Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2017.gada 14.septembra 425.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2017.gada 16.februārīNr. 58

protokols Nr. 5, 21. punkts

Par dalību Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas
2014.-2020.gadam 2.3.apakšsadaļas “Labāka pilsētu plānošana Centrālās
Baltijas jūras reģionā” atklātajā projektu konkursā

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, pašvaldības funkciju īstenot pretplūdu pasākumus, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktam, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 12.maija lēmumā Nr.201 „Par pretplūdu pasākumu nodrošināšanu” un Jūrmalas pilsētas Civilās aizsardzības plāna 3.nodaļas, Jūrmalas teritorijā iespējamie apdraudējumi, 3.1.punkta Dabas katastrofas, 3.1.1.apakšpunktā Plūdi un lietusgāzes noteikto un Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktā rīcības virziena R2.4.1.“Jūrmalas ostas attīstība” aktivitāti Nr.78 “Jūrmalas ostas infrastruktūras un pakalpojumu attīstība” un rīcības virziena R3.4.1.“Sabiedriskās kārtības un iedzīvotāju drošības nodrošināšana” aktivitāti Nr.208 “Vides monitoringa informācijas sistēmas ieviešana un dažādu vides monitoringu veikšana”, un ievērojot Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas vadlīnijas, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas ostas pārvaldes dalību Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.3.apakšsadaļas “Labāka pilsētu plānošana Centrālās Baltijas jūras reģionā” projektu iesniegumu konkursā ar projekta iesniegumu “Drošība nelabvēlīgos laikapstākļos”/ “Living with extreme weather” (turpmāk - projekts) partnerībā ar projekta vadošo partneri – Tallinas Tehnoloģiju universitāti (Igaunija). Grozīts ar domes 2017.gada 14.septembra 425.lēmumu

2. Noteikt projekta mērķi – nelabvēlīgo laikapstākļu ietekmes mazināšana uz publisko infrastruktūru, kā arī pilsētvides uzlabošana, izmantojot kopīgas pilsētas vides plānošanas darbības un ieviešot modelēšanas tehnoloģijas plānošanas procesā.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. uzstādīta ūdens līmeņa monitorēšanas stacija (sensori ūdenstilpnēs) un izveidota tiešsaistes operatīvas informācijas saņemšanas sistēma par ūdens līmeņa izmaiņām datu apstrādei;

3.2. izstrādāta upes un jūras straumju radīto sanešu modelēšanas sistēma.

4. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2017.gada 1.oktobra līdz 2020.gada 31.septembrim. Grozīts ar domes 2017.gada 14.septembra 425.lēmumu

5. Noteikt Jūrmalas ostas pārvaldes kā projekta partnera kopējās indikatīvās izmaksas 70 000,00 EUR (septiņdesmit tūkstoši euro un 00 centi), t.sk.: Grozīts ar domes 2017.gada 14.septembra 425.lēmumu

5.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 85% jeb 59 500,00 (piecdesmit deviņi tūkstoši pieci simti euro un 00 centi); Grozīts ar domes 2017.gada 14.septembra 425.lēmumu

5.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 15% jeb 10 500,00 EUR (desmit tūkstoši pieci simti euro un 00 centi). Grozīts ar domes 2017.gada 14.septembra 425.lēmumu

6. Projekta apstiprināšanas gadījumā projekta īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu līdz 23 800,00 EUR (divdesmit trīs tūkstoši astoņi simti euro un 00 centi) jeb līdz 40% apmērā no 5.1.punktā noteiktās summas paredzēt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžeta. Grozīts ar domes 2017.gada 14.septembra 425.lēmumu

7. Uzdot Jūrmalas ostas pārvaldei sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļu līdz 2017.gada 27.februārim sagatavot un iesniegt projekta vadošajam partnerim Tallinas Tehnoloģiju universitātei projekta iesnieguma sagatavošanai nepieciešamo dokumentāciju.

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF