Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 16.februārīNr. 95

protokols Nr. 5, 63. punkts

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā
Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības
Nr.1 (KA 1) projekta “Urban music workshop” noslēgumu

Saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 11.punktam, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 16.maija lēmuma Nr.308 “Par Jūrmalas pilsētas Jaunatnes darba stratēģijas 2013.-2017.gadam apstiprināšanu” pielikuma “Jūrmalas pilsētas Jaunatnes darba stratēģija 2013.-2017.gadam” rīcības plāna 1.2.3.punktu un 5.1.1.punktu, atsaucoties uz Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktās prioritātes P3.2. “Kvalitatīva un sociāli pieejama izglītība” rīcības virzienu R3.2.3.: “Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi”, aktivitāti 161. “Starptautiskās sadarbības attīstība”, un ievērojot Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” programmas vadlīnijas, kā arī pamatojoties uz Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras vēstuli NR. 2-37 par gala atskaites noslēgšanu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA 1) projekta “Urban music workshop” īstenošanu, saskaņā ar 1.pielikumu “Projekta noslēguma ziņojums”.

2. Apstiprināt projekta kopējās faktiskās izmaksas 9 363,74 EUR (2.pielikums “Projekta “Urban music workshop” budžeta kopsavilkums (euro)” un 3.pielikums “Pārskats par projekta “Urban music workshop ” finanšu līdzekļu apguvi”), t.sk.,attiecināmo izmaksu summa ir 9 363,74 EUR (deviņi tūkstoši trīs simti sešdesmit trīs euro, 74 centi), kura 100% apmērā tika finansēta no Eiropas Savienības budžeta.

Priekšsēdētāja

R.Sproģe1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 16.februāra lēmumam Nr.95

(Protokols Nr.5, 63.punkts)

Projekta noslēguma ziņojums

Pamata informācija [1]

Projekta nosaukums

Urban music workshop

Līguma/vienošanās Nr.

Nr.2016-1-LV02-KA105-001085

Darbības programmas nosaukums:

Erasmus+

Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums:

Key Action 1: Learning Mobility of Individuals

Projekta mērķis

Uzlabot jauniešu un to cilvēku, kas strādā ar jauniešiem, kompetences un prasmes, kā arī veicināt jauniešu starptautisko sadarbību.

Projekta aktivitātes un to izpilde

Aktivitāte

Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Piezīmes

Projekta plānošana

(01.04.16. - 30.04.16.)

Saplānot projekta norisi un aktivitātes.

4 valstu partneri, komunicējot caur internetu, plānoja projektu. Aktivitāte norisinājās 01.04.16. – 30.04.16.

Izvirzītais mērķis tika sasniegts.

Iepriekšējā plānošanas vizīte

(31.05.16. – 01.06.16.)

Sagatavoties jauniešu apmaiņai.

3 līderi un 3 dalībnieki iepazinās ar projekta īstenošanas apkārtni, kā arī veica padziļinātu sagatavošanos jauniešu apmaiņas programmas īstenošanai. Aktivitāte norisinājās 31.05.16. – 01.06.16.

Izvirzītais mērķis tika sasniegts.

Jauniešu apmaiņa

(19.06.16. – 25.06.16.)

28 jauniešiem no Latvijas, Slovākijas, Polijas un Itālijas aizvadīt jauniešu apmaiņu.

Dalībnieki uzlaboja savas sadarbības prasmes, angļu valodas zināšanas, kā arī sagatavoja priekšnesumu Jūrmalas iedzīvotajiem, ko sniedza ar Kauguru kultūras nama atbalstu. Aktivitāte norisinājās 19.06.16. – 25.06.16.

Izvirzītais mērķis tika sasniegts.

Rezultātu izplatīšana un atskaite (01.07.16. – 31.08.16.)

Projekta publicitātes nodrošināšana.

Publicēts video par projektu, rakts Jūrmalas avīzē, sociālajos tīklos un organizāciju portālos. Aktivitāte norisinājās 01.07.16. – 31.08.16.

Izvirzītais mērķis tika sasniegts.

Projektā veiktie grozījumi

Projekta budžeta grozījumi netika veikti.

Projekta ieviešanas laiks

Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks

Faktiskais ieviešanas laiks

Piezīmes/ skaidrojumi

2016.gada 4.maija līdz 2016.gada 3.augustam.

2016.gada 4.maija līdz 2016.gada 3.augustam

Saskaņā ar dotācijas līgumu projektam Nr. 2016-1-LV02-KA105-001085

Projekta laika grafika izmaiņas

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem/ ceturkšņiem)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Projekta plānošana

X

Iepriekšējās plānošanas vizīte

X

X

Jauniešu apmaiņa

X

Rezultātu izplatīšana un atskaite

X

X

Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

Izmaiņas netika veiktas.

Faktiskais projekta laika grafiks

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem/ ceturkšņiem)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Projekta plānošana

X

Iepriekšējās plānošanas vizīte

X

X

Jauniešu apmaiņa

X

Rezultātu izplatīšana un atskaite

X

X

Projekta komanda

Projekta vadītājs – Jānis Šķesteris

Grāmatvede - Aija Bukauskiene

Secinājumi un priekšlikumi

Projektam izvirzītais mērķis uzlabot jauniešu un to cilvēku, kas strādā ar jauniešiem, kompetences un prasmes, kā arī veicināt jauniešu starptautisko sadarbību ir sasniegts pilnā mērā. Jaunieši un arī vairāki skolas darbinieki bija iesaistīti projekta sagatavošanā un īstenošanā no plānošanas brīža līdz atskaites iesniegšanas brīdim, kas devis iesaistītajām pusēm lielu pieredzi projektu veidošanā.

Visas projekta aktivitātes norisinājās angļu valodā, kas nozīmē, ka iesaistītās puses, realizējot sadarbību, veicināja ne tikai sadarbības prasmju attīstību, bet arī komunikāciju svešvalodās.

Projekta gaitā dalībniekiem bija jāsagatavo priekšnesums vietējai Jūrmalas sabiedrībai, kas veiksmīgi tika aizvadīts. Caur šo aktivitāti dalībnieki veicināja plānošanas, sadarbības, kā arī uzstāšanās publiskas priekšā prasmes.

Projekts uzskatāms par veiksmīgi īstenotu, jo visas iesaistītās puses bija apmierinātas ar projektu un izjuta gandarījumu par paveikto.

Projekta pieteikums no Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras saņēma 83 punktus, kas uzskatāms par ļoti labu rādītāju. Projekts pēc aģentūras noteiktās kārtības sākot no 60 punktiem iztur kvalitātes kritērijus un uzskatāms par veiksmīgi izplānotu.

Savukārt projekta atskaite saņēma 83 no 100 punktiem, kas arī vērtējams kā labs rezultāts.

Projekta finanšu līdzekļi tika izlietoti atbilstoši projekta mērķim, taču ne atbilstošajā apmērā, jo izveidojās līdzekļu pārpalikums. Projektam izveidojies 4212,26 eiro pārpalikums no sākotnēji plānotā budžeta. Taču saistībā ar dažādām izmaiņām sakarā ar dalībnieku plūsmu no Slovākijas un Itālijas projektam tika attiecināti 11348,30 eiro no piešķirtajiem 13576,00 eiro. Rezultātā faktiskās projekta izmaksas ir 9 363,74, faktiskais pārpalikums ir 1984,56 eiro.

Saistībā ar plānoto budžetu pārpalikums veidojies šādās pozīcijās:

-Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības 560 eiro apmērā: pārpalikums saistībā ar viesnīcas "Baltā pūce" pakalpojuma maksas samazinājumu, kā arī saistībā ar to, ka itāļu partneris neieradās uz projekta plānošanas vizīti. No 510 eiro iztērēti 90 eiro. Partneri neizmantoja arī plānotos līdzekļus prezentācijas izdevumiem 140 eiro apmērā.

-Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 80 eiro apmērā: projekta ietvaros nerodas nepieciešamība veikt drukas darbus, kas rada 80 eiro lielu pārpalikumu.

-Iekārtu un inventāra īre un noma 250 eiro apmērā: Kauguru kultūras nams projektā iesaistījās kā atbalstītājs, nodrošinot visu projektam nepieciešamo mūzikas aparatūru, lai veiktu noslēguma koncertu. Video aparatūra netiek īrēta, jo tiek nolemts izmantot personisko tehniku.

-Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi 159 eiro apmērā: Līdzekļu pārpalikums uz vilciena biļetēm saistībā ar samazinātu braucienu, kā arī dalībnieku skaitu. Pārpalikums uz vilciena biļetēm 114,10 eiro. Pārpalikums uz Jūrmalas sabiedriskā transporta izmantošanu 44,90 eiro.

-Biroja preces 297 eiro apmērā: pārpalikums uz biroja precēm 297 eiro saistībā ar pietiekamu kancelejas preču apjomu projektam.

-Ēdināšanas izdevumi 1225 eiro apmērā: Pārpalikums ēdināšanas izdevumiem saistībā ar mazāku dalībnieku skaitu kā plānots, kā arī precizētu ēdināšanas izdevumu aprēķinu saistībā ar dalībnieku ierašanās un aizbraukšanas laiku.

-Pārējie pārskaitījumi ārvalstīm 1641 eiro apmērā: Pārpalikums uz ceļošanas izdevumiem iepriekšējās plānošanas vizītē saistībā ar izdevīgāka transporta izvēli Slovākijas un Polijas partneriem. Pārpalikums plānošanas vizītē 340 eiro saistībā ar itāļu partnera nepiedalīšanos. Pārpalikums apmaiņas braucienā saistībā ar Polijas un Slovākijas partnera izvēli izmantot lētāku transportu.

Līdzīgus projektus nepieciešams veikt arī nākotnē, jo šāda veida projekti jauniešiem dod plašāku skatu uz pasauli, kā arī attīsta ļoti daudz prasmes.[1] Pamatinformācijas sadaļu var papildināt/mainīt atbilstoši projekta vajadzībām.


Pielikums Nr.2 XLSX

Pielikums Nr.3 XLSX


Lejupielāde: DOC un PDF