Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 23.martāNr. 99

protokols Nr. 6, 5. punkts

Par kustamas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedrībai
ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas autobusu satiksme”

Atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 30.jūlija lēmumam Nr.308 “Par tiešā pakalpojuma līguma piešķiršanu pasažieru pārvadājumos ar autobusiem Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos”, Jūrmalas pilsētas dome pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 23.oktobra regulas (EK) Nr.1370/2007 „Par sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem, izmantojot dzelzceļu un autoceļus un ar to atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr.1191/69 un Padomes Regulu (EEK) Nr.1107/70” 5.panta 3., 4.punktu, Sabiedriskā transporta pakalpojuma likuma 8.panta trešo daļu, nolēma tieši piešķirt un slēgt pakalpojuma līgumu pasažieru pārvadājumu nodrošināšanai ar autobusiem Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “AUTOBUSU PARKS JŪRMALA-SV”, reģistrācijas Nr.40103483381 (turpmāk – Pārvadātājs). Pamatojoties uz 2017.gada 20.februāra Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra lēmumu Nr.6-12/22895 “Par izmaiņu reģistrēšanu komercreģistrā” sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “AUTOBUSU PARKS JŪRMALA-SV” ir mainīts uzņēmuma nosaukums uz sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas autobusu satiksme”.

Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta ceturtā daļa notiec, ka no katras autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likums. Savukārt Valsts pārvaldes iekārtas likuma 41.panta pirmā daļa nosaka, ka publiska persona var deleģēt pārvaldes uzdevumus, kuru izpilde ietilpst šīs publiskās personas vai tās iestādes kompetencē. No iepriekš minētā izriet, ka Jūrmalas pilsētas dome 2015.gada 15.septembrī noslēdzot līgumu Nr.1.2-16/1381 “Par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu ar autobusiem Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos” (turpmāk – Līgums) Pārvadātājam ir deleģējusi pārvaldes uzdevumu.

Saskaņā ar Līgumu Pārvadātājs apņēmās sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus ar autobusiem Jūrmalas pilsētas nozīmes maršrutos, tajā skaitā nodrošināt biļešu tirdzniecību atbilstoši normatīvo aktu prasībām un nodrošināt braukšanas biļešu izsniegšanu pasažieriem, savukārt Jūrmalas pilsētas dome apņēmās kompensēt zaudējumus, kas saistīti ar Līguma izpildi, tajā skaitā izdevumus, kas Pārvadātājam radušies, ieviešot Jūrmalas pilsētas domes noteiktās vai normatīvajos aktos par sabiedriskā transporta pakalpojumiem noteiktās minimālās kvalitātes prasības pēc tam, kad ir uzsākta sabiedriskā transporta pakalpojuma sniegšana.

Ņemot vērā Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.–2020.gadam 2.daļas „Rīcības plāns” g) nodaļas „Darbības un pasākumi” prioritātes P2.10. “Uz nākotni orientēta pilsētas pārvaldība, kas atbalsta pilsonisko iniciatīvu” rīcības virzienu R3.1.5. “Pilsētas pārvaldības infrastruktūras pilnveide” rīcību Nr. 139 “Jūrmalas kartes ieviešana”. Saskaņā ar 2016.gada 25.novembrī noslēgto pakalpojuma līgumu Nr. 1.2-16.4.3/1576 par Jūrmalas kartes sistēmas ieviešanu un uzturēšanu, sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BMS TEHNOLOĢIJA”, reģistrācijas nr. 50003510331, uzņēmās saistības piegādāt Jūrmalas pilsētas domei un uzstādīt validācijas un apmaksas terminālus, kurus nepieciešams ieviest Pārvadātāja autobusos.

Pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 5.punktu, publiska persona savu mantu nodod privātpersonai vai kapitālsabiedrībai tai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu pildīšanai, kā arī publiskas personas pakalpojumu sniegšanai. Ja publiskas personas mantu nodod bezatlīdzības lietošanā, par to pieņem lēmumu.

Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 19.punktam, viena no pašvaldības autonomajās funkcijām ir organizēt sabiedriskā transporta pakalpojumus. Ņemot vērā noslēgto Līgumu un normatīvajos aktos noteikto pašvaldības funkcijas izpildi, pašvaldības sabiedriskā transporta funkcijas nodrošināšanai un organizēšanai ir nepieciešams nodot bezatlīdzības lietošanā Pārvadātājam divdesmit trīs validācijas un apmaksas terminālus, kuri ir jāuzstāda Pārvadātāja transporta līdzekļos ar mērķi nodrošināt Jūrmalas pilsētas kartes pakalpojumam nepieciešamo infrastruktūru, lai Jūrmalas pilsētas pašvaldības iedzīvotājiem būtu iespēja par braucienu sabiedriskajā transportā Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos norēķināties ar elektronisko biļeti, kas ielādēta identifikācijas kartē (Jūrmalas kartē).

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 19.punktu un Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 5.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas autobusu satiksme”, reģistrācijas Nr.40103483381, bezatlīdzības lietošanā divdesmit trīs jaunus validācijas un apmaksas terminālus, kurus nepieciešams ieviest autobusos (1.pielikums);

2. Kustamā manta tiek nodota bezatlīdzības lietošanā pamatojoties uz 2015.gada 15.septembrī noslēgtā līguma Nr. 1.2-16/1381 “Par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu ar autobusiem Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos” darbības laiku;

3. Kustamās mantas kopējā bilances vērtība - 12 384,35 EUR (divpadsmit tūkstoši trīs simti astoņdesmit četri euro, 35 centi);

4. Vienošanās par kustamas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā tiek izbeigta un manta nododama atpakaļ, ja:

4.1. spēku zaudē starp Jūrmalas pilsētas domi un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas autobusu satiksme” 2015.gada 15.septembrī noslēgtais līgums Nr.1.2-16/1381 “Par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu ar autobusiem Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos”;

4.2. sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas autobusu satiksme” nepilda vai pārkāpj Vienošanās nosacījumus;

4.3. sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas autobusu satiksme” ar mantu veic prettiesiskas darbības;

4.4. sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas autobusu satiksme” bojā vai posta mantu, veic patvaļīgu pārveidi vai pārprogrammēšanu, vai arī manta tiek izmantota pretēji tā nodošanas bezatlīdzības lietošanā mērķim;

4.5. manta nepieciešama Jūrmalas pilsētas pašvaldībai savu funkciju nodrošināšanai.

5. Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļai organizēt vienošanās noslēgšanu (saskaņā ar vienošanās paraugu lēmuma 2.pielikumā).

Priekšsēdētāja

R.Sproģe1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 23.marta lēmumam Nr.99

(protokols Nr.6, 5.punkts)

Nosaukums

Karšu validācijas un apmaksas termināli

Skaits

23 vienības

Stāvoklis

Jauns

Parametri

Korpusa materiāls: izturīga plastmasa

Centrālais procesors: 32 biti

Atmiņa: 128 MB

Klaviatūra 10 datu ievades (burti, cipari) un atsevišķiem funkciju taustiņiem. Barošanas slēdzis.

Iebūvēta PED (AES), GPRS funkcionalitāte

Viens RS-232 savienojums

Termālais printeris ar 58mm platuma papīra lentas atbalstu. Ar konfigurējamu izdrukājamās biļetes informāciju (informācijas lauki, to izvietojums)

Latviešu valodas atbalsts

Līdzstrāvas 12V barošana, ar iebūvētu vai ārēju strāvas pārveidotāju no 220V AC. Iespēja darbināt no baterijas

Ierīces izmērs un svars

Korpusa izmērs 195*89.5*56mm

Svars: 495g

130mm x 250mm x 100mm, ne smagāks par 500g.

Karšu lasītāji

Bezkontakta karšu lasītājs izstrādāts atbilstoši ISO/IEC14443-A;ISO/IEC14443-B.

Karšu datu nolasīšana līdz 50 mm attālumam

Funkcionalitāte

Karšu validācijas terminālim ir jānodrošina validāciju izpildi, t.i. iegādāto elektronisko biļešu elektroniskā kompostrēšana.

Karšu validācijas termināls nodrošina papildus opciju - bankas POS termināla pieslēgšanu (izmantojot šo opciju un iegādājoties attiecīgo bankas POS terminālu tiks nodrošināta iespēja veikt apmaksu par braukšanu ar jebkuru bankas norēķinu karti (MasterCard un VISA))

Darba temperatūra

no 0° C līdz +50° C

Īpašas prasības

GPS signāla uztvērējs: iebūvēts biļešu iegādes vietas (pieturas) identificēšanai.2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 23.marta lēmumam Nr.99

(protokols Nr.6, 5.punkts)

VIENOŠANĀS Nr. ________________

Par karšu validācijas un apmaksas terminālu nodošanu bezatlīdzības lietošanā

Jūrmalā 2017.gada _______________

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr. 90000056357, juridiskā adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015, tās priekšsēdētājas Ritas Sproģes personā, kas rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.feburāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses,

un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas autobusu satiksme”, reģistrācijas Nr.40103483381, juridiskā adrese: Dzirnavu iela 5A, Jūrmala, LV-2011, tās valdes locekļa Zigmāra Pavlovska personā, kas rīkojas saskaņā ar statūtiem (turpmāk – Pārvadātājs), no otras puses,

Pasūtītājs un Pārvadātājs turpmāk tekstā – Līdzēji,

Ņemot vērā, ka:

· 2015.gada 15.septembrī Pasūtītājs un Pārvadātājs ir noslēdzis Līgumu Nr. 12-16/1381 par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu ar autobusiem Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos (turpmāk – Pārvadājumu līgums);

· Pamatojoties uz Pārvadājumu līgumu, Pārvadātājs sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumus ar 23 (divdesmit trīs) autobusiem Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos;

· Jūrmalas pilsētas dome rīkoja iepirkumu ar identifikācijas Nr. ID JPD 2016/125 par Jūrmalas Kartes sistēmas ieviešanu un sistēmas uzturēšanas nodrošināšanu, kur, ņemot vērā iepirkuma rezultātus, 2016.gada 25.novembrī ir noslēgts pakalpojumu līgums Nr.1.2-16.4.3/1576 par Jūrmalas kartes sistēmas ieviešanu un sistēmas uzturēšanas nodrošināšanu (turpmāk – Iepirkuma līgums) ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “BMS TEHNOLOĢIJA”, reģistrācijas Nr. 50003510331 (turpmāk – Izpildītājs);

· Iepirkuma līguma ietvaros Izpildītājs ir piegādājis Pasūtītājam 23 (divdesmit trīs) karšu validācijas un apmaksas terminālus, kurus nepieciešams ieviest Pārvadātāja autobusos,

un pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 5.punktu un likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 19.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada ___._____ lēmumu Nr. “_______________________” noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās) par karšu validācijas un apmaksas terminālu nodošanu bezatlīdzības lietošanā:

1. Vienošanās priekšmets

1.1. Pasūtītājs nodod un Pārvadātājs pieņem bezatlīdzības lietošanā 23 (divdesmit trīs) karšu validācijas un apmaksas terminālus (turpmāk – Iekārtas), kuru specifikācija pievienota šai Vienošanās kā 1.pielikums .

1.2. Iekārtas tiek nodotas bezatlīdzības lietošanā ieviešanai Pārvadātāja sabiedriskajā transportā ar mērķi:

1.2.1. nodrošināt pakalpojumam nepieciešamo infrastruktūru, lai Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem būtu iespēja par braucienu sabiedriskajā transportā Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos norēķināties ar elektronisko biļeti, kas ielādēta identifikācijas kartē (Jūrmalas kartē);

1.2.2. veicināt Jūrmalas iedzīvotāju lojalitātes programmas;

1.2.3. organizēt precīzu uzskaiti un kontroli par pasažieru plūsmu, pasažieriem, kas izmanto braukšanas maksas atvieglojumus, kā arī zaudējumiem, kurus Pasūtītājs kompensē Pārvadātājam saskaņā ar Pārvadājumu līguma izpildi;

1.2.4. Sekmēt vienotas identifikācijas kartes (Jūrmalas kartes) plašu izmantošanu starp Jūrmalas iedzīvotājiem, tajā skaitā izmantojot to sabiedriskajā transportā kā norēķināšanās veidu par braucienu.

1.3. Iekārtu nodošanas brīdi to sākotnējā kopējā vērtība ir 12 384, 35 EUR (divpadsmit tūkstoši trīs simti astoņdesmit četri tūkstoši euro un 35 centi) un gada nolietojuma likme ir 10 (desmit) gadā.

1.4. Iekārtas tiek nodotas Pārvadātājam jaunas, tādā stāvoklī, kādā tās ir nodošanas dienā. Līdzējiem šis stāvoklis ir zināms.

2. Vienošanās termiņš

2.1. Vienošanās stājas spēkā tās abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz brīdim, kamēr Pārvadājumu līgums ir spēkā.

2.2. Pasūtītājām ir tiesības, rakstiski informējot Pārvadātāju, vienu mēnesi iepriekš vienpusēji izbeigt šo Vienošanos, ja:

2.2.1. Pārvadātājs nepilda vai pārkāpj Vienošanās nosacījumus;

2.2.2. Pārvadātājs ar Iekārtām veic prettiesiskas darbības;

2.2.3. Pārvadātājs bojā vai posta Iekārtas, veic patvaļīgu Iekārtu pārveidi vai pārprogrammēšanu, vai arī Iekārtas tiek izmantotas pretēji tā nodošanas bezatlīdzības lietošanā mērķim.

2.3. Brīdī, kad spēku zaudē šī Vienošanās, Pārvadātājs 5 (piecu) darba dienu laikā nodod atpakaļ Pasūtītājam visas 23 (divdesmit trīs) Iekārtas ne sliktākā stāvoklī kā nodošanas Pārvadātājam brīdī, neskaitot Iekārtu dabisko nolietojumu.

3. Līdzēju tiesības un pienākumi

3.1. Pārvadātāja pienākumi:

3.1.1. izmantot Iekārtas tikai Vienošanās un tās 1.pielikumā paredzēto funkciju nodrošināšanai, tas ir, iegādāto elektronisko biļešu elektroniska kompostrēšana un POS termināla izmantošana biļešu tirdzniecībai sabiedriskajā transportā;

3.1.2. saglabāt un uzturēt Iekārtas labā stāvoklī, veikt nepieciešamās darbības, lai nepasliktinātu Iekārtu stāvokli;

3.1.3. pēc Vienošanās noslēgšanas un Iekārtu pieņemšanas no Pasūtītāja patstāvīgi noslēgt līgumu par Iekārtu apkalpošanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumiem Nr. 96 “Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība”;

3.1.4. pēc Vienošanās noslēgšanas un Iekārtu pieņemšanas no Pasūtītāja patstāvīgi reģistrēt Iekārtas uz sava vārda Valsts ieņēmumu dienestā saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumiem Nr. 96 “Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība”;

3.1.5. informēt Pasūtītāju par jebkādiem Iekārtām radītiem bojājumiem un to iemesliem, kā arī veikt visus nepieciešamos pasākumus to novēršanai;

3.1.6. pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt informāciju jautājumos, kas saistīti ar Iekārtu lietošanu un uzturēšanu;

3.1.7. nekavēt Pasūtītāju veikt Iekārtu tehnisko pārbaudi, nodrošinot Pārvadātāja pārstāvju piedalīšanos;

3.2. Pārvadātāja tiesības:

3.2.1. Vienošanās darbības laikā bez atlīdzības lietot Iekārtas, ievērojot Vienošanās nosacījumus;

3.2.2. Personu datus, kurus Pārvadātājs iegūst par elektroniski reģistrētajām braucienu biļetēm, kā arī personām, kas izmantojušas braukšanas maksas atvieglojumus, izmantot tikai statistikas un Pārvadājumu līguma ietvaros nepieciešamo datu apkopošanai, pēc pieprasījuma sniegt visu informāciju un personas datus Pasūtītājam, kā arī ievērot personas datu aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasības.

3.3. Pārvadātājam nav tiesību:

3.3.1. Nodot Iekārtas apakšnomā trešajai personai, ieķīlāt savas lietošanas tiesības, slēgt sadarbības vai cita veida līgumus, kuru rezultātā trešā persona iegūtu tiesības uz ĪPAŠUMA vai tā daļas pilnīgu vai daļēju lietošanu ,

3.3.2. veikt Iekārtu remontu bez saskaņošanas ar Pasūtītāju;

3.4. Pasūtītājs apņemas netraucēt Pārvadātāja darbību ar Iekārtām, ja tās atbilst Vienošanās paredzētajiem noteikumiem.

3.5. Pasūtītāja tiesības:

3.5.1. Veikt kontroli pār Iekārtu lietošanu un izmantošanu atbilstoši Vienošanās noteikumiem un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, pieaicinot ar rakstveida paziņojumu Pārvadātāja pārstāvi, bet tā neierašanās gadījumā – bez viņa klātbūtnes, par ko tiek sastādīts akts ;

3.5.2. Pieprasīt no Pārvadātāja paskaidrojumus par Iekārtu stāvokli un lietošanu.

3.6. Pārvadātājs atbild par visiem zaudējumiem, kas rodas Pasūtītājam Pārvadātāja prettiesisku darbību rezultātā.

3.7. Pasūtītājs piekrīt, ka Pārvadātājs noslēdz Iekārtu apkalpošanas līgumu.

3.8. Pārvadātājs apņemas segt visus ar Iekārtu uzturēšanu un ar to saistītos izdevumus.

4. Nobeiguma noteikumi

4.1. Līdzēji nav atbildīgi par līgumsaistību neizpildi un neizpildes dēļ radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ (piemēram, dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas). Minēto apstākļu esību apliecina kompetenta institūcija. Par līgumsaistību izpildes neiespējamību nepārvaramas varas apstākļu dēļ viens Līdzējs rakstiski informē otru 7 (septiņu) dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās un, ja nepieciešams, vienojas par turpmāku Vienošanās izpildes kārtību vai izbeigšanu.

4.2. Strīdi tiek izskatīti savstarpēji vienojoties, bet, ja vienoties nav iespējams, strīdus jautājumi izskatāmi Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

4.3. Visiem jautājumiem, kas nav noregulēti Vienošanās, Līdzēji piemēro spēkā esošos normatīvos aktus.

4.4. Vienošanās ir sagatavota latviešu valodā uz 3 (trīs) lapām, kā arī 1.pielikums uz 1 (vienas) lapas, kas ir neatņemama Vienošanās sastāvdaļa. Vienošanās parakstīta 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku - viens eksemplārs Pasūtītājam un viens eksemplārs Pārvadātājam.

5. Pušu rekvizīti

Pasūtītājs

Jūrmalas pilsētas dome

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

Nod. maks. reģ. Nr.90000056357

Konta Nr.LV84PARX0002484572001

Akciju sabiedrība „Citadele banka”

Kods PARXLV22

Tālr.: 67511490; 28336056

______________________ (R.Sproģe)

Pārvadātājs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas autobusu satiksme”

Nod. maks. reģ. 40103483381

Dzirnavu iela 5A, Jūrmala, LV-2011

Konta Nr. LV05HABA0551031841923

Akciju sabiedrība “Swedbank”

Kods HABALV22

Tālr. 67761558

_________________________(Z. Pavlovskis)


Lejupielāde: DOC un PDF