Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 16.februārīNr. 71

protokols Nr. 5, 34. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības
sadales apstiprināšanu Medņu ielā 4, Jūrmalā,
un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “INTRA MTD”, vienotais reģistrācijas Nr.40003651061 (turpmāk – Sabiedrība) 2017.gada 3.janvāra elektroniski iesniegto iesniegumu Nr.1, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Domē) reģistrēts 2017.gada 4.janvārī ar Nr.1.1-37/115, ar lūgumu Domei apstiprināt zemes īpašuma Medņu ielā 4, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 016 4919 (turpmāk – zemes vienība) zemes ierīcības projektu, Dome konstatē:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Medņu ielā 4, Jūrmalā, (turpmāk – Nekustamais īpašums) Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000361657 nostiprinātas Vārds Uzvārds, personas kods.

Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 5354 m2 platībā.

Sabiedrība ir saņēmusi zemes vienības īpašnieces Vārds Uzvārds 2016.gada 22.decembra iesniegumu ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētam nekustamam īpašumam.

Zemes ierīcības projekts zemes vienībām izstrādāts saskaņā ar Domes Pilsētplānošanas nodaļas 2016.gada 12.decembra darba uzdevumu – nosacījumiem Nr.14-15/12 zemes ierīcības projekta izstrādei.

Projekta mērķis ir zemes vienības sadalīšana izveidojot divas 2600 m2 un 2754 m2 lielas zemes vienības.

Nekustamais īpašums nav apgrūtināts ar kredītsaistībām, par nekustamā īpašuma tiesībām nav ierosināta tiesvedība un zemesgrāmatā un uz tām nav atklājies mantojums.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 19.pantu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 12.1.apakšpunktu, 14.punktu, un 52.punktu kopsakarā ar 73.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr.61 “Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26., 28.1, 28.2. un 47.punktiem, Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 13.apakšpunktu un 2017.gada 1.februāra Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „INTRA MTD izstrādāto zemes ierīcības projektu zemes vienībai Medņu ielā 4, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 016 4919, (pielikums).

2. Apstiprināt zemes vienības Medņu ielā 4, Jūrmalā, ar kopējo platību 5354 m2 reālo sadali, atdalot zemes vienības daļu 2754 m2 platībā un piešķirot adresi Medņu iela 4A, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 016 0177.

3. Noteikt, ka zemes vienības Medņu ielā 4, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 2600 m2, kadastra apzīmējums 1300 016 0176, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

4. Noteikt, ka zemes vienībai Medņu ielā 4, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

5. Atcelt zemes vienībai Medņu ielā 4, Jūrmalā, apgrūtinājumu, kas nostiprināts Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000361657 III.daļas 1.iedaļas ierakstā Nr.1.1. un noteikt, ka jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

6.  Uzdot zemes vienības Medņu ielā 4, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

7. Izveidot zemes vienību Medņu ielā 4A, Jūrmalā, ar kopējo platību 2754 m2, kadastra apzīmējums 1300 016 0177, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

8. Noteikt, ka zemes vienībai Medņu ielā 4A, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

9. Zemes vienībai Medņu ielā 4A, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

10. Uzdot zemes vienības Medņu ielā 4A, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF