Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 23.martāNr. 107

protokols Nr. 6, 15. punkts

Par dalību Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas
“Valsts administrācija” atklātajā projektu konkursā

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktu, Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktās prioritātes P1.6.“Aktīvā un dabas tūrisma attīstība” rīcības virziena R1.6.1.:“Dabas tūrisma infrastruktūras attīstība” aktivitāti Nr.21 “Daudzfunkcionāla, interaktīva dabas tūrisma objekta izveide Ķemeros” un aktivitāti Nr.22 “Jaunu dabas tūrisma objektu izveide un esošo dabas tūrisma objektu pilnveide”, un balstoties uz Ziemeļu Ministru padomes biroja Latvijā mājas lapā publicēto aicinājumu un Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts administrācija” vadlīnijām, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas pilsētas domes dalību Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts administrācija” atklātajā projektu konkursā ar projekta iesniegumu „Sadarbība un zināšanu nodošana dabas tūrisma attīstības veicināšanai/ Cooperation and knowledge transfer for nature tourism development” (turpmāk - projekts).

2. Noteikt projekta mērķi – īstenot pieredzes apmaiņas un zināšanu nodošanas vizītes ar Islandes un Dānijas dabas un tūrisma centru pārstāvjiem, lai pilnveidotu Jūrmalas pilsētas domes darbinieku zināšanas un prasmes, dalītos ar idejām un veidotu turpmāku sadarbību daudzfunkcionāla, interaktīva dabas tūrisma objekta izveidei Ķemeros.

3. Noteikt projekta ieguvumus:

3.1. bagātināta Jūrmalas pilsētas domes darbinieku pieredze un papildinātas zināšanas, kas būs noderīgas, īstenojot ieceri izveidot Ķemeros daudzfunkcionālu, interaktīvu dabas tūrisma objektu, kas apvienotu sabiedrības, tūrisma un dabas izglītības, kā arī zinātnes centra un biznesa inkubatora funkcijas;

3.2. projekta ietvaros gūtās pieredzes un jauno zināšanu rezultātā būs iespējams izstrādāt stratēģiju ekspozīcijas izveidei daudzfunkcionālam, interaktīvam dabas tūrisma objektam Ķemeros.

4. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2017.gada 2.maija līdz 2017.gada 30.septembrim.

5. Noteikt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 9 351 EUR (deviņi tūkstoši trīs simti piecdesmit viens euro), no kurām:

5.1. projekta kopējās attiecināmās izmaksas 8 968 EUR (astoņi tūkstoši deviņi simti sešdesmit astoņi euro), no kurām:

5.1.1. Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts administrācija” finansējums ir 60% jeb 5 381 EUR (pieci tūkstoši trīs simti astoņdesmit viens euro);

5.1.2. Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums ir 40% jeb 3 587 EUR (trīs tūkstoši pieci simti astoņdesmit septiņi euro);

5.2. Jūrmalas pilsētas domes finansējums neattiecināmo izmaksu segšanai ir 383 EUR (trīs simti astoņdesmit trīs euro).

6. Projekta apstiprināšanas gadījumā projekta īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu līdz 808 EUR (astoņi simti astoņi euro) jeb līdz 15% apmērā no šī lēmuma 5.1.1.punktā minētajām indikatīvajām izmaksām paredzēt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada budžeta.

7. Projekta sagatavošanu un elektronisko iesniegšanu Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts administrācija” vadošajai struktūrai (Management Body of the Nordic-Baltic Mobility Programme for Public Administration) līdz 2017.gada 30.martam uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai.

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF