Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 23.martāNr. 104

protokols Nr. 6, 12. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.aprīļa lēmumā Nr.170
„Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar
ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle””

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.aprīļa lēmumu Nr.170 „Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle”” (turpmāk – Lēmums) tika nolemts noslēgt līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle” (reģ.Nr.40003378932) par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederoša nekustama īpašuma un kustamas mantas, kura nepieciešamas deleģētā uzdevuma izpildei, nodošanu bezatlīdzības lietošanā saskaņā ar Lēmuma 2.pielikumu. Pamatojoties uz Lēmumu, starp Jūrmalas pilsētas domi un sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle” 2014.gada 30.septembrī tika noslēgts Līgums par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu un kustamas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Nr.1.2-16/1253 (turpmāk – Līgums).

Ņemot vērā to, ka veikta ar Lēmumu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle” nodotā nekustamā īpašuma Turaidas ielā 1, Jūrmalā, pārbūve un atjaunošana (rekonstrukcija un restaurācija) un nepieciešams noteikt kārtību, kādā kapitālsabiedrība risina ar Līgumā noteiktā īpašuma pārbūves un atjaunošanas darbu garantijas laika procesu saistītos jautājumus , pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta trešās daļas 5.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt grozījumus Lēmuma 2.pielikumā - Līgumā , noslēdzot vienošanos saskaņā ar pielikumu.

2. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļai nodrošināt šī lēmuma 1.punktā minētās vienošanās noslēgšanu.

3. Šī lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

Priekšsēdētāja

R.SproģePielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 23.marta lēmumam Nr.104

(protokols Nr.6, 12.punkts)

Vienošanās Nr. _______________

par grozījumiem 30.09.2014. Līgumā Nr.1.2-16/1253

par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu un kustamas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā

Jūrmalā, 2017.gada ___. _____________

Jūrmalas pilsētas pašvaldība, turpmāk - Pašvaldība, kuru, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.aprīļa lēmumu Nr.170 “Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Dzintaru koncertzāle””, pārstāv Jūrmalas pilsētas dome, tās priekšsēdētājas Ritas Sproģes personā un

sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Dzintaru koncertzāle”, vienotais reģistrācijas Nr.40003378932, turpmāk – Sabiedrība, tās valdes locekļa Guntars Ķirša personā, kurš rīkojas saskaņā ar Statūtiem, no otras puses, turpmāk abas kopā sauktas - Puses,

ievērojot:

1) starp Pusēm 2014.gada 30.septembrī noslēgto līgumu Nr.1.2-16/1253 par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu un kustamas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā, turpmāk – Līgums,

2) nepieciešamību noteikt kārtību, kādā Sabiedrība risina ar Līgumā noteiktā īpašuma pārbūves un atjaunošanas (rekonstrukcijas un restaurācijas) procesu saistītos jautājumus ,

noslēdz šādu vienošanos par grozījumiem Līgumā, turpmāk - Vienošanās,

1. Papildināt Līgumu ar 3.1.8.punktu šādā redakcijā:

“3.1.8. Risināt jautājumus, kas saistīti ar Īpašumā ietilpstošā nekustamā īpašuma (t.sk., tajā esošo kustamo mantu) Turaidas ielā 1, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 13000091901001) pārbūves un atjaunošanas (rekonstrukcijas un restaurācijas) projektēšanu, autoruzraudzību, būvniecību un būvuzraudzību:

3.1.8.1. attiecībās ar:

3.1.8.1.1. sabiedrību ar ierobežotu atbildību “arhitektu birojs JAUNROMĀNS un ĀBELE”, reģistrācijas Nr.40003783299, ievērojot ar Jūrmalas pilsētas domi 2008.gada 8.decembrī noslēgto Publisko pakalpojumu līgumu Nr.1.1-16.4.3/1196 par Dzintaru koncertzāles Turaidas ielā, Jūrmalā, slēgtās zāles rekonstrukcijas/restaurācijas skiču un tehniskā projekta izstrādi un būvdarbu autoruzraudzības veikšanu, 2014.gada 12.maijā noslēgto Publisko pakalpojuma līgumu Nr.1.2-16.4.3/681 par papildu projektēšanas darbiem objektam “Dzintaru koncertzāles Turaidas ielā 1, Jūrmalā slēgtās zāles rekonstrukcija/restaurācija” un 2014.gada 14.augustā noslēgto Pakalpojumu līgumu Nr.1.2-16.4.3/1075 par papildu autoruzraudzību objektam “Dzintaru koncertzāles slēgtās zāles rekonstrukcija – restaurācija, Turaidas ielā 1, Jūrmalā”;

3.1.8.1.2. sabiedrību ar ierobežotu atbildību “RE & RE”, reģistrācijas Nr.40003112106, ievērojot ar Jūrmalas pilsētas domi 2012.gada 10.oktobrī noslēgto Publisko būvdarbu līgumu Nr.1.1-16.4.2/869 par Dzintaru koncertzāles slēgtās zāles rekonstrukcijas – restaurācijas būvdarbiem Turaidas ielā 1, Jūrmalā;

3.1.8.1.3. sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Forma 2”, reģistrācijas Nr. 50003883681, ievērojot ar Jūrmalas pilsētas domi 2012.gada 5.novembrī noslēgto Publisko pakalpojuma līgumu Nr.1.1-16.4.3/932 par būvuzraudzību objekta “Dzintaru koncertzāles slēgtās zāles rekonstrukcija – restaurācija Turaidas ielā 1, Jūrmalā” būvdarbiem.

3.1.8.2. pārstāvēt Jūrmalas pilsētas domi kā pasūtītāju un apdrošināto būvdarbu izpildes un to garantijas jautājumos, kas izriet no Līguma 3.1.8.1. apakšpunktā minētajiem līgumiem un starp Līguma 3.1.8.1. apakšpunktā minētajiem darbu veicējiem un apdrošinātājiem noslēgtajiem apdrošināšanas līgumiem par civiltiesisko atbildību un būvdarbu garantijas laika garantiju, tai skaitā Jūrmalas pilsētas domes vārdā sagatavot, parakstīt un iesniegt:

3.1.8.2.1. Līguma 3.1.8.1.apakšpunktā minētajiem darbu veicējiem nosūtāmās vēstules. Šos dokumentus to sagatavošanas dienā nosūtīt Pašvaldībai elektroniski uz e-pastu pasts@jurmala.lv;

3.1.8.2.2. defektu aktus un citus nepieciešamos dokumentus faktu konstatēšanai ar Līguma 3.1.8.1.punktā minētajiem darbu veicējiem. Šos dokumentus to sagatavošanas dienā nosūtīt Pašvaldībai elektroniski uz e-pastu pasts@jurmala.lv;

3.1.8.2.3. apdrošinātājiem apdrošināšanas gadījuma pieteikumus – paziņojumus par zaudējumiem, kā atlīdzības saņēmēju norādot Jūrmalas pilsētas domi un tās norēķinu kontu. Šos dokumentus pirms iesniegšanas apdrošinātājiem rakstiski saskaņot ar Pašvaldību.

3.1.8.3. papildus Līguma 3.1.8.2.punktā noteiktajai kārtībai Sabiedrībai ir pienākums informēt un konsultēties ar Pašvaldību jebkuros sarežģītos vai steidzamos jautājumos, lai nodrošinātu Pašvaldības tiesību aizsardzību un efektīvu izlietošanu;

3.1.8.4. bez tiesībām risināt jautājumus tiesā.”

2. Izteikt Līguma 4.4.punktu šādā redakcijā:

“4.4. Sabiedrībai ir pienākums veikt Īpašuma avārijas un bīstamo situāciju likvidāciju. Īpašuma avārijas vai to situāciju gadījumā, kas rada vai var radīt zaudējumus lielākus par 1000 (viens tūkstotis) euro, elektroniski (e-pasta adrese: pasts@jurmala.lv) saskaņot ar Pašvaldību veicamo darbu apjomus un finansēšanas kārtību.”

3. Pārējie Līguma nosacījumi paliek nemainīgi.

4. Vienošanās stājas spēkā tās parakstīšanas brīdī un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

5. Vienošanās parakstīta 2 (divām) lapām 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, katrai Pusei viens Vienošanās eksemplārs.

Jūrmalas pilsētas pašvaldība

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle"

__________________________

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja

Rita Sproģe

__________________________

Valdes loceklis

Guntars Ķirsis


Lejupielāde: DOC un PDF