Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 16.februārīNr. 90

protokols Nr. 5, 58. punkts

Par naudas balvas piešķiršanu
dambretistam Guntim Valnerim

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta nolikuma Nr.7 “Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs” 9.2.punktu, 9.2.1.apakšpunktu, 14.punktu un 15.punktu, izvērtējot iesniegumā par naudas balvas piešķiršanu norādītos sasniegumus sportā, kā arī saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Jaunatnes un sporta jautājumu komitejas 2017.gada 14.februāra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-27/2) Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Piešķirt Guntim Valnerim naudas balvu 3990 EUR apmērā, pēc nodokļu nomaksas, par izcīnīto 1. vietu Pasaules kausa kopvērtējumā dambretē.

2. Jūrmalas Sporta servisa centra direktoram un Jūrmalas pilsētas domes Centralizētās grāmatvedības vadītājam nodrošināt šī lēmuma 1.punktā minēto naudas balvu izmaksu saskaņā ar iesniegtajiem iesniegumiem.

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF