Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 16.februārīNr. 48

protokols Nr. 5, 10. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmumā
Nr.560 “Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā
projekta “Latvijas starptautiskās konkurētspējas
veicināšana tūrismā” 2017.gada aktivitātēm”

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, ievērojot Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 25.februāra rīkojuma Nr. 1.1/112 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 6.punktu, 2016.gada 24.maijā starp Jūrmalas pilsētas domi un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru noslēgto Līgumu par atbalsta saņemšanu pašvaldībām, plānošanas reģioniem, ja atbalsta saņemšana paredzēta par darbībām, kas nav saistītas ar saimnieciskās darbības īstenošanu Nr SKV-TL-2016/10, pamatojoties uz 2017.gada 1.februāra Kūrortu un Tūrisma jautājumu komitejas sēdes protokolu Nr.1.2-24/2 un 2017.gada 14.februāra Finanšu komitejas sēdes protokolu Nr.1.2-20/2, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmumā Nr.560 “Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā” 2017.gada aktivitātēm” (turpmāk – Lēmums) šādus grozījumus:

1. Izteikt Lēmuma 5.punktu šādā redakcijā:

“5. Noteikt Projekta kopējās izmaksas 2017.gada aktivitātēm 31 914,00 EUR trīsdesmit viens tūkstotis deviņi simti četrpadsmit euro un 00 centi) apmērā, saskaņā ar pielikumu “Projekta finansēšanas plāns 2017.gada aktivitātēm”, tai skaitā:

5.1. Jūrmalas pilsētas domes attiecināmo izmaksu summu 14 093,00 EUR (četrpadsmit tūkstoši deviņdesmit trīs euro un 00 centi) apmērā, no tās:

5.1.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums 80% jeb 11 274,40 EUR (vienpadsmit tūkstoši divi simti septindesmit četri euro un 40 centi) apmērā;

5.1.2. Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums ir 20% jeb 2 818,60 EUR (divi tūkstoši astoņi simti astoņpadsmit euro un 60 centi) apmērā.

5.2. Partneru prognozējamais līdzfinansējums, kas nepieciešams tūrisma piedāvājuma klāsta dažādošanai, 9 000,00 EUR (deviņi tūkstoši euro un 00 centi). Neizlietotā līdzfinansējuma daļa tiek pārskaitīta partneriem atpakaļ pirms maksājuma pieprasījuma iesniegšanas Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā.

5.3. neattiecināmo izmaksu summa, kuru sedz Jūrmalas pilsētas dome, ir 8 821,00 EUR (astoņi tūkstoši astoņi simti divdesmit viens euro un 00 centi) apmērā.

2. Izteikt Lēmuma 6.punktu šādā redakcijā:

“6. Pieņemt zināšanai, ka Projekta 2017.gada aktivitāšu īstenošanai nepieciešamais priekšfinansējums 3 520,00 EUR (trīs tūkstoši pieci simti divdesmit euro 00 centi) apmērā tika segts no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada budžeta un uzdot Projekta 2017.gada aktivitāšu īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu 4 859,00 EUR (četri tūkstoši astoņi simti piecdesmit deviņi euro 00 centi) apmērā segt no 2017.gada budžeta. Kārtējā maksājuma pieprasījuma ietvaros saņemtais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums tiek novirzīts Jūrmalas pilsētas domes Projekta attiecināmo un neattiecināmo izmaksu segšanai ar mērķi racionāli apgūt Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetu.”

3. Aizstāt Lēmuma pielikumu ar šī lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētāja

R.SproģePielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 16.februāra lēmumam Nr.48

(Protokols Nr.5, 10.punkts)

Projekta finansēšanas plāns 2017.gada aktivitātēm

Projekta īstenotājs

Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Tūrisma nodaļa

Reģistrācijas numurs

90000056357

Projekta nosaukums

“Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā”, 2017.gada aktivitātes

Funkcionālās klasifikācijas kods

04.730.

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar līgumu (EUR):

Projekta finansējums 2017.gada aktivitātēm, saskaņā ar lēmuma 5.punktu (EUR): 31 914,00 EUR. Pašvaldības attiecināmās izmaksas sastāda 14 093,00 EUR, t.sk. pašvaldības ERAF finansējums 11 274,00 EUR (80% no pašvaldības attiecināmajiem izdevumiem), pašvaldības līdzfinansējums 2 819,00 EUR, partneru prognozējamais līdzfinansējums 9 000,00 EUR. Pašvaldības neattiecināmās izmaksas sastāda 8 821,00 EUR. Projekta īstenošanai ir nepieciešams Pašvaldības priekšfinansējums 8 379,00 EUR apmērā.

Pozīcija / gads

2016.

2017.

2018.

KOPĀ

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā

7 740

13 346

10 992

9 296

7 656

32 975

37 308

Atlikums gada/ceturkšņa sākumā, t.sk.

0

3 407

3 619

4 696

3 407

0

3 407

no pašvaldības budžeta

2 912

0

2 912

2 912

no valsts budžeta

no ES fonda

3 619

4 696

0

no partneriem

495

495

495

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

3 520

99

4 696

64

0

4 859

8 379

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

880

24

1 174

17

0

1 215

2 095

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

40

5 016

1 503

0

0

6 519

6 559

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (18.6.3.0.)

3 619

4 696

2 960

11 275

11 275

Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi (21.4.9.9.)

3 300

4 800

900

0

5 700

9 000

IZDEVUMI kopā

7 740

13 346

10 992

9 296

7 656

32 975

0

37 308

Izdevumi projekta aktivitāšu īstenošanai

4 333

13 346

7 373

4 600

2 262

27 581

0

31 914

Atlikums perioda beigās, t.sk:

3 407

0

3 619

4 696

5 394

5 394

5 394

atlikums projekta turpmākai īstenošanai F22010000 bankā

3 407

0

3 619

4 696

0

0

0

pašvaldības līdzekļi F22010000 bankā

0

0

0

0

5 394

5 394

5 394


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF