Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 23.martāNr. 111

protokols Nr. 6, 20. punkts

Par nokavējuma naudas dzēšanu sabiedrībai
ar ierobežotu atbildību “FK Spartaks”

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 7.maija lēmumu Nr.207 “Par sporta objektu nodošanu patapinājumā Jūrmalas Sporta servisa centram” Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādei “Jūrmalas Sporta servisa centrs”, reģistrācijas Nr.90010478153, nodots valdījumā Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā esošs nekustamais īpašums Skolas ielā 5, Jūrmalā, ar kadastra Nr. 1300 021 0301 (Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr100000069901), tai skaitā zemes gabals ar kadastra Nr.1300 021 0301 un skatītāju tribīnēm ar kadastra Nr.1300 021 0101 012, ievērojot Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14. jūlija noteikumus Nr.3 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi”. Minēto noteikumu 12.punktā noteikts, ka nekustamā īpašuma valdītājam ir tiesības nodot nekustamo īpašumu vai tā daļu nomā trešajai personai saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes noteikto kārtību, ievērojot Jūrmalas pilsētas domes iekšējos normatīvos aktus, kas nosaka minēto līgumu noslēgšanas kārtību, un Jūrmalas pilsētas domes apstiprinātajiem valdītāja maksas pakalpojumu izcenojumiem.

Starp Jūrmalas Sporta servisa centru un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “FK Spartaks”, vienotais reģistrācijas Nr. 40103358754 (turpmāk – Sabiedrība), 2016.gada 5.janvārī noslēgtā nekustamā īpašuma nomas līgumā Nr. 4-5/1 (turpmāk - Līgums) par Jūrmalas pilsētas stadiona “Sloka” Skolas ielā 5, Jūrmalā, nomu uz laiku no 2016.gada 5.janvāra līdz 2016.gada 31.decembrim. Sabiedrība Līgumā noteiktos nomas maksājumus ir veikusi pēc noteiktiem termiņiem, kā rezultātā Jūrmalas pilsētas domes Centralizētā grāmatvedība saskaņā ar Līguma noteikumiem Sabiedrībai ir aprēķinājusi nokavējumu naudu 3574,29 EUR apmērā (trīs tūkstoši pieci simti septiņdesmit četri euro, 29 centi) apmērā.

Sabiedrība 2017.gada 10.februārī ir iesniegusi Jūrmalas pilsētas domei iesniegumu par kavējuma naudu (lietas Nr.11-37/1771), lūdzot to atcelt. Saskaņā ar Civillikuma 1761.pantu pienākums maksāt procentus izbeidzas ar atlaidumu. Līdz 2017.gada 14.martam Sabiedrība, pamatojoties uz saņemtajiem rēķiniem, ir samaksājusi Līgumā noteiktos nomas maksājumus (izņemot nokavējuma naudu) pilnā apmērā, līdz ar to Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā nav radīti zaudējumi. Civillikuma 1764.pants noteic, ka darījumos, kas nodibina pienākumu maksāt procentus, atļauts nolīgt procentus, kuru apmēru var noteikt līdzēji savstarpēji vienojoties; kā arī procentiem jābūt samērīgiem un atbilstošiem godīgai darījumu praksei. Attiecīgi nomas līgumos nosakāms samērīgs nokavējuma procentu apmērs. Sabiedrība 2016.gada sezonā izcīnīja 1.vietu Latvijas futbola virslīgā, tādā veidā popularizējot augstu sasniegumu sportu un veselīgu dzīves veidu Jūrmalas iedzīvotāju vidū.

Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Civillikuma 1761. un 1764.pantu, Jaunatnes un sporta lietu komitejas 2017.gada 14. februāra sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-27/2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Jūrmalas pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai dzēst Sabiedrībai saskaņā ar Līgumu aprēķināto nokavējuma naudu 3574,29 EUR (trīs tūkstoši pieci simti septiņdesmit četri euro, 29 centi) apmērā.

2. Jūrmalas Sporta servisa centram veikt Līgumā grozījumu, nosakot nokavējuma naudu (procentus) par Līgumā kavētiem nomas maksājumiem 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā.

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF