Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 23.martāNr. 108

protokols Nr. 6, 16. punkts

Par “Apvārsnis 2020” programmas 2016.-2017.gadam prioritātes
“Droša, tīra un efektīva enerģija” uzsaukuma EE-22-2016
projekta “SUNShINE paātrināšana” īstenošanu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Energoefektivitātes likuma 5.panta pirmās daļas 3.punktu un 6.pantu, Jūrmalas pilsētas Attīstības programmu 2014.–2020.gadam prioritātes P2.6. “Energoapgādes un sakaru attīstība” rīcības virzienu R2.6.2. “Racionālas un videi draudzīgas energoapgādes sistēmas attīstība”, 2014.gada 30.janvāra Jūrmalas pilsētas domes lēmumu Nr.39 “Par Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmu 2013.-2020.gadam apstiprināšanu”, 2016.gada 15.septembra Jūrmalas pilsētas dome lēmumu Nr.439 “Par dalību “Apvārsnis 2020” programmas 2016.-2017.gadam prioritātes “Droša, tīra un efektīva enerģija” uzsaukuma EE-22-2016 atklātā projektu konkursā ”, Eiropas komisijas 2017.gada 8.februāra vēstuli Nr.1.1-23/1674 “Par projekta pieteikuma “ SUNShINE paātrināšana ” apstiprināšanu” un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 3.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot “Apvārsnis 2020” (Horizon 2020) programmas 2016.-2017.gadam prioritātes “Droša, tīra un efektīva enerģija” uzsaukuma EE-22-2016 projektu “SUNShINE paātrināšana” (Accelerate SUNShINE , turpmāk - projekts) partnerībā ar projekta vadošo partneri – Rīgas Tehnisko universitāti un projekta partneriem - fondu “Funding for future” (Nīderlande), SIA “EKODOMA” (Latvija), biedrību Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs (Latvija), Bauskas novada pašvaldību, Tukuma novada pašvaldību un Ādažu novada pašvaldību.

2. Noteikt projekta mērķi – izstrādāt Jūrmalas pašvaldības nepieciešamībām atbilstošu energoefektivitātes pakalpojuma līguma projektu, kā arī tehniskās un iepirkumu dokumentācijas paketi veiksmīgai visaptverošai ēku atjaunošanai energoefektivitātes pakalpojumu līguma ietvaros un izsludināt iepirkumu energoefektivitātes līguma īstenošanai identificētajās pašvaldības sabiedriskajās ēkās.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas – izstrādāts energoefektivitātes līgums atbilstoši pašvaldības nepieciešamībai, izstrādāta tehniskā un iepirkumu dokumentācija energoefektivitātes līguma izmantošanai un īstenošanai visaptverošai ēku atjaunošanai pašvaldībā, veicināta sadarbība ar energoservisa uzņēmumiem un to pakalpojumu izmantošana, veicināta iedzīvotāju informētība par energoefektivitātes līguma izmantošanu.

4. Noteikt projekta īstenošanas laiku no 2017.gada 1.aprīļa - 2020.gada 31.maijam.

5. Noteikt Jūrmalas pilsētas domes kā projekta partnera projekta kopējās izmaksas 188 935,00 EUR (viens simts astoņdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti trīsdesmit pieci euro, 00 centi) saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, t.sk.:

5.1. attiecināmo izmaksu summa 188 935,00 EUR (viens simts astoņdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti trīsdesmit pieci euro, 00 centi), kur programmas “Apvārsnis 2020” (Horizon 2020) finansējums ir 100% jeb 188 935,00 EUR (viens simts astoņdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti trīsdesmit pieci euro, 00 centi).

6. Naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu atbilstoši precizētajam aktivitāšu ieviešanas kalendārajam plānam, ja netiek pārsniegts šī lēmuma 5.punktā norādītā finansējuma apjoms.

7. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļai organizēt līguma par projekta īstenošanu noslēgšanu ar Rīgas Tehnisko universitāti.

8. Projekta ieviešanu uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļai.

9. Projekta norises gaitu pārraudzīt Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai.

Priekšsēdētāja

R.SproģePielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 23.marta lēmumam Nr.108

(protokols Nr.6, 16.punkts)

Projekta

"Accelerate SUNShINE" (SUNShINE paātrināšana)

finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs: Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļa

Funkcionālās klasifikācijas kods: 06.100

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar apstiprināto projekta iesniegumu: 188 935.00 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas 188 935.00 EUR, no kurām Eiropas Savienības fondu programmas "Horizon 2020" (Apvārsnis 2020) finansējums ir 188 935.00 EUR jeb 100%, Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums nav nepieciešams.

Pozīcija / gads

2017. gads /budžeta gads

2018.gads

2019.gads

2020.gads

Kopā

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā, t.sk.:

0

0

8 50 21

7 18 35

8 50 21

5 86 50

8 14 88

4 15 04

18 89 35

Atlikums perioda sākumā, t.sk.

7 18 35

5 86 50

59 14

1 31 64

no pašvaldības budžeta

no valsts budžeta

no Eiropas Savienības fonda

7 18 35

5 86 50

59 14

1 31 64

no ārvalstu finanšu palīdzības/cits finansējuma avots

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0.)

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0.)

8 50 21

8 50 21

7 55 74

2 83 40

188935

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (21.1.9.2.)

Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi (21.4.2.0.)

Cits ieņēmumu veids atbilstoši ieņēmumu klasifikācijai (norādīt)

IZDEVUMI kopā, t.sk.:

0

0

8 50 21

7 18 35

8 50 21

5 86 50

8 14 88

4 15 04

18 89 35

IZDEVUMI projekta aktivitāšu īstenošanai

1 31 86

1 31 85

2 63 71

5 27 36

6 83 24

4 15 04

18 89 35

Atlikums perioda beigās, t.sk:

7 18 35

5 86 50

5 86 50

59 14

1 31 64

kases apgrozības līdzekļi

7 18 35

5 86 50

5 86 50

59 14

1 31 64

atgriežamie līdzekļi pašvaldības budžeta


Lejupielāde: DOC un PDF