Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 16.februārīNr. 64

protokols Nr. 5, 27. punkts

Par būves nojaukšanu Bulduru prospektā 79, Jūrmalā

TANSELLA ASSTS LTD (Reģistrācijas Nr.HE348104) pilnvarotā persona Vārds Uzvārds (dzimis datumā) 2017.gada 26.janvārī iesniedza iesniegumu, kas Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts ar Nr.14-3/466 ar lūgumu atļaut nojaukt tai piederošo pamatēku Nr.002 (būves kadastra apzīmējums 1300 004 3202 002) Bulduru prospektā 79, Jūrmalā (turpmāk – būve), kura atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā.

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lietu, zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1041 norakstu, būves fotofiksācijas, apbūves plānu, speciālo pilnvaru, arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju, ēkas fasāžu uzmērījumus, kultūrvēsturiski vērtīgo būvdetaļu demontāžas darbu veikšanas projektu, un, ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, atbalsta būves nojaukšanu. Saskaņā ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas 2009.gada 24.jūlija atļauju Nr. 09/1940 (turpmāk – inspekcija) inspekcija piekrīt būves nojaukšanai ar nosacījumu, ka kultūrvēsturiski vērtīgās būvdetaļas tiek nodotas Pilsētplānošanas nodaļas krājumu glabātuvē.

Ievērojot Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu, un Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas, kas izveidota saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21. janvāra nolikumu Nr.4 “Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums”, 2017.gada 7.februāra atzinumu (protokols Nr.14-20/02), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Neiebilst ēkas Nr.002 (būves kadastra apzīmējums 1300 004 3202 002) Bulduru prospektā 79, Jūrmalā nojaukšanai.

2. Būvvaldei kontrolēt, lai šī lēmuma 1.punktā minētās būves Bulduru prospektā 79, Jūrmalā, nojaukšana atbilstu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” un Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 ,,Ēku būvnoteikumi” noteiktajai kārtībai saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldes komisijas izdoto būvatļauju.

3. Pilsētplānošnas nodaļai nodrošināt, lai ēkas Nr.002 (būves kadastra apzīmējums 1300 004 3202 002) Bulduru prospektā 79, Jūrmalā kultūrvēsturiski vērtīgās būvdetaļas tiktu nodotas Pilsētplānošanas nodaļas krājumu glabātuvē.

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF