Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 23.martāNr. 105

protokols Nr. 6, 13. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra
lēmumā Nr.566 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali
Rīgas jūras līča piekrastē”

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumu Nr.1375 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos” prasībām un Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 73.punktu, ņemot vērā, ka Jūrmalas pilsētas dome laika periodā no 2017.gada 1.februāra līdz 2017.gada 28.februārim ir saņēmusi divus iesniegumus no privātpersonām par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita piešķiršanu 2017.gadam, ievērojot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2017.gada 8.marta atzinumu (protokola Nr.1.2-21/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmuma Nr.566 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē” 1.pielikumā šādus grozījumus:

Papildināt ar 77.un 78.punktu saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētāja

R.SproģePielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 23.marta lēmumam Nr.105

(protokols Nr.6, 13.punkts)

N.p.k.

Iesnieguma

datums

Nomnieks (juridiska vai fiziska persona)

Personas kods/ reģistrācijas numurs

Adrese

2017.gads

Zivju tīkls, garāks par 50 m, bet nepārsniedz 100 m

Reņģu, brētliņu un salaku tīkls, garāks par 50 m, bet nepārsniedz 100 m

Reņģu tīkls specializētai salaku zvejai no 01.12. līdz 15.04.

Lucīšumurds

Zivju murds

Reņģu stāvv.

Zivju āķi

77.

03.02.2017.

Vārds Uzvārds

personas kods

adrese

1

-

-

-

-

-

-

78.

24.02.2017.

Vārds Uzvārds

personas kods

adrese

1

-

-

-

-

-

-

Piešķirts

95

85

30

40

7

11

1000

Limits 2017.gadam

105

85

30

40

18

15

1200

2017.gada limita atlikums

10

-

-

-

11

4

200


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF