Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 16.februārīNr. 78

protokols Nr. 5, 42. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.novembra
lēmumā Nr.1042 „Par zemes lietošanas mērķu maiņu” 13.punktā

Zemes vienībai Mellužu prospektā 8, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 014 2217, ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.novembra lēmumu Nr.1042 „Par zemes lietošanas mērķu maiņu” ir noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis komercdarbības objektu apbūve (kods 0801), atbilstoši tā brīža spēkā esošajam Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumam.

Īpašuma tiesības uz zemes vienību Mellužu prospektā 8, Jūrmalā, 2005.gada 13.janvārī nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000162908 uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības vārda.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu, kurš apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.8) zemes vienība Mellužu prospektā 8, Jūrmalā, atrodas transporta infrastruktūras teritorijā (TR1), kura ir noteikta, lai nodrošinātu visu veidu transportlīdzekļu un gājēju satiksmei nepieciešamo infrastruktūru, kā arī lai nodrošinātu lidostu un ostu uzņēmumu darbību un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju un inženiertehnisko apgādi. Transporta infrastruktūras teritorijas (TR1) galvenie izmantošanas veidi ir inženiertehniskā infrastruktūra, transporta apkalpojošā infrastruktūra un transporta lineārā infrastruktūra.

Atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” (turpmāk – noteikumi Nr.496) 17.6.apakšpunktam lietošanas mērķa maiņu ierosina, ja pēc izmaiņām teritorijas plānojumā neapbūvētai zemes vienībai iepriekš noteiktais apbūves zemes lietošanas mērķis neatbilst teritorijas plānojumā noteiktajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai. Saskaņā ar Noteikumu Nr.496 18.punktu lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu šo noteikumu 16. vai 17.punktā minētajos gadījumos mēneša laikā ierosina nekustamā īpašuma īpašnieks.

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis zemes vienībai Mellužu prospektā 8, Jūrmalā - komercdarbības objektu apbūve (kods 0801) – neatbilst spēkā esošajam Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumam. Līdz ar to zemes vienībai Mellužu prospektā 8, Jūrmalā, ar kopējo platību 1063 m2, ir nosakāms lietošanas mērķis – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101).

Ņemot vērā iepriekš minēto, un, pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.6.apakšpunktu, 18.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 2289.punktu un Attīstības un vides jautājuma komitejas 2017.gada 1.februāra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Grozīt Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.novembra lēmuma Nr.1042 „Par zemes lietošanas mērķu maiņu” 13.punktu un izteikt to šādā redakcijā:

Nr.

Adrese

Kadastra numurs

Platība,

kv.m

Teritorijas zonējums saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu

Spēkā esošais lietošanas mērķis

Jaunais lietošanas mērķis

13.

Mellužu prospekts 8

1300 014 2217

1063

Transporta infrastruktūras teritorija (TR1)

0801 – komercdarbības objektu apbūves zeme

1101 - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā

2. Noteikt, ka šis lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF