Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 16.februārīNr. 65

protokols Nr. 5, 28. punkts

Par būves nojaukšanu Mežmalas ielā 43, Jūrmalā

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LIKTENIS” (Reģ.Nr.40002004168) 2017.gada 6.februārī iesniedza iesniegumu, kas Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts ar Nr.14-3/642 ar lūgumu atļaut nojaukt tai piederošo reaģentu sagatavošanas ēku Nr.002 (būves kadastra apzīmējums 1300 018 0901 002) Mežmalas ielā 43, Jūrmalā (turpmāk – būve).

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lietu, zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000454658 un Nr.100000457955 norakstus, būves fotofiksācijas, apbūves plānu, zemes īpašnieka piekrišanu, un, ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, atbalsta būves nojaukšanu.

Ievērojot Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu, un Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas, kas izveidota saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21. janvāra nolikumu Nr.4 “Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums”, 2017.gada 7.februāra atzinumu (protokols Nr.14-20/02), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Neiebilst reaģentu sagatavošanas ēkas Nr.002 (būves kadastra apzīmējums 1300 018 0901 002) Mežmalas ielā 43, Jūrmalā nojaukšanai.

2. Būvvaldei kontrolēt, lai šī lēmuma 1.punktā minētās būves Mežmalas ielā 43, Jūrmalā, nojaukšana atbilstu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” un Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” noteiktajai kārtībai saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldes komisijas izdoto būvatļauju.

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF