Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 16.februārīNr. 67

protokols Nr. 5, 30. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 15.oktobra lēmumā Nr.416
“Par vidi degradējošu dzīvojamās ēkas sakārtošanu vai nojaukšanu
Ķemeru ielā 48A, Jūrmalā”

Izvērtējot Vārds Uzvārds 2016.gada 27.septembra iesniegumu (reģistrācijas Nr.1.1-39/4175-L) un 2016.gada 19.oktobra Vārds Uzvārds iesniegumu (reģistrācijas Nr.1.1-39/4411-S) (turpmāk – Iesniegumi) par to, ka ir mainījies nekustamā īpašuma Ķemeru ielā 48A, Jūrmalā, kopīpašnieks, kā arī lūgumu pagarināt Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 15.oktobra lēmuma Nr.416 “Par vidi degradējošu dzīvojamās ēkas sakārtošanu vai nojaukšanu Ķemeru ielā 48A, Jūrmalā” 1. punkta izpildes termiņu, Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) konstatēja:

[1] 2015.gada 15.oktobrī Dome pieņēma Lēmumu Nr.416 “Par vidi degradējošu dzīvojamās ēkas sakārtošanu vai nojaukšanu Ķemeru ielā 48A, Jūrmalā” (turpmāk – Lēmums Nr.416), kura 1.punktā nekustamā īpašuma īpašniekiem Vārds Uzvārds un Vārds Uzvārds tika uzdots līdz 2016.gada 30.novembrim veikt dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 008 7410 001 Ķemeru ielā 48A, Jūrmalā (turpmāk – Dzīvojamā māja), sakārtošanu vai nojaukšanu atbilstoši būvniecības jomu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem.

[2] Lēmuma Nr.416 1.punkts nav izpildīts. Domes Pilsētplānošanas nodaļā (turpmāk – Pilsētplānošanas nodaļa) nav iesniegts būvprojekts “dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 008 7410 001 Ķemeru ielā 48A, Jūrmalā sakārtošanai vai nojaukšanai”.

[3] 2016.gada 3.jūlijā pamatojoties uz dāvinājuma līgumu Vārds Uzvārds personas kods pārņēma no Vārds Uzvārds nekustamā īpašuma tiesības uz 3/5 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Ķemeru ielā 48A, Jūrmalā, (kadastra Nr.1300 008 7410).

[4] Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumu Nr.6153 nekustamā īpašuma Ķemeru ielā 48A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 008 7410, kurā ietilpst Dzīvojamā māja, īpašnieki šobrīd ir Vārds Uzvārds, personas kods un Vārds Uzvārds, personas kods (turpmāk – Kopīpašnieki).

[5] Kopīpašnieki savos Iesniegumos lūgumu pamato ar to, ka ir mainījies Lēmuma Nr.416 procesa dalībnieks, bet par turpmāko rīcību Ēkas sakārtošanai vai nojaukšanai kopīpašnieki nav panākuši vienošanos. Pamatojas uz Administratīvā procesa likuma 48.panta pirmo daļu, Iesniegumā kopīpašnieki lūdz Domei izskatīt iespēju pagarināt Lēmuma Nr.416 1. punkta izpildes termiņu līdz 2017.gada beigām.

Administratīvā procesa likuma 33.pantā ir noteikts, ja kāds no administratīvā procesa dalībniekiem lietā izstājas, iestāde var aizstāt šo administratīvā procesa dalībnieku ar viņa tiesību pārņēmēju. Tiesību pārņēmējam visas darbības, kas izpildītas procesā līdz viņa iestāšanās brīdim, ir tikpat obligātas, kā tās bija personai, kuras tiesības pārņemtas.

Administratīvā procesa likuma 48.pantā pirmajā daļā noteikts, ka motivētu lūgumu par procesuālā termiņa pagarināšanu iesniedz iestādei, attiecībā uz kuru nokavēto darbību vajadzēja izpildīt. Lūgumam par nokavētā termiņa atjaunošanu pievieno pierādījumus, kas apliecina termiņa nokavējuma attaisnojošus iemeslus.

Izskatot Domes rīcībā esošos dokumentus, Dome secina:

[6] Lemjot par labvēlīga administratīvā akta izdošanu, vispārējā gadījumā ir nepieciešams pārliecināties, vai pastāv priekšnoteikumi tam, lai iestāde izdotu šādu aktu.

Dome konstatē, ka būvniecību regulējošos normatīvajos aktos – Būvniecības likumā un Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 “Vispārīgajos noteikumos” nav noteikti minimālie vai maksimālie termiņi, kuros iestāde personai var uzdot veikt darbības saistībā par vidi degradējošu būvju sakārtošanu vai nojaukšanu. Līdz ar to secināms, ka šāds termiņš ir izvērtējams un nosakāms katrā individuālā gadījumā, atkarībā no lietas faktiskajiem apstākļiem.

Domes Būvvalde uzskata, ka konkrētajā gadījumā var pagarināt Lēmuma Nr.416 1.punkta izpildes termiņu līdz 2018.gada 2.janvārim, jo tas ir pietiekams termiņš, lai Kopīpašnieki izstrādātu un Būvvaldē akceptētu attiecīgo būvprojektu, kas paredzētu dzīvojamās mājas Ķemeru ielā 48A, Jūrmalā, sakārtošanu.

[7] Izvērtējot lietas apstākļus, Kopīpašnieku lūgumu pagarināt termiņu Lēmuma Nr.416 1.punkta izpildei, kā arī ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 1.panta trešo daļu, 48.pantu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Grozīt Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 15.oktobra lēmumu Nr.416 “Par vidi degradējošu dzīvojamās ēkas sakārtošanu vai nojaukšanu Ķemeru ielā 48A, Jūrmalā”, izsakot tā 1.punktu šādā redakcijā:

“1. Uzdot nekustamā īpašuma Ķemeru ielā 48A, Jūrmalā, kopīpašniekiem Vārds Uzvārds, personas kods un Vārds Uzvārds, personas kods, līdz 2018.gada 2.janvārim iesniegt Būvvaldē paskaidrojuma rakstu dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 008 7410 001 Ķemeru ielā 48A, Jūrmalā konservācijai, lai saņemtu atzīmes par konservācijas darbu akceptu, būvdarbu nosacījumu izpildi un būvdarbu pabeigšanu.”

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF