Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 16.februārīNr. 60

protokols Nr. 5, 23. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 15.oktobra lēmumā Nr.398
“Par Jūrmalas Kultūras centra maksas pakalpojumiem”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu un 15. panta 10.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 18.decembra nolikuma Nr.28 „Jūrmalas Kultūras centra nolikums” 5.2.punktu, Jūrmalas pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2016.gada 14.decembra atzinumu (protokols Nr.1.2- 34/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 15.oktobra lēmumā Nr.398 “Par Jūrmalas Kultūras centra maksas pakalpojumiem” šādus grozījumus:

1.1. papildināt pielikumu ar 5.punktu saskaņā ar šī lēmuma pielikumu;

1.2. papildināt ar 5.1 punktu šādā redakcijā:

“5.1 Ievērojot Jūrmalas Kultūras centra organizēto pasākumu potenciālo apmeklētāju skaitu samazinājumu no 1.oktobra līdz 31.martam, minētajā laika periodā šī lēmuma pielikuma 5.punktā noteiktā maksa piemērojama 50% (piecdesmit procentu) apmērā.”

2. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt šī lēmuma publicēšanu pašvaldības informatīvajā izdevumā.

3. Šī lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

Priekšsēdētāja

R.SproģePielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 16.februāra lēmumam Nr.60

(protokols Nr.5, 23.punkts)

Jūrmalas Kultūras centra maksas pakalpojumi

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Maksa

(EUR bez PVN)

5.

Tirdzniecības vietas pasākuma laikā

5.1.

Tirdzniecības vieta ar nojumi

gab.

37.73

5.2.

Tirdzniecības vieta bez nojumes

gab.

9.19


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF