Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 16.februārīNr. 96

protokols Nr. 5, 64. punkts

Par dalību Valsts izglītības attīstības aģentūras administrētajā Eiropas
Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1)
„Mācību mobilitāte skolu pedagoģiskajam personālam
2017.gadam” atklātajā projektu konkursā

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 "Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā" 1.punktu, “Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam” rīcības virziena R3.2.3.: “Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.161 “Starptautiskās sadarbības attīstība”, “Jūrmalas pilsētas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020.gadam” rīcības virziena R3.2.3.: “Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr. 8 „Starptautiskās sadarbības attīstība”, un ievērojot Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” programmas vadlīnijas, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas Mūzikas vidusskolas dalību Valsts izglītības attīstības aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (K1) „Mācību mobilitāte skolu pedagoģiskajam personālam 2017.gadam” atklātajā projektu iesniegumu konkursā ar projekta iesniegumu „Radošā mūzikas mācīšana” (turpmāk - projekts).

2. Noteikt projekta mērķi – skolotāju profesionālas kompetences un prasmju uzlabošana, kreatīvu darba metožu ieviešana un skolas transnacionālās sadarbības veicināšana.

3. Noteikt projekta ieguvumu – pilnveidotas pedagogu profesionālās zināšanas, veicināta iesaistīšanās projektos un pieredzes apmaiņa ar citiem pedagogiem.

4. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2017.gada 1.jūlija līdz 2018.gada 31.augustam.

5. Noteikt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 5 875,00 EUR (pieci tūkstoši astoņi simti septiņdesmit pieci euro un 00 centi), kas 100% apmērā ir Eiropas Savienības budžeta finansējums, kuru piešķir Valsts izglītības attīstības aģentūra.

6. Projekta apstiprināšanas gadījumā projekta īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu līdz 1 469,00 EUR (viens tūkstotis četri simti sešdesmit deviņi euro un 00 centi) jeb līdz 25% apmērā no 5.punktā noteiktās summas paredzēt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžeta.

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF