Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 16.februārīNr. 80

protokols Nr. 5, 44. punkts

Par īpašumu nodošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības
iestādes “Jūrmalas kapi” valdījumā

Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktam, Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Pašvaldība) vairākus Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošos nekustamos īpašumus saskaņā ar lēmumiem ir ierādījusi Jūrmalas mirušo iedzīvotāju apbedīšanai (turpmāk - kapsētas) un attiecīgo kapsētu uzturēšanai:

1. Nekustamais īpašums Sloka 7109, Jūrmalā, ar kadastra numuru 1300 021 7109 (Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000203681), kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 1300 021 7109, 165454 m2 platībā, būves (kapliča) ar kadastra apzīmējumu 1300 021 7109 001, būves (saimniecības ēka) ar kadastra apzīmējumu 1300 021 7109 002 un adresi Eduarda Veidenbauma iela 1, Jūrmala. Šajā teritorijā izveidota Meža kapsēta;

2. Nekustamais īpašums Varoņu iela 10A, Jūrmalā, ar kadastra numuru 1300 021 7602 (Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000427454), kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 1300 021 7602 13129 m2 platībā un kapličas ar kadastra apzīmējumu 1300 021 7602 001. Kapliča jau iekļauta Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas kapi” (turpmāk – “Jūrmalas kapi”) bilancē. Šajā teritorijā izveidota Slokas kapsēta;

3. Nekustamais īpašums Varoņu iela 9, Jūrmalā, ar kadastra numuru 1300 021 7513 (Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000191183), kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 1300 021 7513 21435 m2 platībā. Šajā teritorijā izveidota Slokas kapsēta;

4. Nekustamais īpašums “Ķemeru kapi”, Jūrmalā, ar kadastra numuru 1300 026 6407 (Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000423752), kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 1300 026 6407 41985 m2 platībā. Šajā teritorijā izveidota Ķemeru kapsēta;

5. Nekustamais īpašums “Kapi”, Babītes pag., Babītes nov. ar kadastra numuru 8048 009 0038 (Babītes pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000561185), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0407 4255 m2 platībā, kapličas ar kadastra apzīmējumu 8048 009 0038 001, palīgēkas (tualete) ar kadastra apzīmējumu 8048 009 0038 002. Kapliča jau iekļauta “Jūrmalas kapi” bilancē. Šajā teritorijā izveidota Beberbeķu kapsēta;

6. Nekustamais īpašums “Jūrmalas pilsētas kapi”, Babītes pag., Babītes nov. ar kadastra numuru 8048 009 0002 (Babītes pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000469021), kas sastāv diviem zemesgabaliem ar kopējo platību 7,1556 ha – zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 8048 009 0283 0,4038 ha platībā un zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 8048 009 0038 6,7518 ha platībā. Šajā teritorijā izveidota Beberbeķu kapsēta;

7. Daļa no nekustamā īpašuma Lielupes ielā 25, Jūrmalā, ar kadastra numuru 1300 010 3403 (Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.7395), zemes gabala kopējā platība 126937 m2 un sastāv no 684/1000 domājamām daļām no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3403. Šajā teritorijā izveidota Jaundubultu kapsēta.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes ( turpmāk – Dome) 2015.gada 12.novembra nolikumu Nr.48 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas kapi” nolikums” (turpmāk – Nolikums) “Jūrmalas kapi” ir Domes izveidota Jūrmalas pilsētas domes padotībā esoša iestāde, kura nodrošina pašvaldības īpašumā esošo kapsētu izveidošanu, uzturēšanu un kapsētu pakalpojumu organizēšanu un sniegšanu.

“Jūrmalas kapi” ir pārveidotās pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas kapi” tiesību un pienākumu pārņēmēja.

Saskaņā ar Nolikuma 9.1 punktu “Jūrmalas kapi” uztur un apsaimnieko šādas pašvaldības īpašumā esošas teritorijas– Beberbeķu kapsētu, Jaundubultu kapsētu, Slokas kapsētu, Ķemeru kapsētu, Meža kapsētu.

Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, kā arī ņemot vērā Nolikumu, Domes 2016.gada 14.jūlija noteikumus Nr.3 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi” un Domes 2017.gada 1.februāra Attīstības un vides jautājumu komitejas atzinumu (protokols Nr.1.2-21/2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Ar 2017.gada 1.martu nodot Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas kapi”, reģistrācijas numurs 90000056357, valdījumā uz nenoteiktu laiku Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošos īpašumus (1.pielikums).

2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādei “Jūrmalas kapi” nodrošināt šī lēmuma 1.pielikumā norādītā īpašuma pārvaldīšanu un apsaimniekošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

3. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt šī lēmuma 2.punktā minētā nodošanas – pieņemšanas akta (2.pielikums) parakstīšanu.

Priekšsēdētāja

R.Sproģe1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 16.februāra lēmumam Nr.80

(protokols Nr.5, 44.punkts)

Īpašumi, kas nododami Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādei "Jūrmalas kapi"

Adrese

Nosaukums

Uzskaites vērtība EUR uz 17.01.2017

Uzkrātais nolietojums EUR uz 17.01.2017.

Atlikusī vērtība EUR uz 17.01.2017

Platība/
daudzums

Piezīmes

Meža kapsēta

Sloka 7109

Pagaidu žogs

13057.31

3210.01

9847.3

378 m

Tai skaitā lielie vārti (1 gab.). Pieņemšanas-nodošanas aktā dati var tikt precizēti.

Sloka 7109

Žogs.

56275.23

13834.2

42441.03

230 m

Tai skaitā:
•lielie vārti 4,2 m (1 gab.),
•vārti 2,8 m (2 gab.),
•vārti 1 m (2 gab.).

Sloka 7109

Ceļi un laukumi.

293213.43

129182.31

164031.12

3650 m2

Tai skaitā:
-šķembu segums 1700 m2;
-grants segums 1950 m2.

Sloka 7109

Brīvkrāns ar rokas sūkni.

1062.76

261.26

801.5

2 gab.

Sloka 7109

Teritorijas apgaismojums.

15204.92

2660.54

12544.38

Sloka 7109

Kapličas ēka (kadastra apz. 1300 021 7109 001)

271514.3

9480.41

262033.89

148,2 m2

Eduarda Veidenbauma iela 1

Saimniecības ēka, (kadastra apz. 1300 021 7109 002)

155463.65

4660.62

150803.03

192,8 m2

Sloka 7109

Ceļi un laukumi

124584.76

18687.6

105897.16

2331 m2

Bruģis.

Sloka 7109

Apstādījumi

6980.6

6980.6

Pīlādzis (1 gab.),kadiķi (89 gab.) un zālājs.

Sloka 7109

Kolumbārijs, informatīvais stends

3323.47

53.56

3269.91

Sloka 7109

Kolumbārijs 4 vietām

1382.48

22.28

1360.2

Sloka 7109

Kolumbārijs 4 vietām

1382.48

22.28

1360.2

Sloka 7109

Kolumbārijs 4 vietām

1382.48

22.28

1360.2

Sloka 7109

Kolumbārijs 4 vietām

1382.52

22.28

1360.24

Sloka 7109

Kolumbārijs 4 vietām

1382.5

22.28

1360.22

Sloka 7109

Kolumbārijs 6 vietām

1960.32

31.6

1928.72

Sloka 7109

Kolumbārijs 6 vietām

1960.32

31.6

1928.72

Sloka 7109

Kolumbārijs 6 vietām

1960.32

31.6

1928.72

Sloka 7109

Kolumbārijs 6 vietām

1960.34

31.6

1928.74

Sloka 7109

Kolumbārijs 6 vietām

1960.31

31.6

1928.71

Sloka 7109

Kolumbārijs 8 vietām

2504.86

40.36

2464.5

Sloka 7109

Kolumbārijs 8 vietām

2504.86

40.36

2464.5

Sloka 7109

Kolumbārijs 8 vietām

2504.86

40.36

2464.5

Sloka 7109

Kolumbārijs 8 vietām

2504.86

40.36

2464.5

Sloka 7109

Kolumbārijs 8 vietām

2504.86

40.36

2464.5

Sloka 7109

Kolumbārijs 8 vietām

2504.9

40.36

2464.54

Sloka 7109

Kolumbārijs 12.vietām

3260.99

52.56

3208.43

Sloka 7109

Kolumbārijs 12.vietām

3260.99

52.56

3208.43

Sloka 7109

Kolumbārijs 12.vietām

3260.99

52.56

3208.43

Sloka 7109

Kolumbārijs 12.vietām

3260.99

52.56

3208.43

Sloka 7109

Kolumbārijs 12.vietām

3260.99

52.56

3208.43

Sloka 7109

Kolumbārijs 12.vietām

3261.03

52.56

3208.47

Sloka 7109

Kolumbārijs, koka palisādes

9899.63

319.08

9580.55

382 m

Pieņemšanas-nodošanas aktā dati var tikt precizēti

Sloka 7109

Kolumbārijs, apstādījumi

14389.51

14389.51

Pieņemšanas-nodošanas aktā vērtība var tikt precizēta

Sloka 7109

Kolumbārijs, grants segums

22267.56

717.76

21549.8

936,4 m2

Sloka 7109

Kolumbārijs, bruģa segums

39992.8

644.56

39348.24

765,7 m2

Slokas kapsēta

Varoņu iela 10

Iebraucamais ceļš pie Slokas kapličas

3500

364.5

3135.5

150 m2

Jaundubultu kapsēta

Lielupes iela 25

Asfaltēts ceļš.

86600

15034.75

71565.25

1335 m2

Tai skaitā:
-galvenais ceļš 710 m;
-sānu ceļš 625 m.

Beberbeķu kapsēta

“Kapi”, Babītes pag., Babītes nov. (kadastra Nr.8048 009 0038)

Teritorijas apgaismojums - lampas.

360

125

235

6 gab.

Izvietots ap Beberbeķu kapličas laukumu

“Kapi”, Babītes pag., Babītes nov. (kadastra Nr.8048 009 0038)

Apstādījumi pie Beberbeķu kapličas .

Tai skaitā dekoratīvas betonētas kastes (3m*3m) (9 gab.)

“Kapi”, Babītes pag., Babītes nov. (kadastra Nr.8048 009 0038)

Zemes vienība ar kadastra apz.8048 003 0407

560

560

4255 m2

“Kapi”, Babītes pag., Babītes nov. (kadastra Nr.8048 009 0038)

Beberbeķu kapu tualete (kadastra apz.8048 009 0038 002

428

6.9

421.1

10,1 m2

Īpašumi, kas jau nodoti Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādei "Jūrmalas kapi"

Jaundubultu kapsēta

Lielupes iela 25

684/1000 d.d. no zemes gabala ar kadastra apz. 1300 010 3403

98832.68

98832.68

86825 m2

16.04.2012. vienošanās Nr.1.1-16.4.3/413. Zemes gabala kopējā platība 126937 m2

Meža kapsēta

Sloka 7109

Zemes gabals ar kadastra apz.1300 021 7109

233064.98

233064.98

165454 m2

16.04.2012. vienošanās Nr.1.1-16.4.3/413

Slokas kapsēta

Varoņu iela 10A

Zemes gabals ar kadastra apz.1300 021 7602

18120.28

18120.28

13129 m2

16.04.2012. vienošanās Nr.1.1-16.4.3/413

Varoņu iela 9

Zemes gabals ar kadastra apz.1300 021 7513

30194.76

30194.76

21435 m2

16.04.2012. vienošanās Nr.1.1-16.4.3/413

Ķemeru kapsēta

"Ķemeru kapi"

Zemes gabals ar kadastra apz.1300 026 6407

59141.67

59141.67

41985 m2

16.04.2012. vienošanās Nr.1.1-16.4.3/413

Beberbeķu kapsēta

“Jūrmalas pilsētas kapi”, Babītes pag., Babītes nov.

Sastāv no:
1.Zemes gabals ar kadastra apz.8048 009 0038;
2.Zemes gabals ar kadastra apz.8048 009 0283


5283,12


315,88


5283,12


315,88


67518 m2


4038 m2

16.04.2012. vienošanās Nr.1.1-16.4.3/4132.Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 16.februāra lēmumam Nr.80

(protokols Nr.5, 44.punkts)

NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS

Jūrmalā 2017.gada __.___________

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 16.februāra lēmumu Nr.___ „Par īpašumu nodošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas kapi” valdījumā”,

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome), reģistrācijas Nr.90000056357, tās priekšsēdētājas Ritas Sproģes personā, kura rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, nodod, un

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde “Jūrmalas kapi” (turpmāk – “Jūrmalas kapi”) , reģistrācijas Nr. 90000056357, tās direktora Guntara Laša personā, kurš rīkojas saskaņā ar 2015.gada 12.novembra nolikumu Nr.48 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas kapi” nolikums”, ar 2017.gada 1.martu pieņem valdījumā šī akta pielikumā norādītos Domes bilancē esošos īpašumus (turpmāk – Īpašums).

Īpašums tiek nodots tādā stāvoklī, kādā tas ir nodošanas brīdī. Pusēm Īpašuma stāvoklis ir zināms un pretenziju pret to nav.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde “Jūrmalas kapi” apņemas pārvaldīt un apsaimniekot šajā aktā minētos īpašumus, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, Jūrmalas pilsētas domes pieņemtos saistošos noteikumus, lēmumus un citus iekšējos normatīvos aktus, kas tiek pieņemti attiecība uz īpašumu apsaimniekošanu un pārvaldīšanu, tostarp Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija noteikumus Nr.3 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi”.

NODEVA PIEŅĒMA
Jūrmalas pilsētas domes Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes
priekšsēdētāja “Jūrmalas kapi” direktors
_______________________ ________________________
R.Sproģe G.Lasis

Lejupielāde: DOC un PDF