Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 16.februārīNr. 79

protokols Nr. 5, 43. punkts

Par ceļa servitūta noteikšanu zemes
vienībai Pumpuri 0111, Jūrmalā

Izskatot Vārds Uzvārds, personas kods, 2016.gada 22.decembra iesniegumu Nr.1.1-39/4227-S, kurā iesniedzējs lūdz nodibināt ceļa servitūtu zemes vienībā Pumpuri 0111, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 012 0111, lai nodrošinātu piekļuvi zemes vienībai Dubultu prospektā 116A, Jūrmalā, uz kuras atrodas ēkas ar kadastra apzīmējumiem 1300 012 1704 002, 1300 012 1704 003 un 1300 012 1704 005,

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) konstatē:

īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Dubultu prospektā 116A, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 012 0060, ar zemes vienības kopējo platību 1818 m2, un ēkām ar kadastra apzīmējumu 1300 012 1704 002, 1300 012 1704 003 un 1300 012 1704 005, ir nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000545906 Vārds Uzvārds.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Pumpuri 0111, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 012 0005, ar platību 11059 m2, ir nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000495108 Jūrmalas pilsētas pašvaldībai. Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000495108 trešās daļas 1.iedaļas ierakstā 2.1. ierakstīts apgrūtinājums: nostiprināts reālservitūts – ceļa servitūts 387 m2 platībā par labu nekustamajiem īpašumiem Dubultu prospektā 114A, Jūrmalā, Dubultu prospektā 114, Jūrmalā, Dubultu prospektā 110, pamatojoties uz 2015.gada 8.oktobra servitūta līgumu Nr.1.2-16/1461.

Ņemot vērā zemes vienības konfigurāciju un reālo ēku izvietojumu zemes vienībā Dubultu prospektā 116A, Jūrmalā, kā arī inženierkomunikāciju: ūdensvada, kanalizācijas sistēmas, kas nodrošina sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu un sakaru kabeļu, elektrokabeļu, kas nodrošina elektroenerģijas pakalpojumu un telekomunikāciju pakalpojumu piegādi būvēm ar kadastra apzīmējumiem 1300 012 1704 002 un 1300 012 1704 003, 1300 012 1704 005 atrašanos uz zemes vienības Pumpuri 0111, īpašnieks lūdz izvērtēt iespēju nodibināt ceļa servitūtu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošajā zemesgabalā Pumpuri 0111, Jūrmalā, lai nodrošinātu piekļūšanu ēkām Dubultu prospektā 116A, Jūrmalā un inženierkomunikācijām, kas nodrošina ēku uzturēšanu.

Domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļa ir sagatavojusi 2017.gada 18.janvāra vēstuli Nr.1.1-33/286 Domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļai ar lūgumu sniegt viedokli par ceļa servitūta labāko risinājumu zemes vienībā Pumpuri 0111, Jūrmalā, piekļūšanai zemes vienībai Dubultu prospektā 116A, Jūrmalā un inženierkomunikācijām, kā arī izstrādājot teritorijas plānojuma grozījumus, plānotajam ceļa servitūtam, noteikt sarkanās līnijas, kas norobežo ielas vai brauktuves (arī inženierkomunikāciju koridoru) izbūvei nepieciešamo teritoriju.

Domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļa ir sniegusi viedokli 2017.gada 24.janvāra vēstulē Nr.14-1/40, ka atbalsta servitūta noteikšanu zemes vienībai Pumpuri 0111, Jūrmalā atbilstoši grafiskajam pielikumam un saskaņā ar rīcībā esošo grafisko materiālu, redzams, ka zemes vienību šķērso vairākas pazemes inženierkomunikācijas un maģistrālais meliorācijas grāvis. Minēto zemes vienību var izmantot ērtai inženierkomunikāciju apkalpošanai, kā arī piekļūšanai īpašumiem no Upes ielas, kuriem piekļuve no Dubultu prospekta ir apgrūtināta.

Lai nodrošinātu piekļūšanu ēkām Dubultu prospektā 116A, Jūrmalā, un inženierkomunikācijām, saskaņā ar grafisko pielikumu būtu nodibināms reālservitūts 590 m2 platībā, ar kuru Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums Pumpuri 0111, Jūrmalā, tiktu apgrūtināts par labu nekustamajam īpašumam Dubultu prospektā 116A, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 012 0060.

Ņemot vērā iepriekš minēto, vadoties no Civillikuma 1130.panta, 1131.panta, 1148.panta, 1151.panta, 1156.panta, 1158.panta, 1231.panta 3.apakšpunkta, 1232.punkta, Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2017.gada 1.februāra sēdes protokola Nr.1.2-21/2, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Piekrist ceļa servitūta 590 m2 platībā nodibināšanai zemes vienībā Pumpuri 0111, Jūrmalā, ar kuru Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums Pumpuri 0111, Jūrmalā, ar kadastra numuru 1300 012 0005 un platību 11059 m2 tiek apgrūtināts par labu nekustamajam īpašumam Dubultu prospektā 116A, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 012 0060, saskaņā ar grafisko pielikumu (1.pielikums).

2. Apstiprināt servitūta līguma projektu saskaņā ar šī lēmuma 2.pielikumu.

3. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt servitūta līguma parakstīšanu un nostiprinājumu lūgumu sagatavošanu.

Priekšsēdētāja

R.SproģePielikums Nr.1 PDF


2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 16.februāra lēmumam Nr.79

(protokols Nr.5, 43.punkts)

SERVITŪTA LĪGUMS Nr.___________

2017 .gada_____________ Jūrmalā

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas numurs 90000056357, tās priekšsēdētājas Ritas Sproģes personā, kura rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” (turpmāk – ĪPAŠNIEKS ), no vienas puses, un Vārds Uzvārds , personas kods, (turpmāk – LIETOTĀJS ) no otras puses, kopā saukti LĪDZĒJI,

ievērojot, ka:

- īpašnieka īpašuma tiesības uz zemes vienību Pumpuri 0111, Jūrmalā, ar kadastra numuru 1300 012 0005 un platību 11059 m2 ir nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000495108 Jūrmalas pilsētas pašvaldībai ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2011.gada 6.septembra lēmumu;

- īpašuma tiesības uz zemesgabalu Dubultu prospektā 116A, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 012 0060 , ar platību 1818 m2, ir nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000545906 Vārds Uzvārds , ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2015.gada 19.jūnija lēmumu;

- un

pamatojoties uz Civillikuma 1130., 1131., 1148.pantu, Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada __._____ lēmumu Nr.____ „Par ceļa servitūta noteikšanu zemes vienībai Pumpuri 0111, Jūrmalā”, izsakot savu gribu, bez maldiem, spaidiem un viltus, noslēdza šādu satura līgumu, (turpmāk – LĪGUMS):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Ar šo LĪGUMU LĪDZĒJI nodibina reālservitūtu uz ceļu 590 m2 platībā par labu nekustamajam īpašumam Dubultu prospektā 116A, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 012 0060, kalpojošais nekustamais īpašums ir ĪPAŠNIEKAM piederošais nekustamais īpašums Pumpuri 0111, Jūrmalā, ar kadastra numuru 1300 012 0005 un platību 11059 m2 (turpmāk – Zemes vienība), valdošais nekustamais īpašums ir zemes vienība Dubultu prospektā 116A, Jūrmalā.

1.2. Reālservitūts tiek nodibināts līdz sarkano līniju noteikšanai vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā.

1.3. LĪGUMĀ minētais ceļa posms kopā ar robežu aprakstu apzīmēts servitūta nodibināšanas skicē (1.pielikums).

1.4. LĪDZĒJI vienojas, ka zemes platība uz kuru tiek nodibinātas reālservitūta tiesības ir (pieci simti deviņdesmit) 590 m2.

1.5. Ar LĪGUMA parakstīšanu LĪDZĒJI piekrīt iepriekš minētā ceļa reālservitūta nostiprināšanai Zemesgrāmatā un apņemas veikt visas nepieciešamās darbības, lai reģistrētu LĪGUMU Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļā.

2. ĪPAŠNIEKA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

2.1. ĪPAŠNIEKS garantē, ka viņš ir vienīgais Zemes vienības, kurā ietilpst ceļa posms, uz kuru nodibināms reālservitūts, īpašnieks ar atbilstošām tiesībām noslēgt šo LĪGUMU.

2.2. ĪPAŠNIEKS garantē, ka Zemes vienība nav nekādā citā veidā apgrūtināts vai ieķīlāts, izņemot Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000495108 III daļas 1.iedaļā minētos apgrūtinājumus:

2.2.1. ieraksta Nr.1.1. Atzīme – zemesgabala lietošanas mērķis ir dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa – 0501;

2.2.2. ieraksta Nr.1.2. Atzīme – zemesgabals atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā;

2.2.3. ieraksta Nr.1.3. Atzīme – zemesgabala daļa 11050 m2 platībā atrodas valsts nozīmes kultūras pieminekļa un objektu teritorijā;

2.2.4. ieraksta Nr.1.4. Atzīme – zemesgabala daļa 7199 m2 platībā atrodas ierīkotas ūdensnotekas aizsargjoslas teritorijā;

2.2.5. ieraksta Nr.1.5. Atzīme – zemesgabala daļa 52 m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi;

2.2.6. ieraksta Nr.1.6. Atzīme - zemesgabala daļa 293 m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar elektrisko tīklu kabeļu līniju;

2.2.7. ieraksta Nr.1.7. Atzīme – zemesgabala daļa 52 m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar pazemes elektronisko sakaru līniju un kabeļu kanalizāciju;

2.2.8. ieraksta Nr.1.8. Atzīme – zemesgabala daļa 178 m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 m dziļumā;

2.2.9. ieraksta Nr.1.9. Atzīme – zemesgabala daļa 178 m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar pašteces kanalizācijas vadu;

2.2.10. ieraksta Nr.1.10. Atzīme – zemesgabala daļa 244 m2 platībā atrodas ceļa servitūta teritorijā (ceļa servitūts noteikts uz laiku līdz piebraucamā ceļa izbūvei zemesgabala Jūrmalā, Pumpuri 0109 robežās);

2.2.11. ieraksta Nr.1.11. Atzīme - atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā, un netraucēt to ekspluatāciju;

2.2.12. ieraksta Nr.2.1. Nostiprināts reālservitūts – ceļa servitūts 387 m2 platībā par labu nekustamam īpašumam Dubultu prospekts 114A, Jūrmala, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000545908, nekustamam īpašumam Dubultu prospekts 114, Jūrmala, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.376, nekustamam īpašumam Dubultu prospekts 110, Jūrmala, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmata nodalījuma Nr.1577.

2.3. ĪPAŠNIEKS apņemas nelikt šķēršļus LIETOTĀJIEM izmantot nodibināto lietošanas tiesību.

2.4. Noteiktā lietošanas tiesība ir bezatlīdzības, ĪPAŠNIEKAM nav tiesību pieprasīt nekādu samaksu vai kompensāciju no LIETOTĀJIEM.

2.5. ĪPAŠNIEKS apņemas veikt visas darbības, kas saistītas ar piešķirtā servitūta tiesību izlietošanu, ievērojot Civillikumu, Aizsargjoslu likumu un citus Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

3. LIETOTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

3.1. LIETOTĀJAM ir pienākums reģistrēt ceļa servitūtu Valsts zemes dienestā divu mēnešu laikā no LĪGUMA parakstīšanas brīža. Izdevumus par servitūta reģistrēšanu Valsts zemes dienestā sedz LIETOTĀJS.

3.2. LIETOTĀJAM ir tiesības izlietot Līgumā noteikto servitūtu pilnā apmērā, lietošanas tiesība izlietojama Latvijas Republikas likumos un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

3.3. LIETOTĀJAM ir jānodrošina ceļa posma, uz kuru nodibināts reālservitūts (1.pielikums) kopšana un uzturēšana.

3.4. LIETOTĀJAM ir pienākums saskaņot ar ĪPAŠNIEKU ceļa uzlabošanu, ikgadējo uzturēšanu, rekonstrukciju un ar to saistītos projektēšanas darbus, neskarot ceļa posmam pieguļošo zemi.

3.5. LĪGUMU zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000495108 un Nr.100000545906 reģistrē LIETOTĀJS, pamatojoties uz ĪPAŠNIEKA sagatavotu un LĪDZĒJU parakstītu nostiprinājuma lūgumu. Visus izdevumus par servitūta reģistrēšanu zemesgrāmatās sedz LIETOTĀJS.

3.6. Nekustamā īpašuma nodokli vai nodokli, ar kuru tas var tikt aizstāts, par ceļa posmu, uz kuru nodibināts reālservitūts, pilnā apmērā patstāvīgi maksā LIETOTĀJS.

4. CITI NOTEIKUMI

4.1. LĪGUMS stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.

4.2. Šis parakstītais LĪGUMS apliecina LĪDZĒJU vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par šī LĪGUMA nosacījumiem. Jebkuras izmaiņas šī LĪGUMA noteikumos stāsies spēkā tikai tad, kad tās tiks noformētas rakstveidā un tās parakstīs LĪDZĒJI.

4.3. Visos jautājumos, kas nav regulēti šajā LĪGUMĀ, LĪDZĒJI vadās no Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

4.4. Domstarpības starp LĪDZĒJIEM un attiecības, kas saistītas ar šā LĪGUMA izpildi, tiek risinātas sarunu ceļā, bet, ja vienošanās netiek panākta, strīdu risina tiesā, Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4.5. LĪGUMS ir visiem LĪDZĒJIEM, kā arī to pilnvarotajiem, darbiniekiem, saistību un tiesību pārņēmējiem.

4.6. Jebkurš paziņojums, kas attiecas uz šo LĪGUMU, tiek iesniegts rakstveidā pēc LĪDZĒJU norādītājām adresēm.

4.7. Visi paziņojumi, pieprasījumi, iesniegumi, tai skaitā rēķini, šā LĪGUMA sakarā nosūtāmi uz zemāk minētajām adresēm, un tiek uzskatīti par saņemtiem Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

4.8. LĪGUMS sastādīts 5 (piecos) eksemplāros uz 4 (četrām) lapām ar 1(vienu) pielikumu, no kuriem divi eksemplāri paliek LIETOTĀJAM, viens ĪPAŠNIEKAM, viens Valsts zemes dienestam, viens Zemesgrāmatu nodaļai. Visiem LĪGUMA eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

5. Pušu rekvizīti un paraksti

ĪPAŠNIEKS

Jūrmalas pilsētas dome

N/M reģ.Nr.90000056357

Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV-2015

_____________________________

R.Sproģe

LIETOTĀJS

Vārds Uzvārds,

personas kods,

Adrese

_____________________

V.Uzvārds


Lejupielāde: DOC un PDF