Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 23.martāNr. 110

protokols Nr. 6, 19. punkts

Par nokavējuma naudas dzēšanu
biedrībai “Basketbola klubs “Jūrmala””

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra lēmumu Nr.693 “Par nekustamā īpašuma nodošanu Jūrmalas Sporta servisa centra pārvaldīšanā” Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādei “Jūrmalas Sporta servisa centrs”, reģistrācijas Nr.90010478153, nodots valdījumā Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā esošs nekustamais īpašums Raiņa ielā 55 un Raiņa iela 55 k-1, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 020 5106 (Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000422733), tai skaitā zemes gabals (1300 020 5106) un sporta halle (1300 020 5106 003), ievērojot Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14. jūlija noteikumus Nr.3 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi”. Minēto noteikumu 12.punktā noteikts, ka nekustamā īpašuma valdītājam ir tiesības nodot nekustamo īpašumu vai tā daļu nomā trešajai personai saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes noteikto kārtību, ievērojot Jūrmalas pilsētas domes iekšējos normatīvos aktus, kas nosaka minēto līgumu noslēgšanas kārtību, un Jūrmalas pilsētas domes apstiprinātajiem valdītāja maksas pakalpojumu izcenojumiem.

Starp Jūrmalas Sporta servisa centru un biedrību “Basketbola klubs “Jūrmala””, vienotais reģistrācijas Nr. 40008191969 (turpmāk – Biedrība), 2016.gada 21.septembrī noslēgts Nekustamā īpašuma nomas līgums Nr. 4-5/35 (turpmāk - Līgums) par Jūrmalas Valsts ģimnāzijas sporta zāles Raiņa ielā 55, k-1, Jūrmalā, nomu uz laiku no 2016.gada 21. septembra līdz 2017.gada 31.augustam. Biedrība Līgumā noteiktos nomas maksājumus ir veikusi pēc noteiktiem termiņiem, kā rezultātā Jūrmalas pilsētas domes Centralizētā grāmatvedība saskaņā ar Līguma noteikumiem Biedrībai ir aprēķinājusi nokavējuma naudu 6453,66 EUR (seši tūkstoši četri simti piecdesmit trīs euro, 66 centi) apmērā.

Biedrība 2017.gada 7.februārī ir iesniegusi Jūrmalas pilsētas domei iesniegumu par kavējuma naudu (Lietas nr. 11-36/1628), lūdzot to atcelt. Saskaņā ar Civillikuma 1761.pantu pienākums maksāt procentus izbeidzas ar atlaidumu. Līdz 2017.gada 14.martam Biedrība, pamatojoties uz saņemtajiem rēķiniem, ir samaksājusi Līgumā noteiktos nomas maksājumus (izņemot nokavējuma naudu) pilnā apmērā, līdz ar to Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā nav radīti zaudējumi. Civillikuma 1764.pants noteic, ka darījumos, kas nodibina pienākumu maksāt procentus, atļauts nolīgt procentus, kuru apmēru var noteikt līdzēji savstarpēji vienojoties; kā arī procentiem jābūt samērīgiem un atbilstošiem godīgai darījumu praksei. Attiecīgi nomas līgumos nosakāms samērīgs nokavējuma procentu apmērs.

Biedrības basketbola klubs “Jūrmala” sekmīgi sacenšas Latvijas Basketbola virslīgas turnīrā, pēdējās sezonās apliecinājis sevi, kā vienu no vadošajiem klubiem Latvijā un līdz ar to popularizē augstu sasnieguma sportu un veselīgu dzīvesveidu Jūrmalas iedzīvotāju vidū.

Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Civillikuma 1761. un 1764.pantu, Jaunatnes un sporta lietu komitejas 2017.gada 14. februāra sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-27/2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Jūrmalas pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai dzēst Biedrībai saskaņā ar Līgumu aprēķināto nokavējuma naudu 6453,66 EUR (seši tūkstoši četri simti piecdesmit trīs euro, 66 centi) apmērā.

2. Jūrmalas Sporta servisa centram veikt Līgumā grozījumu, nosakot nokavējuma naudu (procentus) par Līgumā kavētiem nomas maksājumiem 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā.

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF