Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 16.februārīNr. 87

protokols Nr. 5, 53. punkts

Grozījumi 2016.gada 1.aprīļa Pludmales
nogabala nomas līgumā Nr.1.2-16.3.4/424

Jūrmalas pilsētas domē saņemts pludmales nogabala no 8.līnijas līdz Vienības prospektam, Jūrmalā, nomnieka Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “DĀRZU 35” iesniegums (reģistrēts Jūrmalas pilsētas domē 2016.gada 21.decembrī, lietas Nr.1.1-37/14319) ar lūgumu sadalīt pludmales nogabala nomas maksu 19138,53 EUR trīs maksājumos. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “DĀRZU 35” ierosina maksājumus veikt šādi: pirmo maksājumu - 7500,00 EUR līdz 2017.gada 28.janvārim, otro - 7500,00 EUR līdz 2017.gada 28.aprīlim, trešo - 4138,53 EUR līdz 2017.gada 15.jūnijam.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.februāra lēmumu Nr.104 „Par pludmales nogabala no 8.līnijas līdz Vienības prospektam, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “DĀRZU 35”” (turpmāk – Lēmums) Jūrmalas pilsētas dome nolēma iznomāt pludmales nogabalu no 8.līnijas līdz Vienības prospektam, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 13000070102 1471 m2 platībā (turpmāk – Pludmales nogabals).

Atbilstoši Lēmumam 2016.gada 1.aprīlī tika noslēgts Pludmales nogabala nomas līgums Nr.1.2-16.3.4/424 (turpmāk – Līgums) par Pludmales nogabala nomu par izsolē nosolīto cenu 15816,97 EUR, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli. Līguma 3.4.punkts nosaka, ka objekta nomas maksājumi par kārtējo gadu tiek veikti ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 31.janvārim.

Ņemot vērā, ka ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa lēmumu Nr.193 “Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu divos pludmales nogabalos” tika paredzēts, ka pludmales nogabala nomniekam ir tiesības lūgt nomas maksājumu sadalīt daļās, kā arī, lai nomniekiem būtu vienveidīgi Pludmales nogabala nomas līguma nosacījumi par maksājumu kārtību, ir pamats grozīt Līguma 3.4.punktu.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2017.gada 17.janvāra sēdes lēmumu Nr.10 (protokols Nr.8-2-3/1) un Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2017.gada 1.februāra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt 2016.gada 1.aprīļa Pludmales nogabala nomas līgumā Nr.1.2-16.3.4/424, šādu grozījumu:

1.1. Izteikt Līguma 3.4.punktu šādā redakcijā:

“3.4.OBJEKTA nomas maksājumi par kārtējo kalendāro gadu tiek veikti ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 31.janvārim. Ja OBJEKTA kalendāra gada nomas maksa pārsniedz 10000 EUR (desmit tūkstošus euro), tad NOMNIEKAM ir tiesības lūgt nomas maksājumus sadalīt divās daļās, pirmo pusi no kalendāra gada nomas maksas sedzot līdz 31.janvārim, otro nomas maksājumu daļas samaksas termiņu pagarināt līdz attiecīgā gada 1.jūnijam. Iesniegums par šajā LĪGUMA punktā minēto kalendāra gada nomas maksas sadali 2 (divos) maksājumos iesniedzams ne vēlāk kā līdz iepriekšējā gada 31.decembrim; iesniegumi, kas iesniegti pēc šī termiņa, netiek izskatīti un nomas maksājumu sadalīšana netiek veikta.”

2. Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai sagatavot vienošanos par lēmuma 1.punktā minētajiem Līguma grozījumiem (saskaņā ar līguma paraugu lēmuma pielikumā)

3. Centralizētajai grāmatvedībai sagatavot rēķinu atbilstoši lēmuma 1.punktā minētajiem Līguma grozījumiem.

Priekšsēdētāja

R.SproģePielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 16.februāra lēmumam Nr.87

(protokols Nr.5, 53.punkts)

Vienošanās Nr . __________

pie 2016.gada 1.aprīļa Pludmales nogabala nomas līguma Nr.1.2-16.3.4/424

Jūrmalā 2017.gada ___. _________

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas Nr.90000056357 (turpmāk – IZNOMĀTĀJS), tās priekšsēdētājas Ritas Sproģes personā, kura rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “DĀRZU 35”, reģistrācijas Nr.40103421235, (turpmāk – NOMNIEKS) tās valdes locekļa Gunāra Ivana personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada __.februāra lēmumu Nr.____ „Par grozījumiem 2016.gada 1.aprīļa Pludmales nogabala nomas līgumā Nr.1.2-16.3.4/424 ” (lēmuma noraksts pielikumā), noslēdz šādu vienošanos :

1. Izteikt Līguma 3.4.punktu šādā redakcijā:

“3.4.OBJEKTA nomas maksājumi par kārtējo kalendāro gadu tiek veikti ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 31.janvārim. Ja OBJEKTA kalendāra gada nomas maksa pārsniedz 10000 EUR (desmit tūkstošus euro), tad NOMNIEKAM ir tiesības lūgt nomas maksājumus sadalīt divās daļās, pirmo pusi no kalendāra gada nomas maksas sedzot līdz 31.janvārim, otro nomas maksājumu daļas samaksas termiņu pagarināt līdz attiecīgā gada 1.jūnijam. Iesniegums par šajā LĪGUMA punktā minēto kalendāra gada nomas maksas sadali 2 (divos) maksājumos iesniedzams ne vēlāk kā līdz iepriekšējā gada 31.decembrim; iesniegumi, kas iesniegti pēc šī termiņa, netiek izskatīti un nomas maksājumu sadalīšana netiek veikta.”

2. Pārējie Līguma noteikumi paliek nemainīgi.

3. Šī vienošanās stājas spēkā, kad to ir parakstījuši abi līdzēji, un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

4. Šī vienošanās sagatavota latviešu valodā uz 1 (vienas) lapas ar pielikumu uz _ (____) lapas/ām 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, viens eksemplārs atrodas pie NOMNIEKA, otrs eksemplārs – pie IZNOMĀTĀJA.

5. Līdzēju rekvizīti un paraksti:

IZNOMĀTĀJS

Jūrmalas pilsētas dome

N/M reģ. Nr.90000056357

Jomas ielā 1/5, Jūrmala, LV-2015

____________________________

(R.Sproģe)

NOMNIEKS

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “DĀRZU 35”

Vienotais reģ. Nr. 40103421235

Bulduru prospekts 24-6, Jūrmala, LV-2010

__________________________________

(G.Ivans)


Lejupielāde: DOC un PDF