Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 16.februārīNr. 83

protokols Nr. 5, 48. punkts

Par 2012.gada 4.janvāra Nekustamā īpašuma
nomas līguma Nr.1.1-16.3.2/36 pagarināšanu

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Tukuma ielā 20, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 026 4609, kas sastāv no zemesgabala 770 m2 platībā, bibliotēkas ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 4609 001, dzīvojamā ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 4609 004, ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2008.gada 19.septembra lēmumu nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000442987.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2011.gada 2.augusta noteikumiem Nr.610 “Aptieku un aptieku filiāļu izvietojuma kritēriji” ar Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 30.septembra rīkojumu Nr.1.1-14/423 izveidotā komisija organizēja konkursu par tiesībām izņemt licenci Zāļu valsts aģentūrā vispārēja tipa aptiekas atvēršanai. Konkursa mērķis bija nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, sniedzot farmaceitisko aprūpi Ķemeros. Jūrmalas pilsētas dome atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumiem Nr.288 “Aptieku darbības noteikumi” pielāgoja telpas Tukuma ielā 20, Jūrmalā vispārēja tipa aptiekas darbības nodrošināšanai. Atbilstoši 2011.gada 25.novembra konkursa ziņojumam tiesības par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu vispārēja tipa aptiekas atvēršanai Ķemeros tika piešķirtas SIA”ILMAS APTIEKA”.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.decembra lēmumu Nr.579 ”Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Tukuma ielā 20 daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “ILMAS APTIEKA”” starp Jūrmalas pilsētas domi un SIA ”ILMAS APTIEKA” 2012.gada 4.janvārī tika noslēgts Nekustamā īpašuma nomas līgums Nr.1.1-16.3.2/36 par ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 4609 001 telpu 50 m2 platībā un zemesgabala daļas 63 m2 platībā nomu līdz 2017.gada 4.janvārim aptiekas darba nodrošināšanai. Telpu nomas maksa noteikta 28,39 Ls mēnesī (40,40 EUR), papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

Jūrmalas pilsētas domē 2016.gada 27.decembrī ir saņemts nekustamā īpašuma Tukuma ielā 20, Jūrmalā, daļas nomnieka – SIA ”LATVIJAS APTIEKA” (vecais nosaukums SIA”ILMAS APTIEKA”) iesniegums (reģistrēts Jūrmalas pilsētas domē 2016.gada 27.decembrī, lietas Nr.1.1-37/14446) ar lūgumu pagarināt nomas līguma termiņu līdz 2019.gada 31.decembrim aptiekas darba nodrošināšanai.

Zemesgabala Tukuma ielā 20, Jūrmalā 770 m2 platībā kadastrālā vērtība uz 2017.gada 1.janvāri ir 3034 EUR. Atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 5.punktam, zemes nomas un ēku (būvju) nomas līgumi slēdzami vienlaikus. Saskaņā ar MK noteikumu Nr.735 7.2.punktu apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka - 1,5 apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Ņemot vērā nomājamā zemesgabala kadastrālo vērtību, 1,5 nomas maksa aprēķināta 3,72 EUR, tā kā aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28 EUR gadā, tad atbilstoši MK noteikumu Nr.735 7.2punktam apbūvēta zemesgabala vai tā daļas minimālā nomas maksa nosakāma 28 EUR gadā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

Atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 “Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” (turpmāk - Noteikumi) 3.nodaļai Jūrmalas pilsētas domes Centralizētās grāmatvedības 2016.gadā 29.decembrī aprēķinātā telpu 50 m2 platībā nomas maksa ir 62,08 EUR mēnesī, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

Atbilstoši Noteikumu 9.punktam, iznomātājam, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības līdz nomas līguma termiņa beigām izlemt, vai pagarināt attiecīgā nomas līguma termiņu vai iznomāt nomas objektu citam nomniekam šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

SIA “LATVIJAS APTIEKA” Ķemeru rajona iedzīvotājiem sniedz aptiekas pakalpojumus, un līdz ar to nav jāmēro ceļš ar autobusu uz aptieku Kauguros. Ņemot vērā to, ka šī aptieka ir vienīgā Ķemeros ir lietderīgāk pagarināt nomas līgumu.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 5.punktu un 7.2.apakšpunktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.515 “Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 9.punktu, SIA “LATVIJAS APTIEKA” 2016.gada 27.decembra iesniegumu Nr.1.1-37/14446, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2017.gada 17.janvāra sēdes lēmumu Nr.1 (protokols Nr.8-2-3/1), Attīstības un vides jautājumu komitejas 2017.gada 1.februāra sēdes lēmumu (protokola Nr.1.2-21/2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pagarināt 2012.gada 4.janvārī noslēgto Nekustamā īpašuma nomas līgumu Nr.1.1-16.3.2/36, kas noslēgts starp Jūrmalas pilsētas domi un SIA “LATVIJAS APTIEKA”, reģistrācijas Nr.40003094510, par ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 4609 001 telpu 50 m2 platībā un zemesgabala daļas 63 m2 platībā nomu līdz 2019.gada 31.decembrim, aptiekas darba nodrošināšanai.

2. Noteikt telpu ikmēneša nomas maksu 62,08 EUR apmērā papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli, nosakot, ka maksājumi par telpu Tukuma ielā 20, Jūrmalā, faktisko lietošanu veicami no 2017.gada 5.janvāra.

3. Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 EUR gadā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli, nosakot, ka maksājumi par zemes Tukuma ielā 20, Jūrmalā, faktisko lietošanu veicami no 2017.gada 5.janvāra.

4. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt šī lēmuma 1.punktā minētās vienošanās noslēgšanu (saskaņā ar vienošanās paraugu lēmuma pielikumā).

Priekšsēdētāja

R.SproģePielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 16.februāra lēmumam Nr.83

(protokols Nr.5, 48.punkts)

Vienošanās Nr. __________

par grozījumiem 2012.gada 4.janvāra Nekustamā īpašuma nomas līgumā Nr.1.1-16.3.2/36

Jūrmalā, 2017.gada___. ______________

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas Nr.90000056357, (turpmāk – IZNOMĀTĀJS) tās priekšsēdētājas Ritas Sproģes personā, kura rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, no vienas puses, un

SIA “LATVIJAS APTIEKA”, reģistrācijas Nr.40003094510, (turpmāk – NOMNIEKS), tās valdes locekļa Ilmāra Pajustes personā, no otras puses, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada __.februāra lēmumu Nr.___ “Par 2012.gada 4.janvāra Nekustamā īpašuma nomas līguma Nr.1.1-16.3.2/36 pagarināšanu” (lēmuma noraksts 1.pielikumā), savstarpēji noslēdz šādu vienošanos par grozījumiem Līgumā:

1. Izteikt Līguma 4.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

“4.1. Līdzēji vienojas par telpu ikmēneša nomas maksu 62,08 EUR, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli. Zemes nomas maksa tiek noteikta 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 28 EUR gadā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli. NOMNIEKS papildus nomas maksai maksā pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. ”

2. Papildināt Līguma 4.2.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

“4.2.2. Līdzēji vienojas, ka maksājumi par telpu un zemes faktisko lietošanu tiek veikti no 2017.gada 5.janvāra , par kuru veicamos maksājumus NOMNIEKS samaksā 2 (divu) nedēļu laikā no vienošanās spēkā stāšanās dienas .”

3. Izteikt Līguma 4.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

“4.4. Ja tiek kavēti Līgumā noteiktie OBJEKTA nomas maksājumi, NOMNIEKS maksā nokavējuma procentus par katru nokavējuma dienu, šādā apmērā no kavētās maksājuma summas:

4.4.1. par telpu nomas maksājumu kavējumu - 1% (viena procenta) apmērā;

4.4.2. par zemesgabala nomas maksājumu kavējumu – 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā.

Līgumā noteiktie kārtējie maksājumi tiek uzskatīti par samaksātiem tikai pēc iepriekšējo (nokavēto) maksājumu un kavējuma naudas samaksāšanas.”

4. Izteikt Līguma 5.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

“5.2. Līgums noslēgts uz laiku līdz 2019.gada 31.decembrim.”

5. Šī vienošanās stājas spēkā tās parakstīšanas brīdī un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

6. Vienošanās sagatavota latviešu valodā uz __ (______) lapas ar pielikumu – Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada __.februāra lēmuma Nr.___ “Par 2012.gada 4.janvāra Nekustamā īpašuma nomas līguma Nr.1.1-16.3.2/36 pagarināšanu” noraksts uz __ (__) lapām, 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie IZNOMĀTĀJA, otrs eksemplārs - NOMNIEKA. Abiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

7. Līdzēju rekvizīti

IZNOMĀTĀJS NOMNIEKS
Jūrmalas pilsētas dome SIA “LATVIJAS APTIEKA”
Reģistrācijas numurs 90000056357 Reģistrācijas Nr.40003094510
Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV-2015 Rūpnīcu ielā 28, Olaines novadā, Olainē, LV-2114
_______________________ ________________________
(R.Sproģe) (I.Paujuste)

Lejupielāde: DOC un PDF