Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 23.martāNr. 109

protokols Nr. 6, 18. punkts

Par festivāla līdzfinansēšanu

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2017.gada 2.martā ir saņēmusi SIA “Jūrmala Randevu” (reģistrēta LR Komercreģistrā ar reģistrācijas Nr.40103984945, turpmāk - organizētājs) iesniegumu (Domes reģistrācijas Nr. 1.1-37/2443) par to, ka no šī gada 20.-23.jūlijam Jūrmalā SIA “Dzintaru koncertzāle” (reģistrācijas Nr. 40003378932 ) telpās - lielajā zālē tiek plānots organizēt festivālu ar nosaukumu “Starptautiskais populārās mūzikas festivāls “Laima Rendez-Vous Jūrmala 2017”” (turpmāk – festivāls) un lūgumu izskatīt iespējas atbalstīt festivāla organizēšanu un segt festivāla izmaksas atbilstoši iesniegtajai ieņēmumu un izdevumu tāmei.

Izvērtējot saņemto informāciju par festivālu, tika konstatēts, ka tā norise atbilst Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijā 2010.-2030.gadam (apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 16.decembra lēmumu Nr.825 “Par Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijas 2010. - 2030.gadam apstiprināšanu”) noteiktajiem stratēģiskajiem mērķiem “starptautiski pazīstams, moderns piekrastes kūrorts un populārākā kūrortpilsēta Baltijas jūras reģionā”, “Austrumu un Rietumu kontaktu veidošanas un tikšanās vieta Baltijas reģionā” un “kvalitatīva dzīves un brīvdienu vieta, kultūras un sporta centrs”. Saskaņā ar šiem mērķiem, ieteicams atbalstīt starptautisku forumu, festivālu, konferenču un citu korporatīvu pasākumu organizēšanu, kas veido daudzveidīgu un augstvērtīgu kultūras dzīvi Jūrmalas pilsētā, kas veicina iekļaušanos starptautiskajā apritē un kontaktu veidošanu vienlaikus rosinot uzņēmējdarbības vidi, tiešā veidā radot iespējas palielināt vietējo uzņēmumu ienākumus un nodarbinātību, kā arī veicinot tūrisma attīstību un tūristu skaita pieaugumu.

Saskaņā ar iesniegtās kopējās ieņēmumu un izdevumu tāmes projektu festivāla kopējās izmaksas ir 1 251 552,00 EUR (viens miljons divi simti piecdesmit viens tūkstotis pieci simti piecdesmit divi euro un 00 centi), no kurām izmaksas 412 770,00 EUR (četri simti divpadsmit tūkstoši septiņi simti septiņdesmit euro, 00 centi) apmērā organizētājs plāno segt no biļešu ieņēmumiem, kā arī organizētājs ir piesaistījis citu sadarbības partneru, mediju atbalstītāju un uzņēmēju sponsoru līdzekļus 638 782,00 EUR (seši simti trīsdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti astoņdesmit divi euro, 00 centi) apmērā, no kuriem sedz festivāla norises nodrošināšanai nepieciešamos izdevumus tādā pašā apmērā.

Ņemot vērā to, ka ieņēmumi no biļetēm, sponsoru un atbalstītāju piesaistītie finanšu līdzekļi nesedz visas ar festivāla norisi saistītās izmaksas, festivāla organizētājs lūdz Domes līdzfinansējumu festivāla organizēšanai 200 000,00 EUR (divi simti tūkstoši euro un 00 centi) apmērā, sedzot norises vietas – Dzintaru koncertzāles lielās zāles, tehniskās, TV filmēšanas un festivāla dalībnieku izmitināšanas izmaksas.

Balstoties uz iesniegto informāciju, izvērtējot Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības komercdarbības atbalsta piešķiršanai un, atbilstoši Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam (apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014. - 2020.gadam apstiprināšanu”) vidēja termiņa mērķa M1 “Kūrorts un tikšanās vieta” prioritātes P1.8 “Konferenču tūrisma attīstības” rīcības virzienam R1.8.2 “Konferenču un korporatīvo pasākumu nodrošināšanas pakalpojumu attīstība” un vidēja termiņa mērķa M3 “Sociālā infrastruktūra” prioritātes P3.3 “Daudzveidīga kultūras un sporta vide” rīcības virzienam R3.3.1 “Pilsētas kultūras iestāžu un muzeju darbības pilnveide”, lai veicinātu Jūrmalas pilsētas starptautisko atpazīstamību, veicinātu uzņēmējdarbības un tūrisma attīstību, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5. un 10.punktu, pamatojoties uz Domes 2017.gada 21.marta Apvienotās Finanšu komitejas un Izglītības un kultūras jautājumu komitejas atzinumu (protokols Nr.1.2-28/4) un 2017.gada 20.marta Attīstības un vides jautājumu komitejas ārkārtas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt “Starptautiskais populārās mūzikas festivāls “Laima Rendez-Vous Jūrmala 2017”” īstenošanu un noslēgt ar tā organizētāju SIA “Jūrmala Randevu” līgumu par līdzfinansējuma piešķiršanu 200 000,00 EUR (divi simti tūkstoši euro, 00 centi) apmērā, sedzot norises vietas – Dzintaru koncertzāles lielās zāles, tehniskās, TV filmēšanas un festivāla dalībnieku izmitināšanas izmaksas, saskaņā ar ieņēmumu un izdevumu tāmi.

2. Dome līdzfinansējumu festivāla organizēšanai piešķir kā de minimis atbalstu SIA “Jūrmala Randevu” saskaņā ar Eiropas Komisijas 2013.gada 18.decembra Regulas (EK) Nr.1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. panta 3.daļas a) apakšpunkta un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam 3., 4. un 5. panta nosacījumiem un Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumiem Nr.740 „De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi”.

3. Domes Attīstības pārvaldei Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļai organizēt šī lēmuma 1.punktā minētā līguma noslēgšanu.

4. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram ar rīkojumu izveidot darba grupu Jūrmalas pilsētas domes piešķirtā līdzfinansējuma izlietošanas uzraudzībai atbilstoši līguma par līdzfinansējuma piešķiršanu noteikumiem, par tās vadītāju nosakot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektora p.i.

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF