Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 16.februārīNr. 54

protokols Nr. 5, 17. punkts

Par dalību Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts
programmas 2017.gadam 1.2.apakšsadaļas “Atbalsts jaunatnes politikas
īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes
politikas plānošanas dokumentiem” atklātajā projektu konkursā

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Jaunatnes likuma 12.panta trešo daļu, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktam, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 16.maija lēmuma Nr.308 „Par Jūrmalas pilsētas Jaunatnes darba stratēģijas 2013.-2017.gadam apstiprināšanu” pielikuma “Jūrmalas pilsētas Jaunatnes darba stratēģija 2013.-2017.gadam” rīcības plāna rīcībām 3.2.“Izveidot jauniešiem aktuālas informācijas apmaiņas sistēmu” un 5.1.“Veidot izpratni par neformālās izglītības būtību un izmantošanas iespējām”, atsaucoties uz Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktā rīcības virziena R3.2.4.:“Profesionālās ievirzes un interešu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.180 “Jauniešu līdzdalība pilsētas sabiedriski politiskajos, sociāli ekonomiskajos, kultūras, sporta un izglītības procesos, izstrādājot priekšlikumus un iniciējot attiecīgās darbības to īstenošanai” un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras mājas lapā 2017.gada 3.februārī publicēto atklātā projektu konkursa “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem” nolikumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas pilsētas domes dalību Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gadam 1.2.apakšsadaļas “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem” atklātajā projektu iesniegumu konkursā ar projekta iesniegumu “Tikai uz augšu!” (turpmāk - projekts).

2. Noteikt projekta mērķi – uzlabot Jūrmalas jauniešu dzīves kvalitāti, veicināt viņu iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, veicinot ilgtermiņa darba ar jaunatni plānošanu un pilnveidošanu Jūrmalas pilsētā un apzinot esošo situāciju, lai izstrādātu Jaunatnes darba stratēģiju 2018.-2022.gadam.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. izveidota Jūrmalas jauniešu iespēju karte, nodrošinot jauniešiem aktuālu, kvalitatīvu un pieejamu informāciju, kurā, balstoties uz jauniešu vajadzībām, apkopotas Jūrmalas pilsētas piedāvātās iespējas jauniešu attīstībai, atbilstoši vecumam, vajadzībām un interesēm;

3.2. apkopoti Jūrmalas jauniešu priekšlikumi Jūrmalas jaunatnes darba attīstības stratēģijas 2018.-2022. gadam izstrādei.

4. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2017.gada 20.aprīļa līdz 2017.gada 2.oktobrim.

5. Noteikt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 3 301,58 EUR (trīs tūkstoši trīs simti viens euro un 58 centi), no kurām 100% ir valsts budžeta finansējums, kuru piešķir Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

6. Projekta apstiprināšanas gadījumā projekta īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu līdz 661 EUR (seši simti sešdesmit viens euro) jeb līdz 20% apmērā no šī lēmuma 5.punktā minētajām indikatīvajām izmaksām paredzēt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada budžeta.

7. Projekta sagatavošanu un iesniegšanu līdz 2017.gada 6.martam uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai sadarbībā ar Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centru.

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF