemama sastāvdaļa pievienots 1. pielikums– AKTS par savstarpējo darījumu salīdzināšanu starp DOMI un iesaistītajiem partneriem uz 1 (vienas) lapas un 2.pielikums– Automatizētās transportlīdzekļu informācijas kontroles sistēmas ( SISTĒMA) datu apmaiņas specifikācija starp DOMI un iesaistītajiem partneriem uz 4 (četrām) lapām.

  1. PUŠU REKVIZĪTI

DOME

Jūrmalas pilsētas dome

PARTNERIS

_______________________

Nod. maks. reģ. Nr. 90000056357

Nod.maks.reģ.Nr.

Jomas ielā Nr.1/5, Jūrmala, LV-2015

Juridiskā adrese___________

Konta Nr.____________________

____________________________

Kods

tālr.: 67093816,

e-pasts: pasts@jurmala.lv

Konta Nr._________________

Banka____________________

Kods ____________________

tālr.:______________________

 e-pasts:___________________


1.pielikums

2017.gada _______________________

Sadarbības līgumam Nr._____________

AKTS

Par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu

starp

PARTNERI

Reģ.Nr._____________, Juridiskā adrese

un

Jūrmalas pilsētas domi

Reģ.Nr.90000056357

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5, LV-2015

 

uz 2017.gada 1.___________ par avansa veidā nomaksāto Nodevas apmēru Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā Nr._____________________________ .

PARTNERA

dati

 EUR

Jūrmalas pilsētas

domes dati

EUR

PARTNERIS

DOME

___________________________

__________________

___________________________

/________________/

/________________/


2.pielikums 2017.gada _______________________

Sadarbības līgumam Nr._____________

Automatizētās transportlīdzekļu informācijas kontroles sistēmas (SISTĒMA) datu apmaiņas specifikācija starp DOMI un PARTNERA informācijas sistēmu

Termini

● Automatizētā transportlīdzekļu informācijas kontroles sistēma, kas apkopo informāciju par Nodevas apmaksu.

Lietotāji . Autorizēti sistēmas lietotāji, kas izgūst sistēmā uzkrātos datus.

Kontroles sistēma . Informācijas sistēma, kas nodrošina informāciju par konkrēta transporta līdzekļa apmaksu (interneta vietne, mobilā aplikācija, u.tml.).

Partnera sistēma . PARTNERA informācijas sistēma, kas organizē apmaksas iekasēšanu, datu nosūtīšanu un aktualizēšanu  SISTĒMĀ par Nodevas maksājumiem izmantojot PARTNERA pakalpojumu.

Transportlīdzeklis. Transportlīdzeklis par kuru ir veikta iebraukšanas apmaksa. Identificējams pēc numura zīmes un transportlīdzekļa reģistrācijas valstiskās piederības.

Partneru informācijas aktualizēšanas protokols. Datu pārraides protokols informācijas apmaiņai starp  SISTĒMU un Partnera sistēmu.

1. Partneru sistēma saņem no klienta apmaksu par Transportlīdzekli.

2. Datu apmaiņa starp SISTĒMU un Partnera sistēmu, atkarībā no DOMES automatizētās transportlīdzekļu informācijas kontroles sistēmas tehniskā nodrošinājuma (iebraukšanas notikumu fiksācijas fotokameru uzstādīšanas, datu pārraides kanālu un elektrības nodrošināšanas, u.tml.) ir sekojoša:

2.1. Partnera sistēma nekavējoties (reālajā laikā), izmantojot „PARTNERA nodevas informācijas aktualizēšanas protokolu”, informāciju par apmaksu nosūta SISTĒMAI;

2.2. SISTĒMA , pēc datu saņemšanas no Partnera sistēmas, nosūta atbildes ziņojumu, izmantojot „PARTNERA nodevas informācijas aktualizēšanas protokolu”

2.3. Partnera sistēma nekavējoties (reālajā laikā), izmantojot „PARTNERA klientu informācijas aktualizēšanas protokolu”, informāciju par aktuālajiem PARTNERA klientu transportlīdzekļu numuriem nosūta SISTĒMAI ;

2.4. SISTĒMA pēc iebraukšanas notikuma foto fiksācijas), izmantojot „PARTNERA klientu informācijas aktualizēšanas protokolu”, atlasa nodevas pieprasījuma SMS operatoram xml formāta datus jeb informāciju par PARTNERA klientu iebraukšanas notikumiem Jūrmalas pilsētas īpašā režīma zonā aizvadītajā diennaktī un dod iespēju Partnera sistēmai tos lejuplādēt pēc aizvadītās diennakts līdz plkst.1.00;

3. PARTNERA nodevas informācijas aktualizēšanas protokols

3.1. SISTĒMA informācijas aktualizēšanai Partnera sistēma izmanto HTTPS protokolu. Informāciju nosūta nekavējoties (reālā laikā) no Partnera sistēmas uz DOMES SISTĒMAS  datu bāzes vadības sistēmu. Informācijā ir sekojoši datu lauki:

Lauka nosaukums

Tips

Apraksts

plate_number

String

Transportlīdzekļa reģistrācijas numurs

plate_country

String

Transportlīdzekļa reģistrācijas valstiskā piederība

purchase_time

String

Apmaksas datums un laiks (DD.MM.YYYY hh:mm:ssTZD)

message_key

String

Atslēga ziņojumu autentifikācijai

record_id

String

Ieraksta identifikators Partnera sistēmā

3.2. SISTĒMA atbildes ziņojumu nosūta XML formā ar sekojošiem laukiem:

Lauka nosaukums

Tips

Apraksts

code

Int

Ziņojuma atbildes kods, 0=OK, >0 kļūdas kods

record_id

String

Ieraksta identifikators Partnera sistēmā

Piemērs:

<result>

<code>0</code>

<record_id>42223110559890000R</record_id>

</result>

kur 42223 – datums, 11055989 – laiks, 0000 – nejaušs ģenerēts skaitlis, R – PARTNERA kods.

4. PARTNERA klientu informācijas aktualizēšanas protokols

4.1. SISTĒMA informācijas aktualizēšanai Partnera sistēma izmanto HTTPS protokolu. Informāciju nosūta nekavējoties (reālā laikā) no Partnera sistēmas uz DOMES SISTĒMAS  datu bāzes vadības sistēmu. Informācijā ir sekojoši datu lauki:

Lauka nosaukums

Tips

Apraksts

plate_number

String

Transportlīdzekļa reģistrācijas numurs

plate_country

String

Transportlīdzekļa reģistrācijas valstiskā piederība

client_time

String

Klienta datums un laiks (DD.MM.YYYY hh:mm:ssTZD) no kura PARTNERA klients saņem PARTNERA pakalpojumu, sākotnēji 01.04.2017 00:00:00

message_key

String

Atslēga ziņojumu autentifikācijai

record_id

String

Ieraksta identifikators Partnera sistēmā

4.2. SISTĒMA atbildes ziņojumu nosūta XML formā ar sekojošiem laukiem:

Lauka nosaukums

Tips

Apraksts

code

Int

Ziņojuma atbildes kods, 0=OK, >0 kļūdas kods

record_id

String

Ieraksta identifikators Partnera sistēmā

4.3. SISTĒMA nodevas pieprasījuma SMS operatoram dati XML formā ar sekojošiem laukiem:

Lauka nosaukums

Tips

Apraksts

plate_number

String

Transportlīdzekļa reģistrācijas numurs

plate_country

String

Transportlīdzekļa reģistrācijas valstiskā piederība

trip_time

String

Iebraukšanas datums un laiks (DD.MM.YYYY hh:mm:ssTZD) Jūrmalas pilsētas īpašā režīma zonā

5. Puses vienojas, ka:

5.1. šī pielikuma 2.4. un 4.3. apakšpunkts stājas spēkā pēc DOMES rakstiska apliecinājuma PARTNERIM par šo apakšpunktu prasību izpildes nodrošināšanu no nākošā kalendārā mēneša 1 (pirmā) datuma, bet ne agrāk kā 30 (trīsdesmit) dienas no rakstiska apliecinājuma parakstīšanas brīža.

5.2.  stājoties spēkā 2.4. un 4.3. apakšpunkta prasībām, zaudē spēku šī pielikuma 2.1. un 2.2. apakšpunkta, un 3.punkta prasības.

6. Partnera sistēma sniedz DOMEI reālā laikā informāciju, atbildot uz DOMES autorizētiem SQL vaicājumiem caur ODBC saskarni – datu laukus sk. iepriekš šajā pielikumā.

7. Mobilā aplikācija

Mobilai aplikācijai jāstrādā aktuālā operāciju sistēmā un jānodrošina aplikācijas lietotājs ar informāciju par aktīvajām vienreizējām iebraukšanas atļaujām no Partnera sistēmas, ko nodrošina PARTNERIS, un no SISTĒMAS , ko nodrošina DOME. Mobilai aplikācijai jānodrošina aplikācijas lietotāja pieprasījums uz Partneru sistēmām, ko nodrošina PARTNERIS, un uz SISTĒMU, ko nodrošina DOME, par konkrēta iebraucošā transportlīdzekļa vienreizējām iebraukšanas atļaujām. Mobilās aplikācijas izejas kods jāiesniedz DOMEI elektroniskā veidā šī Līguma noslēgšanas brīdī.

8. Drošība savienojumā starp SISTĒMAU un Partnera sistēmu

Ziņojumu autentifikācijai, Partnera sistēmai piešķir sistēmas identifikatoru un atslēgu. Katram ziņojumam ģenerē ziņojumu atslēgu, kas ir SHA256 hešs no ziņojuma satura laukiem un aģenta atslēgas, vai privāto atslēgu.

Piemērs: SHA256({plate_number}{purchase_time}{message_key})

DOME

PARTNERIS

Jūrmalas pilsētas dome

___________________________

__________________

___________________________

Arturs Grants

/________________/2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017. gada 16.februāra lēmumam Nr.43

(protokols Nr.5, 5.punkts)

Publikācija par līguma slēgšanu

Par nodevas par vienreizējo iebraukšanu ar transportlīdzekli Jūrmalas pilsētas īpašā režīma zonā samaksas iespēju un vienreizējās iebraukšanas atļaujas saņemšanu nodevas maksātājiem, izmantojot mobilo pakalpojumu sniedzēju elektronisko norēķinu sistēmu

1. Līguma priekšmets

Nodrošināt nodevas par vienreizējo iebraukšanu ar transportlīdzekli Jūrmalas pilsētas īpašā režīma zonā samaksas iespēju un vienreizējās iebraukšanas atļaujas saņemšanu nodevas maksātājiem, izmantojot mobilo pakalpojumu sniedzēju elektronisko norēķinu sistēmu.

2. Līguma mērķis

Nodrošināt efektīvāku nodevas par vienreizējo iebraukšanu ar transportlīdzekli Jūrmalas pilsētas īpašā režīma zonā samaksas iespēju un vienreizējās iebraukšanas atļaujas saņemšanu nodevas maksātājiem, izmantojot mobilo pakalpojumu sniedzēju elektronisko norēķinu sistēmu, dodot iespēju nodevas maksātājam izvēlēties sev izdevīgāko šāda pakalpojuma sniedzēju.

3. Līguma noslēgšanas veids

Līgums tiks noslēgts ar visiem pretendentiem, kas iesniegs dokumentus atbilstoši publikācijas 5.punktā noteiktai kārtībai.

4. Līguma termiņš

12 (divpadsmit) mēneši no līguma noslēgšanas dienas.

5. Pretendentu pieteikšanās

5.1. Pretendents, kurš vēlas slēgt līgumu par šīs publikācijas 1.punktā minēto līguma priekšmetu, Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā Jūrmalā, Jomas ielā 1/5 līdz 2017.gada ________ plkst.17.00, iesniedz šādus dokumentus:

5.1.1. Pieteikumu līguma noslēgšanai;

5.1.2. pilnvarojumu pārstāvēt juridisko personu, ja juridisko personu pārstāv persona, kuras pārstāvības tiesības neizriet no Uzņēmumu reģistra izziņas. Pilnvarā ir jābūt norādītam, ka persona tiek pilnvarota iesniegt pieteikumu un tam pievienojamos dokumentus līguma noslēgšanai.

5.1.3. Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par to, ka pretendentam nav nodokļu parādu;

5.1.4. Apliecinājums, ka pretendents apņemas nodrošināt līguma parauglīgumā noteiktās prasības.

5.1.5. Pretendenta aprēķinātā procentu likme par katras vienreizējās iebraukšanas nodevas (2 euro) apmaksas gadījumu pretendenta sistēmā par starpniecības pakalpojumu sniegšanu Līguma ietvaros, ko maksās Nodevas maksātājs un procentu likmes izmaksu tāme.

5.2. Pieteikuma dokumenti jāsagatavo valsts valodā. Pieteikuma dokumentiem jābūt cauršūtiem tā, lai nebūtu iespējams nomainīt lapas, uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamo auklu jānostiprina ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts sanumurēto un cauršūto lapu skaits (ar cipariem un vārdiem), ko ar savu parakstu, tā atšifrējumu, amata nosaukumu, vietu, datumu un pretendenta zīmoga nospiedumu (juridiskām personām) apliecina pretendents vai persona, kurai ir atbilstošas pārstāvības tiesības. Apliecinājuma izvietojumam ir jāsaskaras ar cauršūto lapu uzlīmi.

6. Pretendentu piedāvājumu atvēršana

Pretendentu piedāvājumu atvēršana izvērtēšana notiks 2017.gada __________________, plkst.____, Jūrmalā, Jomas ielā 1/5, __________________.

7. Līguma projekts

Ar līguma projektu var iepazīties uz vietas Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Nodokļu nodaļā, Jūrmalā, Jomas ielā 1/5, 345.kabinetā un Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.


Lejupielāde: DOC un PDF