Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 16.februārīNr. 46

protokols Nr. 5, 8. punkts

Par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti
pagaidu sabiedriskie darbi 2016” noslēgumu

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.janvāra lēmumam Nr.14 „Par aktīvās nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 2016” īstenošanu”, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 25.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/112 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 7.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt aktīvās nodarbinātības pasākumu „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 2016”, saskaņā ar 1.pielikumu.

2. Apstiprināt aktīvās nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 2016” kopējās faktiskās izmaksas 56 174,33 EUR (piecdesmit seši tūkstoši viens simts septiņdesmit četri euro un 33 centi) (2.pielikums „Projekta „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 2016” budžeta kopsavilkums (euro)” un 3.pielikums „Pārskats par projekta „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 2016” finanšu līdzekļu apguvi”), tai skaitā:

2.1. attiecināmo izmaksu summu 32 680,01 EUR (trīsdesmit divi tūkstoši seši simti astoņdesmit euro un 1 cents), kas 100% apmērā ir finansēta no Valsts nodarbinātības programmas speciālā budžeta līdzekļiem;

2.2. neattiecināmo izmaksu summa 23 494,32 EUR (divdesmit trīs tūkstoši četri simti deviņdesmit četri euro un 32 centi), kas 100% apmērā ir finansēta no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Priekšsēdētāja

R.Sproģe1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 16.februāra lēmumam Nr.46

(protokols Nr.5, 8.punkts)

Aktīvā nodarbinātības pasākuma “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 2016”

noslēguma ziņojums

Pamata informācija [1]

Projekta nosaukums

“Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 2016”

Līguma/vienošanās Nr.

1APSD-25-2016 (1.2-16/61)

Darbības programmas nosaukums:

Valsts nodarbinātības programma, kas tiek īstenota atbilstoši  Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumiem Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem".

Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums:

 Aktīvās nodarbinātības pasākums “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”

Projekta mērķis

Veicināt bezdarbnieku aktivitāti sabiedrības labā un dot bezdarbniekiem iespēju iegūt vai uzturēt darba iemaņas.

Projekta aktivitātes un to izpilde

Aktivitāte

Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Piezīmes

Projekta administrēšana

(01.02.2016.- 16.12.2016)

· līgumu slēgšana ar projektā iesaistītajiem bezdarbniekiem (97 gab.)

· projekta atskaišu dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšana Nodarbinātības Valsts aģentūrā (saskaņā ar Līgumu, kas noslēgts ar NVA - 11 gab.)

· līgumu slēgšana ar projektā iesaistītajiem bezdarbniekiem (97 gab.)

· projekta atskaišu dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšana Nodarbinātības Valsts aģentūrā (saskaņā ar Līgumu, kas noslēgts ar NVA - 11 gab.)

Publicitāte

(01.02.2016.- 30.12.2016)

· Izvietot informāciju par projektuJūrmalas pilsētas domes mājas lapā www.jurmala.lv sadaļā Attīstība (1 gab.)

· Izvietot informāciju par projektu publicēt Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapā www.nva.gov.lv (1 gab.)

· Publikācijas par projektu ievietošana „Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetenā”

(1 gab.)

· Informatīvo plākšņu uzstādīšana

(2 gab.)

· Izvietota informācija par projektu Jūrmalas pilsētas domes mājas lapā www.jurmala.lv sadaļā Attīstība (1 gab.)

· Informācija par projektu publicēta Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapā www.nva.gov.lv (1 gab.)

· Publikācija par projektu ievietota „Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetenā”

 (1 gab.)

· Uzstādītas informatīvās plāksnes

 (2 gab.)

Projektā veiktie grozījumi

Projektā tika veiktas izmaiņas pasākuma īstenošanas termiņā - pasākums tika pārtraukts ar 2016.gada 16. decembri, pamatojoties uz Līguma punktu 10.2. (nepietiekami finanšu resursi turpmākai pasākuma finansēšanai), rezultātā projekts tika pabeigts divas nedēļas ātrāk, nekā tas sākotnēji tika plānots.

Projekta ieviešanas laiks

Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks

Faktiskais ieviešanas laiks

Piezīmes/ skaidrojumi

01.02.2016. - 31.12.2016.

01.02.2016. – 16.12.2016.

Pasākums tika pārtraukts ar 2016.gada 16. decembri, pamatojoties uz Līguma punktu 10.2. (nepietiekami finanšu resursi turpmākai pasākuma finansēšanai)

Projekta iesniegumā plānotais un faktiskais projekta laika grafiks

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem 2016.gads)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Projekta administrēšana

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Publicitāte

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Projekta komanda

Projekta vadītājs - Īpašumu pārvaldes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas speciālists Einārs Bučs (einars.bucs@jpd.gov.lv, 67093985)

Projekta grāmatvede – Jūrmalas pilsētas domes Centralizētās grāmatvedības galvenā grāmatvede Ināra Kundziņa (inara.kundzina@jpd.gov.lv 67093806)

Secinājumi un priekšlikumi

Aktīvās nodarbinātības pasākums „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi 2016” ir palīdzējis 97 bez darba esošiem Jūrmalas iedzīvotājiem iegūt un uzturēt darba iemaņas pašvaldības izveidotajās darba vietās.

Pasākums veiksmīgi sasniedza nabadzīgos un sociālās atstumtības riskam pakļautos iedzīvotājus, sniedzot cilvēkiem aktivizācijas iespējas.

Projekta ietvaros tika organizētas darba vietas pašvaldības teritoriju sakopšanai. Projekta dalībnieki tika iesaistīti pašvaldības piederošās teritorijas (pludmales, kāpu zonu, zaļo zonu, trotuāru, pilsētas mežu un Lielupes piekrastes) sakopšanā.

Projekta dalībnieku darba kavējuma (slimošana, darba meklējumi, neattaisnoti darba kavējumi) un priekšlaicīgas pasākuma pārtraukšanas rezultātā, faktiskais Valsts nodarbinātības programmas speciālā budžeta finansējums tika apgūts par 9 978,99 EUR (23.1%) mazākā apmērā, kā sākotnēji plānots.

No bezdarba līmeņa Jūrmalas pilsētā ir atkarīgs pieprasījums pēc pasākuma piedāvātajām darba vietām.

Izvērtējot iepriekšējo gadu pieredzi, ir nepieciešama arī turpmāka pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošana, jo katru gadu ir sociāli neaktīvo cilvēku grupa, kuriem šāda programma ir nepieciešama.


Pielikums Nr.2 XLSX

Pielikums Nr.3 XLSX[1] Pamatinformācijas sadaļu var papildināt/mainīt atbilstoši projekta vajadzībām.


Lejupielāde: DOC un PDF