Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 23.martāNr. 106

protokols Nr. 6, 14. punkts

Par dalību Eiropas Savienības programmas “Vietējās pašvaldības –
attīstības izglītības un sabiedrības izpratnes veicinātājas”
jeb LADDER atklātajā projektu konkursā

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44„Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktu, balstoties uz Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktā rīcības virziena R1.10.1.: “Sadarbība ar Jūrmalas sadraudzības pilsētām” aktivitāti Nr.57 “Sadarbības projekti ar Jūrmalas sadraudzības pilsētām”, rīcības virziena R3.2.3. “Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.159 “Karjeras konsultāciju attīstība”, ievērojot Eiropas Savienības programmas “Vietējās pašvaldības – attīstības izglītības un sabiedrības izpratnes veicinātājas / Local Authorities as Drivers for Development Education and Raising awareness” (turpmāk – LADDER) nosacījumus, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas pilsētas domes dalību Eiropas Savienības programmas LADDER atklātajā projektu konkursā ar projekta pieteikumu “Attīstības izglītības un sabiedrības izpratnes veicināšana Jūrmalas un Brovari pašvaldībās”/ “Development Education and Raising Awareness in Jurmala and Brovari” (turpmāk – projekts).

2. Noteikt projekta mērķi – stiprināt sadraudzību un īstenot zināšanu pārnesi iedzīvotāju iniciatīvas projektu, pilsētas tēla veidošanas, alternatīvās un karjeras izglītības jomās starp Jūrmalas un Brovari pilsētām.

3. Noteikt projekta ieguvumu – īstenots pasākumu kopums Jūrmalas pilsētas pašvaldībā, iesaistot Brovari un Jūrmalas pilsētas pašvaldību, nevalstiskā sektora un izglītības jomas pārstāvjus, veicināta zināšanu, iemaņu un prasmju pārnese, kā arī iegūti jauni kontakti un izveidotas iestrādnes turpmāku sadarbības projektu īstenošanai.

4. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2017.gada 1.jūnija līdz 2017.gada 31.jūlijam.

5. Noteikt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 6 000,00 EUR (seši tūkstoši euro un 00 centi), no kurām 100% ir Eiropas Savienības programmas LADDER finansējums.

6. Projekta apstiprināšanas gadījumā projekta īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu līdz 3 000,00 EUR (trīs tūkstoši euro un 00 centi) jeb līdz 50% apmērā no 5.punktā noteiktās summas paredzēt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada budžeta.

7. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai sagatavot un iesniegt projekta pieteikumu dalībai Eiropas Savienības programmas LADDER atklātajā projektu konkursā.

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF