Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 16.februārīNr. 55

protokols Nr. 5, 18. punkts

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās
Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1)
“Jauniešu apmaiņa” projekta “Be prepared!” / “Vienmēr gatavs” īstenošanu

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Jaunatnes likuma 5.panta pirmo daļu, Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” vadlīnijām un saskaņā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 2016.gada 9.decembra lēmumu Nr.2-37/619 “Par projekta “Be prepared!” pieteikuma apstiprināšanu”, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 3.1.1.punktam, un Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 16.maija lēmuma Nr.308 “Par Jūrmalas pilsētas Jaunatnes darba stratēģijas 2013.-2017.gadam apstiprināšanu” pielikuma “Jūrmalas pilsētas Jaunatnes darba stratēģija 2013.-2017.gadam” rīcības plāna 1.2.3.punktam, 5.1.1.punktam, atsaucoties uz Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktā rīcības virziena R3.2.4.: “Profesionālās ievirzes un interešu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.170 “Starptautiskās sadarbības attīstība”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Jauniešu apmaiņa” projektu “Be prepared”/ “Vienmēr gatavs” (turpmāk – projekts) kā projekta vadošajam partnerim partnerībā ar projekta partneriem biedrību “Esplora” (Itālija), biedrību “IES Azasquil” (Spānija), biedrību “Scream for Change” (Beļģija), biedrību “Turkiye Genclik birligi dernegi” (Turcija).

2. Noteikt projekta mērķi – veicināt jauniešu līdzdalību āra aktivitātēs, pielietot un popularizēt neformālās izglītības āra metodes, apmainīties un dalīties pieredzē ar āra metožu konceptu un metodēm, attīstīt starpkultūru pieredzi un veicināt jauniešu ar īpašām vajadzībām iekļaušanu.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas – realizētā jauniešu apmaiņa uzlabojusi jauniešu zināšanas par āra dzīves aktivitātēm, starpkultūru un sociālo iekļaušanu.

4. Noteikt projekta īstenošanas laiku no 2017.gada 14.maija līdz 2017.gada 13.novembrim.

5. Noteikt projekta kopējās izmaksas 16 016,00 EUR (sešpadsmit tūkstoši sešpadsmit euro un 00 centi) saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, t.sk. attiecināmo izmaksu summa 16 016,00 EUR (sešpadsmit tūkstoši sešpadsmit euro un 00 centi), kur Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras piešķirtais Eiropas Savienības budžeta finansējums ir 100%.

6. Projekta priekšfinansējumu 3 203,20 EUR (trīs tūkstoši divi simti trīs euro un 20 centi) jeb 20% apmērā no 5.punktā minētajām attiecināmām izmaksām segt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada budžeta.

7. Naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu atbilstoši precizētajam aktivitāšu ieviešanas kalendārajam plānam, ja netiek pārsniegts šī lēmuma 5.punktā norādītā finansējuma apjoms.

8. Projekta ieviešanu uzdot Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centram sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldi.

9. Projekta norises gaitu pārraudzīt Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai.

Priekšsēdētāja

R.SproģePielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 16.februāra lēmumam Nr.55

(protokols Nr.5, 18.punkts)

Projekta

“Be prepared”

finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs: Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs

Funkcionālās klasifikācijas kods: 09.510.

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar apstiprināto projekta iesniegumu: 16 016.00 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas 16 016,00 EUR, no kurām JSPA finansējums ir 16 016.00 EUR jeb 100%, Jūrmalas pilsētas . Atbilstoši projekta konkursa nosacījumiem, projekta īstenošanai ir nepieciešams nodrošināt priekšfinansējumu 20% jeb 3 203,20 EUR apmērā.

Pozīcija / gads

2016

2017

2018

Kopā

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā, t.sk.:

10410

12 812

12 812

16 016

0

16 016

3 204

19220

Atlikums perioda sākumā, t.sk.

10 410

12 812

12 812

0

0

no pašvaldības budžeta

no valsts budžeta

no Eiropas Savienības fonda

10 410

12 812

12 812

no ārvalstu finanšu palīdzības/cits finansējuma avots

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

3 204

3 204

3 204

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

0

0

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

0

0

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0.)

0

0

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0.)

10410

2 402

12 812

3 204

16 016

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

0

0

Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (21.1.9.2.)

0

0

Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi (21.4.2.0.)

0

0

Cits ieņēmumu veids atbilstoši ieņēmumu klasifikācijai (norādīt)

0

0

IZDEVUMI kopā, t.sk.:

10410

12 812

12 812

16 016

0

16 016

3 204

19220

IZDEVUMI projekta aktivitāšu īstenošanai

16 016

16 016

16016

Atlikums perioda beigās, t.sk:

12 812

12 812

0

0

0

3 204

3204

kases apgrozības līdzekļi

10410

12 812

12 812

0

0

0

0

atgriežamie līdzekļi pašvaldības budžeta

0

0

0

0

0

3 204

3204


Lejupielāde: DOC un PDF