Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 16.februārīNr. 51

protokols Nr. 5, 13. punkts

Par dalību Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas
2014.-2020.gadam 2.3.apakšsadaļas “Labāka pilsētu plānošana Centrālās
Baltijas jūras reģionā” atklātajā projektu konkursā

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktam, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktā rīcības virziena R2.1.2.: “Velotransporta infrastruktūras attīstība aktivitāti” Nr.67 “Veloceliņu tīkla attīstība” un rīcības virziena R3.6.2.: “Veselīga dzīvesveida veicināšana” aktivitāti Nr.227 “Veselīga dzīvesveida veicināšana”, un ievērojot Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas vadlīnijas, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas pilsētas domes dalību Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.3.apakšsadaļas “Labāka pilsētu plānošana Centrālās Baltijas jūras reģionā” projektu iesniegumu konkursā ar projekta iesniegumu “Veselīga un aktīva pilsētvides plānošana – ilgtspējīga pārrobežu pilsētvides plānošana/ HEAT”/ “Healthy and active urban planning – cross-sectoral urban planning for more sustainable cities in practice/ HEAT” (turpmāk - projekts) partnerībā ar projekta vadošo partneri – Baltijas reģiona veselīgo pilsētu asociāciju (Somija).

2. Noteikt projekta mērķi – uzlabot pilsētvides plānošanas procesu kvalitāti pašvaldībās, veicinot to ilgtspējīgu attīstību, kā arī sekmēt veselību veicinošas aktivitātes pašvaldībās Centrālās Baltijas jūras reģionā.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. sekmēta pilsētas plānošanas dokumentos noteikto veselības veicinošo aktivitāšu īstenošana;

3.2. izveidots veselīgās pārvietošanās maršruts ar uzlabotiem pilsētvides elementiem.

4. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2017.gada 1.oktobra līdz 2020.gada 30.septembrim.

5. Noteikt Jūrmalas pilsētas domes kā projekta partnera kopējās indikatīvās izmaksas 80 000,00 EUR (astoņdesmit tūkstoši euro un 00 centi), t.sk.:

5.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 85% jeb 68 000,00 (sešdesmit astoņi tūkstoši euro un 00 centi);

5.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 15% jeb 12 000,00 EUR (divpadsmit tūkstoši euro un 00 centi).

6. Projekta apstiprināšanas gadījumā projekta īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu līdz 27 200,00 EUR (divdesmit septiņi tūkstoši divi simti euro un 00 centi) jeb līdz 40% apmērā no 5.1.punktā noteiktās summas paredzēt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžeta.

7. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai līdz 2017.gada 27.februārim sagatavot un iesniegt projekta vadošajam partnerim Baltijas reģiona veselīgo pilsētu asociācijai projekta iesnieguma sagatavošanai nepieciešamo dokumentāciju.

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF