Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 23.martāNr. 102

protokols Nr. 6, 8. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu
ceļu un to kompleksa investīciju projektiem

Saskaņā ar likuma „Par valsts budžetu 2017.gadam” 14.panta otrās daļas 3. punktu un pamatojoties uz Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 6. un 7.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei pieņemt lēmumu, kurā atbalstīts Jūrmalas pilsētas pašvaldības lēmums ņemt aizņēmumu 750 000 euro apmērā 2017.gadā Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi pie nosacījuma, ka gada procentu likmes fiksēšanas periods tiek noteikts ik pēc gada, vai citā kredītinstitūcijā ar izdevīgākiem nosacījumiem, ceļu un to kompleksa investīciju projektiem.

2. Noteikt, ka aizņēmums atmaksājams desmit gados no līguma noslēgšanas brīža, pamatsummas atmaksu uzsākot ar 2018.gada 20.septembri.

3. Noteikt, ka aizņēmuma atmaksa tiek garantēta ar Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF