Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 16.februārīNr. 84

protokols Nr. 5, 59. punkts

Par 2005.gada 7.marta Zemes nomas
līguma Nr.1.1-16.3/228 izbeigšanu

Īpašuma tiesības uz zemesgabalu Valteri 3301, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 015 3301 ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2004.gada 10.novembra lēmumu nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0016 1784.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 23.februāra lēmumu Nr.111 ”Par zemesgabala Jūrmalā, Valteri 3301 daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Framis”” starp Jūrmalas pilsētas domi un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “FRAMIS” (turpmāk – Nomnieks) 2005.gada 7.martā tika noslēgts Zemes nomas līgums Nr.1.1-16.3/228 (turpmāk – Līgums) par zemesgabala Valteri 3301, Jūrmalā, daļas 7800 m2 platībā nomu līdz 2054.gada 22.februārim laivu piestātnes, peldvietu, vasaras kafejnīcas ierīkošanai un apsaimniekošanai.

Līguma 3.1.punkts nosaka, ka Nomnieks maksā Iznomātājam nomas maksu atbilstoši domes noteiktajām likmēm.

2016.gada 28.jūnijā stājās spēkā Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnijā pieņemtie saistošie noteikumi Nr.15 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu un piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu vai to daļu nomas maksas noteikšanas kārtību” (turpmāk – Noteikumi).

Ņemot vērā to, ka zemesgabala Valteri 3301, Jūrmalā, daļa tika nomāta komercdarbības veikšanai, atbilstoši Noteikumu 10.punktam nomas maksa tika noteikta 6% apmērā no zemes kadastrālās vērtības ar lietošanas mērķi – komercdarbības objektu apbūve (0801).

Jūrmalas pilsētas domes Centralizētā grāmatvedība 2016.gada 11.novembrī nosūtīja Nomniekam rēķinu Nr.4163, kurā tika veikts pārrēķins zemes nomas maksai par periodu no 2016.gada 28.jūnija līdz 2016.gada 31.decembrim 4160,88 EUR apmērā. Iepriekš minētais rēķins līdz 2016.gada 8.decembrim netika apmaksāts.

Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2016.gada 8.decembra sēdē (protokols Nr.8-2-4/26) tika pieņemts lēmums piedāvāt Nomniekam izbeigt Līgumu pirms termiņa, atbilstoši līguma nosacījumiem, un Nomnieka piekrišanas gadījumā sagatavot domes lēmuma projektu par nomas maksas par laika periodu no 2016.gada 28.jūnija piemērošanu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, un iesniegt izskatīšanai Jūrmalas pilsētas domes sēdē. Jūrmalas pilsētas dome 2016.gada 13.decembrī nosūtīja sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “FRAMIS” vēstuli Nr.1.1-37/5832 ar piedāvājumu izbeigt zemesgabala Valteri 3301, Jūrmalā, daļas nomas līgumu.

Jūrmalas pilsētas domē 2016.gada 29.decembrī ir saņemts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “FRAMIS” iesniegums (reģistrēts ar Nr.1.1-37/14542) ar atteikumu no zemesgabala daļas nomas, un lūgumu laika periodam no 2016.gada 28.jūnija nomas maksu piemērot 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības.

Atbilstoši Līguma 5.3.punktam - Līgums var tikt lauzts pēc vienas puses pieprasījuma, rakstiski paziņojot par to otrai pusei ne vēlāk kā mēnesi iepriekš un atlīdzinot otrai pusei visus zaudējumus, kā arī papildizdevumus, kas radušies sakarā ar Līguma laušanu, tātad Līgums tiek izbeigts ar 2017.gada 29.janvāri.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 14.panta otrās daļas 3.punktu, 77.panta pirmo daļu, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2016.gada 8.decembra sēdes lēmumu Nr.35 (protokols Nr.8-2-4/26), sabiedrības ar ierobežotu atbildību “FRAMIS” 2016.gada 29.decembra iesniegumu Nr.1.1-37/14542, Attīstības un vides jautājumu komitejas 2017.gada 1.februāra sēdes lēmumu (protokola Nr.1.2-21/2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izbeigt ar 2017.gada 29.janvāri starp Jūrmalas pilsētas domi un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “FRAMIS” 2005.gada 7.martā noslēgto Zemes nomas līgumu Nr.1.1-16.3/228.

2. Noteikt nomas maksu par zemesgabala Valteri 3301, Jūrmalā, daļas 7800 m2 platībā lietošanu no 2016.gada 28.jūnija līdz 2017.gada 29.janvārim 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

3. Jūrmalas pilsētas domes Centralizētai grāmatvedībai veikt zemes nomas maksas pārrēķinu.

4. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai pēc zemes nomas maksas samaksas, organizēt šī lēmuma pielikumā pievienotās vienošanās parakstīšanu.

Priekšsēdētāja

R.SproģePielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 16.februāra lēmumam Nr.84

(protokols Nr.5, 59.punkts)

Vienošanās Nr. __________

par 2005.gada 7.marta Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3/228 izbeigšanu

Jūrmalā 2017.gada ___. _________

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas numurs 90000056357, tās priekšsēdētājas Ritas Sproģes personā, kura rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, (turpmāk – IZNOMĀTĀJS), no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “FRAMIS” , reģistrācijas Nr.40003708445, (turpmāk – NOMNIEKS) tās valdes locekļa Mārča Bergmaņa personā, no otras puses, turpmāk katrs atsevišķi vai abas kopā sauktas Puse/-es,

pamatojoties uz starp IZNOMĀTĀJU un NOMNIEKU 2005.gada 7.martā noslēgtā Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3/228 par zemesgabala Valteri 3301, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 015 3301, daļas 7800 m2 platībā nomu 5.3.punktu un ņemot vērā NOMNIEKA 2016.gada 29.decembra iesniegumu Nr.1.1-37/14542 un Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada ___.februāra lēmumu Nr. ___ “Par 2005.gada 7.marta Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3/228 izbeigšanu” savā starpā noslēdz šādu vienošanos:

1. Ar 2017.gada 29.janvāri izbeigt 2005.gada 7.martā noslēgto Zemes nomas līgumu Nr.1.1-16.3/228 par zemesgabala Valteri 3301, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 015 3301, daļas nomu.

2. Puses, parakstot vienošanos, apliecina, ka tām uz vienošanās parakstīšanas brīdi, kā arī turpmāk nav, nebūs un netiks izvirzītas jebkura veida pretenzijas saistībā ar vienošanos.

3. Šī vienošanās sagatavota latviešu valodā uz 1 (vienas) lapas un pielikumā Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada __.februāra lēmuma Nr. _______ noraksts uz __ (____) lapas 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, viens – IZNOMĀTĀJAM, viens – NOMNIEKAM. Abiem vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

4. Pušu rekvizīti un paraksti.

IZNOMĀTĀJS

Jūrmalas pilsētas dome

N/M reģistrācijas Nr.90000056357

Jomas ielā 1/5, Jūrmala, LV-2015

____________________________

R.Sproģe

NOMNIEKS

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “FRAMIS”

Reģistrācijas Nr.40003708445

Avotu ielā 38-3, Rīga, LV - 1009

_____________________________

M.Bergmanis


Lejupielāde: DOC un PDF