Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 16.februārīNr. 72

protokols Nr. 5, 35. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības
sadales apstiprināšanu Mežmalas ielā 31,
Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „METRUM”, vienotais reģistrācijas Nr.40003388748 (turpmāk – Sabiedrība) 2016.gada 10.novembra elektroniski iesniegto iesniegumu Nr. 587/a/31-2016, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Domē) reģistrēts 2016.gada 10.novembrī ar Nr. 1.1-37/12715, ar lūgumu Domei apstiprināt zemes īpašuma Mežmalas ielā 31, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 018 0908 (turpmāk – zemes vienība) zemes ierīcības projektu, Dome konstatē:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Mežmalas ielā 31, Jūrmalā, (turpmāk – Nekustamais īpašums) Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000134788 nostiprinātas Vārds Uzvārds, personas kods un Vārds Uzvārds, personas kods.

Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 4493 m2 platībā.

Sabiedrība ir saņēmusi zemes vienības īpašnieku Vārds Uzvārds un Vārds Uzvārds 2016.gada 4.augustā iesniegumu ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētam nekustamam īpašumam.

Zemes ierīcības projekts zemes vienībām izstrādāts saskaņā ar Domes Pilsētplānošanas nodaļas 2016.gada 5.jūlija lēmumu Nr. 14-9/57 “Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Mežmalas ielā 31, Jūrmalā”.

Projekta mērķis ir zemes vienības sadalīšana izveidojot divas 1500 m2 un 2993 m2 lielas zemes vienības.

Nekustamie īpašumi nav apgrūtināti ar kredītsaistībām, par nekustamā īpašuma tiesībām nav ierosināta tiesvedība un zemesgrāmatā un uz tām nav atklājies mantojums.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 19.pantu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 12.1.apakšpunktu, 14.punktu, un 52.punktu kopsakarā ar 73.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr. 61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26., 28.1, 28.2. un 47. punktiem, Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 13.apakšpunktu un 2017.gada 1.februāra Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Sabiedrības “METRUM” izstrādāto zemes ierīcības projektu zemes vienībai Mežmalas ielā 31, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 018 0908, (pielikums).

2. Apstiprināt zemes vienības Mežmalas ielā 31, Jūrmalā, ar kopējo platību 4493 m2 reālo sadali, atdalot zemes vienības daļu 1500 m2 platībā un piešķirot adresi Ķīšu iela 2A, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 018 0032.

3. Noteikt, ka zemes vienības Mežmalas ielā 31, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 2993 m2, kadastra apzīmējums 1300 018 0031, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

4. Noteikt, ka zemes vienībai Mežmalas ielā 31, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

5. Zemes vienībai Mežmalas ielā 31, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

6. Uzdot zemes vienības Mežmalas ielā 31, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

7. Izveidot zemes vienību Ķīšu iela 2A, Jūrmalā, ar kopējo platību 1500 m2, kadastra apzīmējums 1300 018 0032, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

8. Noteikt, ka zemes vienībai Ķīšu iela 2A, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

9. Zemes vienībai Ķīšu iela 2A, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

10. Uzdot zemes vienības Ķīšu iela 2A, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF