Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 16.februārīNr. 85

protokols Nr. 5, 50. punkts

Par grozījumiem 2013.gada 28.maija Zemes
nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/580

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 18.aprīļa lēmumu Nr.249 ”Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, “Rotas iela 2304” daļas nomas līguma noslēgšanu ar Vārds Uzvārds” starp Jūrmalas pilsētas domi un Vārds Uzvārds 2013.gada 28.maijā noslēgts Zemes nomas līgums Nr.1.1-16.3.1/580 par zemesgabala Rotas iela 2304, Jūrmalā 1207/7137 domājamo daļu 1207 m2 platībā nomu līdz 2018.gada 28.maijam, bet ne ilgāk kā līdz atsavināšanai, teritorijas labiekārtošanai, bez tiesībām norobežot.

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra lēmumu Nr.478 ”Par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabaliem 23.līnija 1A, Jūrmalā un Rotas iela 2304, Jūrmalā, apstiprināšanu”, apstiprināts detālplānojums. Projekta mērķis bija izstrādāt detālplānojuma grozījumus, precizējot apbūves zonu un detalizējot zemesgabala Jūrmalā, 23.līnijā 1 apbūves rādītājus atbilstoši Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumam un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, detālplānojumā paredzot zemesgabala Rotas iela 2304, Jūrmalā sadali un infrastruktūras objekta izvietojumu un labiekārtojuma plānošanu.

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija lēmumu Nr.272 “Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Rotas ielā 2304, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu” sadalot zemesgabalu Rotas iela 2304, Jūrmalā, 7137 m2 platībā, izveidots zemesgabals 23.līnija 1A, Jūrmalā 1207 m2 platībā un noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – sportam un atpūtai aprīkotas dabas teritorijas.

Īpašuma tiesības uz atdalīto zemesgabalu 23.līnija 1A, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 004 0162, nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2016.gada 23.novembra lēmumu zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000561755.

2016.gada 8.novembrī Jūrmalas pilsētas domē saņemts zemesgabala Rotas iela 2304, Jūrmalā nomnieka Vārds Uzvārds iesniegums ar lūgumu grozīt 2013.gada 28.maija Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/580 1.1.punktu un 2017.gada 20.janvārī Jūrmalas pilsētas domē saņemts Vārds Uzvārds atbildes iesniegums par piekrišanu grozīt līgumu Jūrmalas pilsētas domes piedāvātajā redakcijā.

Ņemot vērā to, ka detālplānojuma rezultātā izveidoti divi zemesgabali, nepieciešams veikt grozījumus 2013.gada 28.maija Zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/580, precizējot nomas objektu.

Veicot grozījumus 2013.gada 28.maija Zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/580, tiks nodots nomā zemesgabals 23.līnija 1A, Jūrmalā, ar kadastra Nr. 1300 004 0162 1207 m2 platībā, nomas maksu nosakot atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.15 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu un piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu vai to daļu nomas maksas noteikšanas kārtību” 6% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā ar lietošanas mērķi – komercdarbības objektu apbūve, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

Valsts Zemes dienesta 2016.gada 14.decembra izziņā Nr.9-03/599721/1 zemes vienības 23.līnija 1A, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 004 0160, kadastrālā vērtība ar lietošanas mērķi – komercdarbības objektu apbūve uz 2016.gada 13.decembri aprēķināta 64234 EUR apmērā.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija saistošo noteikumu Nr.15 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu un piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu vai to daļu nomas maksas noteikšanas kārtību” 7.punktu un 11.punktu un Vārds Uzvārds iesniegumiem (reģistrēti Jūrmalas pilsētas domē 2016.gada 8.novembrī un 2017.gada 20.janvārī ar lietas Nr.1.1-39/4697-K un Nr.1.1-39/247-K), kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2017.gada 17.janvāra sēdes lēmumu Nr.6 (protokols Nr.8-2-3/1), Attīstības un vides jautājumu komitejas 2017.gada 1.februāra sēdes lēmumu (protokola Nr.1.2-21/2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt 2013.gada 28.maija Zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/580, šādus grozījumus:

1.1. Izteikt Līguma 1.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

“1.1. IZNOMĀTĀJS iznomā un NOMNIEKS pieņem nomā zemesgabalu 23.līnija 1A, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 004 0162, 1207 m2 platībā teritorijas labiekārtošanai un izmantošanai atbilstoši apstiprinātajam Teritorijas plānojumam un detālplānojumam.”

1.2. Izteikt Līguma 3.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.1. Puses vienojas par zemesgabala nomas maksu 6% (sešu procentu) apmērā no zemesgabala iespējamās kadastrālās vērtības gadā ar lietošanas mērķi – komercdarbības objektu apbūve, bet ne mazāk kā 50 EUR gadā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli. Iespējamā kadastrālā vērtība gadā ar lietošanas mērķi – komercdarbības objektu apbūve uz 2016.gada 13.decembri aprēķināta 64234 EUR.

NOMNIEKS papildus zemesgabals nomas maksai maksā pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.”

1.3. Svītrot Līguma 4.4.3.apakšpunktu.

2. Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai sagatavot vienošanos par lēmuma 1.punktā minētajiem Līguma grozījumiem (saskaņā ar līguma paraugu lēmuma pielikumā).

Priekšsēdētāja

R.SproģePielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 16.februāra lēmumam Nr.85

(protokols Nr.5, 50.punkts)

Vienošanās Nr. ______________

par grozījumiem 2013.gada 28.maija Zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/580

Jūrmalā 2017.gada ___.__________

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas numurs 90000056357 (turpmāk – IZNOMĀTĀJS), tās priekšsēdētājas Ritas Sproģes personā, kura rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, no vienas puses, un

Vārds Uzvārds, personas kods (turpmāk – NOMNIEKS), no otras puses, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada __.februāra lēmumu Nr.____ „Par grozījumiem 2013.gada 28.maija Zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/580” (lēmuma noraksts pielikumā), noslēdz šādu vienošanos:

1. Izteikt Līguma 1.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

“1.1. IZNOMĀTĀJS iznomā un NOMNIEKS pieņem nomā zemesgabalu 23.līnija 1A, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 004 0162, 1207 m2 platībā teritorijas labiekārtošanai un izmantošanai atbilstoši apstiprinātajam Teritorijas plānojumam un detālplānojumam.”

2. Izteikt Līguma 3.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.1. Puses vienojas par zemesgabala nomas maksu 6% (sešu procentu) apmērā no zemesgabala iespējamās kadastrālās vērtības gadā ar lietošanas mērķi – komercdarbības objektu apbūve, bet ne mazāk kā 50,00 EUR gadā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli. Iespējamā kadastrālā vērtība gadā ar lietošanas mērķi – komercdarbības objektu apbūve uz 2016.gada 13.decembri aprēķināta 64234 EUR.

NOMNIEKS papildus zemesgabala nomas maksai maksā pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.”

3. Svītrot Līguma 4.4.3.apakšpunktu.

4. Pārējie Līguma noteikumi paliek nemainīgi.

5. Šī vienošanās stājas spēkā tās parakstīšanas brīdī un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

6. Vienošanās sagatavota latviešu valodā uz 1 (vienas) lapas, tai skaitā pielikums – Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada __.februāra lēmuma Nr.____ “Par grozījumiem 2013.gada 28.maija Zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/580” noraksts uz 1 (vienas) lapas, divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie IZNOMĀTĀJA, otrs eksemplārs NOMNIEKA. Abiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

7. Pušu rekvizīti un paraksti:

IZNOMĀTĀJS

Jūrmalas pilsētas dome

N/M reģ. Nr.90000056357

Jomas iela 1/5, Jūrmalā, LV-2015

_____________________________

R.Sproģe

NOMNIEKS

Vārds Uzvārds

Personas kods

Adrese

_____________________

V.Uzvārds


Lejupielāde: DOC un PDF