Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 16.februārīNr. 82

protokols Nr. 5, 46. punkts

Par nekustamā īpašuma Tukuma ielā 21, Jūrmalā, otrās izsoles
atzīšanu par nenotikušu un trešās izsoles rīkošanu

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk - Dome) 2016.gada 18.augustā pieņēma lēmumu Nr.355 “Par nekustamā īpašuma Tukuma ielā 21, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli”, ar kuru nolēma atsavināt nekustamo īpašumu Tukuma ielā 21, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 026 5303, kas sastāv no:

- zemesgabala, kadastra apzīmējums 1300 026 5303, kopējā platība 1041 m2 ,

- tirdzniecības kioska, kadastra apzīmējums 1300 026 5303 001, kopējā platība 70,1 m2 (turpmāk – nekustamais īpašums), pārdodot izsolē ar augšupejošu soli un apstiprināja otrās izsoles sākumcenu 8500 EUR (pirmās izsoles sākumcena bija 10 000 EUR), otrās izsoles soli 595 EUR un izsoles reģistrācijas maksu 140 EUR. Ar Domes 2016.gada 21.aprīļa lēmumu Nr.203 “Par nekustamā īpašuma Tukuma ielā 21, Jūrmalā, atsavināšanu” apstiprināti nekustamā īpašuma izsoles noteikumi (turpmāk – izsoles noteikumi).

Noteiktajā termiņā līdz 2016.gada 14.oktobrim nereģistrējās neviens izsoles pretendents uz 2016.gada 19.oktobrī plkst.15.00 paredzēto nekustamā īpašuma izsoli. Atbilstoši nekustamā īpašuma izsoles noteikumu 7.1.2.apakšpunktam – nekustamā īpašuma izsole uzskatāma par nenotikušu, ja uz to nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otrās daļas 1.punkts nosaka, ka pēc otrās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var rīkot trešo izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 60 procentiem no nosacītās cenas.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2017.gada 23.janvāra sēdē (protokola Nr.8.2-58/1) izskatīja jautājumu par nekustamā īpašuma trešās izsoles organizēšanu un trešās izsoles sākumcenas noteikšanu un nolēma samazināt trešās izsoles sākumcenu par 25 procentiem, nosakot trešās izsoles sākumcenu 7500 EUR apmērā, izsoles soli – 525 EUR apmērā un izsoles reģistrācijas maksu – 140 EUR apmērā.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta otro daļu, 11.panta pirmo daļu, 32.panta otrās daļas 1.punktu, kā arī, ievērojot izsoles noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa lēmumu Nr.203 “Par nekustamā īpašuma Tukuma ielā 21, Jūrmalā, atsavināšanu”, 7.1.2.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2017.gada 23.janvāra sēdes lēmumu (protokola Nr.8.2-58/1) un, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2017.gada 1.februāra atzinumu (protokols Nr.1.2-21/2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt par nenotikušu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Tukuma ielā 21, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 026 5303, otro izsoli.

2. Atsavināt, pārdodot trešā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, nekustamo īpašumu Tukuma ielā 21, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 026 5303, nosakot:

2.1. trešās izsoles sākumcenu 7500 EUR (septiņi tūkstoši pieci simti euro) apmērā;

2.2. trešās izsoles soli – 525 EUR (pieci simti divdesmit pieci euro) apmērā;

2.3. trešās izsoles reģistrācijas maksu – 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) apmērā.

2.4. trešās izsoles nodrošinājumu 10 apmērā no trešās izsoles sākumcenas 750 EUR (septiņi simti piecdesmit euro) apmērā.

3. Organizēt nekustamā īpašuma Tukuma ielā 21, Jūrmalā, trešo izsoli kārtībā, kāda noteikta izsoles noteikumos, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa lēmumu Nr.203 “Par nekustamā īpašuma Tukuma ielā 21, Jūrmalā, atsavināšanu”, ievērojot šī lēmuma 2.punktā noteikto.

4. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai publicēt oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze”, Jūrmalas pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv sludinājumu par nekustamā īpašuma Tukuma ielā 21, Jūrmalā, pārdošanu trešā izsolē.

5. Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai, pēc šī lēmuma 4.punktā minētās publikācijas, rīkot nekustamā īpašuma Tukuma ielā 21, Jūrmalā, trešo izsoli.

6. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai iesniegt Jūrmalas pilsētas domei lēmuma projektu par nekustamā īpašuma Tukuma ielā 21, Jūrmalā, trešās izsoles rezultātu apstiprināšanu, ja uz to pieteiksies vismaz viens pretendents.

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF