Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 16.februārīNr. 70

protokols Nr. 5, 33. punkts

Par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 9.oktobra lēmumā Nr.767
„Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Kanālu ielā 51”

Izskatot nekustamā īpašuma Kanālu ielā 51, Jūrmalā, īpašnieces Vārds Uzvārds, personas kods, 2017.gada 24.janvāra iesniegumu, kas reģistrēts Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) ar Nr.14-3/413 un, kurā tiek lūgts dzēst nekustamā īpašuma apgrūtinājumus, kuri noteikti Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.7128 trešās daļas 1.iedaļas ierakstā Nr.5.2. (zemesgabals atrodas teritorijā “priežu parka” rajons ar apbūvi) 5.3. (zemesgabala apbūves blīvums ir 9%) (turpmāk - Apgrūtinājumi), Dome konstatē, turpmāk minēto:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Kanāla ielā 51, Jūrmalā, (turpmāk – Nekustamais īpašums) Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.7128 nostiprinātas Norai Naglai.

Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 1542 m2 platībā.

Apgrūtinājumi noteikti Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 9.oktobra lēmumā Nr.767 “Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Kanālu ielā 51” 1.2.apakšpunktā (turpmāk – Lēmums Nr.767, 1.2.apakšpunkts).

Šobrīd spēkā ir Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – Apbūves noteikumi).

Apbūves noteikumu 4.1.2.punkts nosaka, ka Nekustamais īpašums atrodas Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS2). Apbūves noteikumu 4.1.2.4.apakšpunkts nosaka, ka zemesgabala maksimālais apbūves blīvums - 12%.

Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 112.2.apakšpunkts noteic, ka nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus, izņemot šo noteikumu 111.punktā minēto, Kadastra informācijas sistēmā dzēš, ja iesniegts valsts vai pašvaldības institūcijas dokuments par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma dzēšanu, ja tas Kadastra informācijas sistēmā ir reģistrēts uz attiecīgās valsts vai pašvaldības institūcijas dokumenta pamata un attiecīgā valsts vai pašvaldības institūcija izsniedz dokumentu par apgrūtinājuma dzēšanu.

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 83.panta trešajai daļai administratīvo procesu no jauna var uzsākt iestāde, kurai lieta ir piekritīga, neatkarīgi no tā, kura iestāde izdevusi attiecīgo administratīvo aktu sākotnējā administratīvajā procesā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 65.panta pirmās daļas 1.punktu un 70.panta pirmo daļu, Apbūves noteikumu 4.1.2.punktu un 2017.gada 1.februāra Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 9.oktobra lēmumā Nr.767 “Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Kanālu ielā 51”, grozījumu, svītrojot 1.2.apakšpunktā vārdus “- zemesgabals atrodas teritorijā “priežu parka” rajons ar apbūvi;

- zemesgabala apbūves blīvums ir 9%”.

2. Noteikt, ka šis lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF