Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 16.februārīNr. 66

protokols Nr. 5, 29. punkts

Par būves nojaukšanu Viestura ielā 53, Jūrmalā

Vārds Uzvārds (personas kods) un Vārds Uzvārds (dzimis datumā) 2017.gada 6.februārī iesniedza iesniegumu, kas Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts ar Nr.14-3/665 ar lūgumu atļaut nojaukt tiem piederošo šķūni Nr.002 (būves kadastra apzīmējums 1300 004 6714 002) Viestura ielā 53, Jūrmalā (turpmāk – būve), kuras atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā.

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lietu, zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000104109 norakstu, būves fotofiksācijas, apbūves plānu, tehniskās apsekošanas atzinumu, pilnvaru, un, ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieku izteikto vēlēšanos, atbalsta būves nojaukšanu. Saskaņā ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas 2015.gada 15.jūlija skaņojumu Nr.872 (turpmāk – inspekcija) inspekcija piekrīt būves nojaukšanai.

Ievērojot Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu, un Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas, kas izveidota saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21. janvāra nolikumu Nr.4 “Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums”, 2017.gada 7.februāra atzinumu (protokols Nr.14-20/02), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Neiebilst šķūņa Nr.002 (būves kadastra apzīmējums 1300 004 6714 002) Viestura ielā 53, Jūrmalā nojaukšanai.

2. Būvvaldei kontrolēt, lai šī lēmuma 1.punktā minētās būves Viestura ielā 53, Jūrmalā, nojaukšana atbilstu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” un Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 ,,Ēku būvnoteikumi” noteiktajai kārtībai saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldes komisijas izdoto būvatļauju.

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF