Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 16.februārīNr. 47

protokols Nr. 5, 9. punkts

Par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu
sabiedriskie darbi 2017” īstenošanu

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumu Nr.75 “Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem” 141.5 punktu, Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam rīcības virziena R2.8.1. “Publiskās telpas pilnveide” aktivitāti Nr.99 “Publiskās telpas apsaimniekošana” un rīcības virziena P3.5.1. “Sociālo pakalpojumu attīstība” aktivitāti Nr.222 “Sabiedrības integrācijas veicināšana”, un ņemot vērā Nodarbinātības valsts aģentūras Jūrmalas filiāles 2017.gada 16.janvāra vēstuli Nr.25.2-1.1/4 “Par aktīvā nodarbinātības pasākuma “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanu 2017.gadā”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot aktīvo nodarbinātības pasākumu “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 2017” (turpmāk – pasākums), noslēdzot līgumu ar Nodarbinātības valsts aģentūru par algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanu.

2. Noteikt pasākuma īstenošanas mērķi – veicināt bezdarbnieku aktivitāti sabiedrības labā un dot bezdarbniekiem iespēju iegūt vai uzturēt darba iemaņas.

3. Noteikt ieguvumus no pasākuma īstenošanas - atbalsts bezdarbnieku darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, veicot sociālā labuma darbus sabiedrības labā.

4. Noteikt pasākuma īstenošanas laiku no 2017.gada 1.marta līdz 2018.gada 31.janvārim.

5. Noteikt pasākuma kopējās izmaksas 67 937,42 EUR (sešdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti trīsdesmit septiņi euro un 42 centi) saskaņā ar pielikumu, t.sk.:

5.1. attiecināmo izmaksu summa 44 781,60 EUR (četrdesmit četri tūkstoši septiņi simti astoņdesmit viens euro un 60 centi), kas 100% tiek finansēta no valsts nodarbinātības programmas speciālā budžeta līdzekļiem;

5.2. neattiecināmo izmaksu summa 23 155,82 EUR (divdesmit trīs tūkstoši viens simts piecdesmit pieci euro un 82 centi), kas 100% apmērā tiek finansēta no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta.

6. Naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu atbilstoši precizētajam aktivitāšu ieviešanas kalendārajam plānam, ja netiek pārsniegts šī lēmuma 5.punktā norādītā finansējuma apjoms.

7. Pasākuma ieviešanas ietvaros uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļai organizēt lēmuma 1.punktā minētā līguma noslēgšanu.

8. Pasākuma ieviešanu uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļai.

9. Projekta norises gaitu pārraudzīt Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai.

Priekšsēdētāja

R.SproģePielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 16.februāra lēmumam Nr.47

(protokols Nr.5, 9.punkts)

"Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 2017" finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs: Jūrmalas pilsētas domes Pilsētsaimniecības pārvaldes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļa

Projekta nosaukums: Algoti pagaidu sabiedriskie darbi

Funkcionālās klasifikācijas kods: 04.120.

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar projekta pieteikumu (EUR): 67 937,42 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas 44 781,60 EUR, kas 100% apmērā tiek finansētas no valsts nodarbinātības programmas speciālajiem finanšu līdzekļiem, neattiecināmās izmaksas 23 155.82EUR, kas 100% apmērā tiek finansētas no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļi

Pozīcija / gads

2017. gads /budžeta gads

2018.gads

Kopā

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā, t.sk.:

3 500

19 004

19 004

19 001

60 509

7 429

67938

Atlikums perioda sākumā, t.sk.

0

0

0

0

no pašvaldības budžeta

no valsts budžeta

no Eiropas Savienības fonda

no ārvalstu finanšu palīdzības/cits finansējuma avots

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

0

0

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

0

0

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

3 500

5 569

5 569

5 568

20 206

2 950

23 156

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0.)

13 435

13 435

13 433

40 303

4 479

44 782

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0.)

0

0

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

0

0

Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (21.1.9.2.)

0

0

Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi (21.4.2.0.)

0

0

Cits ieņēmumu veids atbilstoši ieņēmumu klasifikācijai (norādīt)

0

0

IZDEVUMI kopā, t.sk.:

3 500

19 004

19 004

19 001

60 509

7 429

67938

IZDEVUMI projekta aktivitāšu īstenošanai

3 500

19 004

19 004

19 001

60 509

7 429

67 938

Atlikums perioda beigās, t.sk:

0

0

0

0

0

0

0

kases apgrozības līdzekļi

0

0

0

0

0

0

atgriežamie līdzekļi pašvaldības budžeta

0

0

0

0

0

0


Lejupielāde: DOC un PDF