Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 16.februārīNr. 69

protokols Nr. 5, 32. punkts

Par zemesgabala Mellužu prospektā 31, Jūrmalā,
lietošanas mērķa noteikšanu privatizācijai

Izskatot valsts akcijas sabiedrības “Privatizācijas aģentūra”, reģistrācijas Nr.40003192154 (turpmāk – Sabiedrība) 2016.gada 29.decembrī elektroniski iesniegto iesniegumu Nr.1.17/9988, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Domē) reģistrēts 2016.gada 29.decembrī ar Nr.1.1-25/14543 ar lūgumu Domei noteikt privatizācijas lietošanas mērķi zemesgabalam Mellužu prospektā 31, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 014 2010 (turpmāk – zemes vienība), Dome konstatē:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Mellužu prospektā 31, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 014 2010, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000182173 nostiprinātas Sabiedrībai, īpašums sastāv no zemesgabala 916 m2 platībā, kadastra apzīmējums 1300 014 2010, ugunsdzēsēju depo ar kadastra apzīmējumu 1300 014 2010 001, garāžas ar kadastra apzīmējumu 1300 014 2010 002, saimniecības ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 014 2010 003.

Zemes vienība saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu, kurš apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (turpmāk – Apbūves noteikumi) 4.5.2.punktu atrodas Jauktas centra apbūves teritorijā (JC2), kurā viens no teritorijas galvenā izmantošanas veidiem ir Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve.

Ministru kabineta 2009.gada 18.augusta noteikumu Nr.946 “Noteikumi par apbūvēta zemesgabala vērtības noteikšanu privatizācijas vajadzībām” 2.punkts nosaka, ka privatizācijas lietošanas mērķi pēc privatizāciju veicošās institūcijas pieprasījuma nosaka pašvaldība, kuras teritorijā atrodas attiecīgais zemesgabals, pamatojoties uz vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā norādīto atļauto zemes izmantošanu.

Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma administrēšanas sistēmas informāciju Valsts zemes dienesta Kadastra reģistrā zemes vienībai lietošanas mērķis ir noteikts Valsts aizsardzības nozīmes objektu, drošības, policijas, ugunsdzēsības un glābšanas, robežsardzes un soda izciešanas iestāžu apbūve (Kods: 0906).

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 18.augusta noteikumu Nr.946 “Noteikumi par apbūvēta zemesgabala vērtības noteikšanu privatizācijas vajadzībām” 2.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr. 496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 1.pielikumu,

Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 4.5.2.punktu un 2017.gada 1.februāra Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Zemesgabalam Mellužu prospektā 31, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 014 2010, 916 m2 platībā noteikt lietošanas mērķi privatizācijai – komercdarbības objektu apbūve (Kods: 0801).

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF