Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 16.februārīNr. 68

protokols Nr. 5, 31. punkts

Par 2013.gada 28.novembra lēmuma Nr.677 „Par vidi degradējošām būvēm
Dzirnavu ielā 100, Jūrmalā, kadastra apzīmējumi 1300 022 0702 001,
1300 022 0702 002, 1300 022 0702 003, 1300 022 0702 004,
1300 022 0702 005, 1300 022 0702 007, 1300 022 0702 009,
1300 022 0702 013, 1300 022 0702 014, 1300 022 0702 018,
1300 022 0702 019, 1300 022 0702 020” atcelšanu

Pamatojoties uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību “GF Development”, vienotais reģistrācijas Nr.40003868587, (turpmāk – Iesniedzējs) 2016.gada 07.decembra iesniegumu, kas reģistrēts ar Nr.1.1-37/13705 (turpmāk – Iesniegums) ar lūgumu atcelt Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2013.gada 28.novembra lēmumu Nr.677 „Par vidi degradējošām būvēm Dzirnavu ielā 100, Jūrmalā, kadastra apzīmējumi 1300 022 0702 001, 1300 022 0702 002, 1300 022 0702 003, 1300 022 0702 004, 1300 022 0702 005, 1300 022 0702 007, 1300 022 0702 009, 1300 022 0702 013, 1300 022 0702 014, 1300 022 0702 018, 1300 022 0702 019, 1300 022 0702 020” (turpmāk – Lēmums), Dome konstatēja šādus lietā svarīgus faktus:

[1] Dome 2013.gada 28.novembrī pieņēma Lēmumu, ar kuru noteica degradējošo būvju statusu ēkām ar kadastra apzīmējumiem 1300 022 0702 001, 1300 022 0702 002, 1300 022 0702 003, 1300 022 0702 004, 1300 022 0702 005, 1300 022 0702 007, 1300 022 0702 009, 1300 022 0702 013, 1300 022 0702 014, 1300 022 0702 018, 1300 022 0702 019 un 1300 022 0702 020 Dzirnavu ielā 100, Jūrmalā (turpmāk - Ēkas), un palielināja nekustamā īpašuma nodokļa likmi, nosakot Ēkām piekritīgo zemes platību 25500m2 saskaņā ar grafisko pielikumu.

[2] Pamatojoties uz 2016.gada 7.marta reorganizācijas līgumu Nr.2 Iesniedzējs ieguva īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Dzirnavu ielā 100, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 022 0702. Īpašuma tiesības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “GF Development” nostiprinātas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1397 2016.gada 6.oktobrī.

[3] Pamatojoties uz 2016.gada 14.jūlijā Domes lēmumu Nr.327 “Par būvju nojaukšanu Dzirnavu ielā 100, Jūrmalā”, 2016.gada 19.augustā Domes Būvvaldes komisija akceptēja Paskaidrojuma rakstus Nr.1651 un Nr.1652 Ēku nojaukšanai Dzirnavu ielā 100, Jūrmalā.

[4] 2016.gada 4.novembrī Domes Būvvaldes komisija izdeva izziņu Nr.2180 par ēku ar kadastra apzīmējumiem 1300 022 0702 001, 1300 022 0702 002, 1300 022 0702 003, 1300 022 0702 005 neesību Dzirnavu ielā 100, Jūrmalā, un izziņu Nr.2179 par ēku ar kadastra apzīmējumiem 1300 022 0702 004, 1300 022 0702 007, 1300 022 0702 009, 1300 022 0702 013, 1300 022 0702 014, 1300 022 0702 016, 1300 022 0702 017, 1300 022 0702 018, 1300 022 0702 019, 1300 022 0702 020 neesību Dzirnavu ielā 100, Jūrmalā.

[5] 2016.gada 4.novembrī Domes Būvvaldes komisija izdeva izziņu Nr.2180 par ēku ar kadastra apzīmējumiem 1300 022 0702 001, 1300 022 0702 002, 1300 022 0702 003, 1300 022 0702 005 neesību Dzirnavu ielā 100, Jūrmalā.

[6] Tādējādi ir pamats uzskatīt, ka šobrīd pašvaldībai ir ticams pierādījumus par to, ka Ēkas dabā vairs nepastāv, kas nozīmē, ka nav nekustamā īpašuma nodokļa objekta.

Ievērojot iepriekš minētos apsvērumus, Administratīvā procesa likuma 70.panta trešo daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atcelt Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 28.novembra lēmumu Nr.677 „Par vidi degradējošām būvēm Dzirnavu ielā 100, Jūrmalā, kadastra apzīmējumi 1300 022 0702 001, 1300 022 0702 002, 1300 022 0702 003, 1300 022 0702 004, 1300 022 0702 005, 1300 022 0702 007, 1300 022 0702 009, 1300 022 0702 013, 1300 022 0702 014, 1300 022 0702 018, 1300 022 0702 019, 1300 022 0702 020”.

2. Uzdot Īpašuma pārvaldes Nodokļu nodaļai veikt pārrēķinu ar nākamo mēnesi pēc Domes Būvvaldes komisijas izziņu Nr.2179 un Nr.2180 par ēku Dzirnavu ielā 100, Jūrmalā, neesamību izsniegšanas.

3. Noteikt, ka šis lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF