Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 16.februārīNr. 49

protokols Nr. 5, 11. punkts

Par nodomu protokola noslēgšanu ar Latvijas Universitāti

Atbilstoši apstiprinātās Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam mērķa M3 “Kūrorts un tikšanās vieta” prioritātes P1.6 “Aktīvā un dabas tūrisma attīstība”, rīcības virziena RV1.6.1. “Dabas tūrisma infrastruktūras attīstība” rīcībai “Daudzfunkcionāla, dabas tūrisma objekta izveide”, kā arī Jūrmalas pilsētas investīciju plānā 2017.-2019.gadam integrēto teritoriju investīciju apstiprinātajai projekta idejai, līdz 2020.gadam Jūrmalas pilsētā Ķemeros tiek paredzēts izveidot daudzfunkcionālu, interaktīvu dabas tūrisma objektu (turpmāk – tūrisma objekts), piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus. Tūrisma objektā paredzēts izveidot interaktīvu patstāvīgo ekspozīciju, kuras mērķis būs informēt, izklaidēt, iesaistīt un izglītot tā apmeklētājus, galvenokārt, Jūrmalas pilsētas un citu Latvijas pilsētu izglītības iestāžu audzēkņus par dabas un cilvēka mijiedarbības procesiem. Lai izveidotu kvalitatīva satura un interaktīvu ekspozīciju, nepieciešams tās izveides procesā iesaistīt Latvijas zinātnes pārstāvjus, kam ir pieredze zinātnes popularizēšanā, mācību satura izstrādāšanā, un mācību literatūras veidošanā. Izvērtējot Latvijas Universitātes Stratēģiskajā plānā 2010.-2020.gadam iekļautās Latvijas Universitātes vīziju, misiju un vērtības, mērķus un uzdevumus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un 2017.gada 15.februāra ārkārtas Attīstības un vides jautājumu komitejas atzinumu Nr.1.2-21/3, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt nodomu protokolu ar Latvijas Universitāti par stratēģisko sadarbību tūrisma objekta Ķemeros ekspozīcijas izveidē atbilstoši šī lēmuma pielikumam.

2. Uzdot Attīstības pārvaldes Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļai:

2.1. organizēt nodomu protokola parakstīšanu;

2.2. pēc nodomu protokola noslēgšanas nodrošināt tajā norādīto dokumentu sagatavošanu, kas nepieciešami sadarbības līguma noslēgšanai un paredz konkrētus pienākumus tūrisma objekta Ķemeros ekspozīcijas satura izveidošanai.

3. Šī lēmuma 2.punkta izpildi kontrolēt Jūrmalas pašvaldības izpilddirektoram.

Priekšsēdētāja

R.SproģePielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 16.februāra lēmumam Nr.49

(protokols Nr.5, 11.punkts)

Nodomu protokols Nr._______________

par stratēģisko sadarbību daudzfunkcionāla, interaktīva dabas tūrisma objekta Ķemeros ekspozīcijas izveidē

Jūrmalā 2016.gada ____________

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas numurs 90000056357, adrese: Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV-2015, turpmāk – Pašvaldība, tās domes priekšsēdētājas Ritas Sproģes personā, kura rīkojas pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, no vienas puses, un

Latvijas Universitāte , reģistrācijas numurs _________, juridiskā adrese ______________, turpmāk – Latvijas Universitāte, __________________ personā, kurš rīkojas pamatojoties uz _________, no otras puses, Pašvaldība un Latvijas Universitāte, turpmāk kopā – Puses, katra atsevišķi arī Puse,

ievērojot:

4. Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam [1] noteiktās prioritātes “Daba kā nākotnes kapitāls” un no tās izrietošos prioritāros ilgtermiņa rīcības virzienus “Dabas aktīvu kapitalizēšana” un “Ilgtspējīga dzīvesveida veicināšana” un tajos paredzētos potenciālos risinājumus;

5. Latvijas Nacionālā attīstības plānā 2014.-2020.gadam [2] ietvertās prioritātes “Izaugsmi atbalstošas teritorijas” rīcības virzienu “Dabas un kultūras kapitāla ilgtspējīga apsaimniekošana”;

6. Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam [3] noteiktajiem rīcības virzieniem;

7. Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijā 2010.-2030.gadam [4] noteiktos Jūrmalas pilsētas ilgtermiņa attīstības mērķus;

8. Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam [5] iekļautās rīcības noteikto ilgtermiņa mērķu sasniegšanai;

9. Tematiskajā plānojumā “Ķemeru attīstības vīzija” [6] noteikto vīziju un mērķus;

10. Latvijas Universitātes Stratēģiskajā plānā 2010.-2020.gadam [7] iekļautās Latvijas Universitātes vīziju, misiju un vērtības, mērķus un uzdevumus,

un, lai veidotu sabiedrības izpratni par dabas ietekmi un lomu mūsdienu sabiedrības dzīvē, nodrošinātu iespējas jauniešiem pielietot teorētiskās zināšanas praksē, veicinātu jauniešu zinātkāri un vēlmi iepazīt dabu un dabā notiekošos procesus aizraujošā veidā, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada _______lēmumu Nr._ “Par nodomu protokola noslēgšanu ar Latvijas Universitāti”,

Puses noslēdz šādu Nodomu protokolu par sadarbību daudzfunkcionāla, interaktīva dabas tūrisma objekta Ķemeros ekspozīcijas izveidošanā (turpmāk – Nodomu protokols):

1. Nodomu protokola priekšmets:

1.1. Atbilstoši abu Pušu plānošanas dokumentos izvirzītajiem stratēģiskajiem mērķiem, Puses vienojas par vēlmi sadarboties daudzfunkcionāla, interaktīva dabas tūrisma objekta Ķemeros izveidē, tajā skaitā definējot tā misiju, vīziju un mērķus, kā arī izstrādājot tā tematiskās un satura vadlīnijas (turpmāk tekstā – projekts).

2. Sadarbības īstenošana

2.1. Nodomu protokola 1.1.punktā noteiktā projekta īstenošanai Puses vienojas noslēgt sadarbības līgumu, definējot partnerības virzienus un veidus, kā arī galvenos principus intelektuālā īpašuma tiesību un ekonomisko priekšrocību izlietošanā un iespējamo risku sadalē, kā arī paredzot konkrētu darbību veikšanu un/vai pakalpojumu nodrošināšanu un citus būtiskos noteikumus.

3. Pušu tiesības un pienākumi:

3.1. Pašvaldība apņemas izveidot ekspertu grupu projekta ieviešanai un, pēc daudzfunkcionāla, interaktīva dabas tūrisma objekta izveidošanas, nodrošināt Latvijas Universitātei iespēju izmantot tā izveidoto vidi Pašvaldības un Latvijas Universitātes kopprojektu īstenošanai. Komunikācijā par projektu un realizētajā vidē Pašvaldība apņemas norādīt, ka projekts tapis sadarbībā ar Latvijas Universitāti.

3.2. Latvijas Universitāte apņemas izveidot ekspertu grupu, kam ir pieredze zinātnes popularizēšanā, mācību satura izstrādāšanā, un mācību literatūras veidošanā, kas piedalīsies darba grupas sanāksmēs un ģenerēs idejas daudzfunkcionāla dabas tūrisma objekta Ķemeros ekspozīcijas satura izveidošanai un sniegs priekšlikumus nepieciešamo parametru definēšanai iekārtu prasībām un programmatūras nodrošināšanai ekspozīcijas attēlošanā.

3.3. Pusēm ir tiesības vienpusēji atteikties no turpmākās sadarbības Nodomu protokola un 2.punktā noslēgtā sadarbības līguma ietvaros, sniedzot pamatojumu un paziņojot to otrai Pusei rakstiski vismaz vienu mēnesi iepriekš.

3.4. Ja netiek noslēgts 2.punktā norādītais sadarbības līgums, Nodomu protokolu var grozīt vai izbeigt, Pusēm par to vienojoties rakstveidā.

3.5. Ar Nodomu protokola parakstīšanas brīdi Puses apņemas rīkoties ar vislielāko rūpību, lai tiktu īstenoti Nodomu protokola 1.1.punktā noteiktais Nodomu protokola priekšmets.

3.6. Īstenojot Nodomu protokolā noteikto, Puses apņemas savu iespēju robežās sadarboties jebkuru jautājumu risināšanā, kas attiecas uz kopīgas sadarbības īstenošanu, tajā skaitā, informēt otru Pusi par iespējamajiem šķēršļiem nodomu īstenošanai.

4. Citi noteikumi

4.1. Nodomu protokols stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz 2020.gadam.

4.2. Visi turpmākie Nodomu protokola grozījumi un papildinājumi ir veicami rakstveidā, un tie stājas spēkā tikai ar brīdi, kad tos ir parakstījušas abas Puses. Visas vienošanās, pielikumi un grozījumi, kas skar šo Nodomu protokolu, kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu.

4.3. Strīdus, kas rodas Nodomu protokola saistību izpildes laikā, Puses risina sarunu ceļā, bet, ja vienošanos panākt nav iespējams, Latvijas Republikas tiesā.

4.4. Par jebkurām izmaiņām Pušu rekvizītos, Puses apņemas informēt otru Pusi 5 (piecu) darba dienu laikā no šo izmaiņu spēkā stāšanās.

4.5. Puses nozīmē kontaktpersonas, kuras veic savstarpēju sadarbības koordinēšanu Nodomu protokola saistību izpildes laikā:

4.5.1. Pašvaldības kontaktpersona: Attīstības pārvaldes vadītājs Edgars Stobovs, tālr. +371 29477986, Edgars.Stobovs@jurmala.lv;

4.5.2. Latvijas Universitātes kontaktpersona: __________, tālr. +371 _________, e-pasts _______________.

4.6. Nodomu protokols sagatavots uz 2 (divām) lapām, parakstīts 2 (divos) identiskos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, pa vienam eksemplāram katrai Pusei.

Jūrmalas pilsētas dome

Domes priekšsēdētāja

Rita Sproģe ___________________

Datums:

Latvijas Universitāte

_______________________

Datums[1] http://www.pkc.gov.lv/nap2020/latvija2030

[2] http://www.pkc.gov.lv/nap2020/par-nap2020

[3] http://m.likumi.lv/doc.php?id=266406

[4] http://www.jurmala.lv/lv/attistiba/attistibas_planosana/attistibas_planosanas_dokumenti/

[5] http://www.jurmala.lv/lv/attistiba/attistibas_planosana/attistibas_planosanas_dokumenti/

[6] http://www.jurmala.lv/lv/attistiba/attistibas_planosana/attistibas_planosanas_dokumenti/

[7] http://www.lu.lv/par/dokumenti/politika-modeli-strategijas-koncepcijas/


Lejupielāde: DOC un PDF