Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 16.februārīNr. 91

protokols Nr. 5, 59. punkts

Par naudas balvas piešķiršanu pludmales volejbolistam
Aleksandram Samoilovam un viņa trenerim
Genādijam Samoilovam

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta nolikuma Nr.7 “Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs” 9.2.punktu, 9.2.1.apakšpunktu, 11.punktu un 15.punktu, izvērtējot iesniegumā par naudas balvas piešķiršanu norādītos sasniegumus sportā, kā arī saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Jaunatnes un sporta jautājumu komitejas 2017.gada 10.janvāra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-27/1), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Piešķirt Aleksandram Samoilovam naudas balvu 5700,00 EUR apmērā, pēc nodokļu nomaksas, un viņa trenerim Genādijam Samoilovam naudas balvu 2850,00 EUR apmērā, pēc nodokļu nomaksas, par izcīnīto 1. vietu Pasaules kausa kopvērtējumā pludmales volejbolā.

2. Jūrmalas Sporta servisa centra direktoram un Jūrmalas pilsētas domes Centralizētās grāmatvedības vadītājam nodrošināt šī lēmuma 1. punktā minēto naudas balvu izmaksu saskaņā ar iesniegtajiem iesniegumiem.

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF