Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 16.februārīNr. 53

protokols Nr. 5, 15. punkts

Par atļauju pieņemt ziedojumu (dāvinājumu)
Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas īpašumā

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija nolikuma Nr.30 “Ziedojumu (dāvinājumu), dāvanu pieņemšanas un izlietošanas nolikums” 12.2.apakšpunktu un pamatojoties uz 2016.gada 12.oktobra Jūrmalas pilsētas domes Ziedojumu (dāvinājumu) un dāvanu novērtēšanas komisijas sanāksmes protokola lēmuma atzinumu, kurā konstatēts, ka dāvinājums Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolai ir lietderīgs un izmantojams izglītojamā darba vides pilnveidošanā, un nav konstatēti likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” ietvertie ierobežojumi, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atļaut pieņemt ziedojumu (dāvinājumu) 3980,52 EUR vērtībā no SIA “Eu. Promotions Baltic”, reģistrācijas Nr.40103168746, Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas īpašumā ar mērķi uzlabot mācību līdzekļu nodrošinājumu.

2. Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas direktoram nodrošināt likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta ceturtajā daļā noteikto ierobežojumu par lēmumu pieņemšanu turpmākos divus gadus.

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF