Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 23.martāNr. 113

protokols Nr. 6, 24. punkts

Par Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā projekta “Jūrmalas
pilsētas muzeja izstāde “Bērns kūrortā”” noslēgumu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 10.marta lēmumu Nr.117 “Par Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā projekta “ Jūrmalas pilsētas muzeja izstāde “Bērns kūrortā”” īstenošanu ”, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam rīcības virziena R.1.7.1. ”Kultūras tūrisma piedāvājuma attīstība” aktivitāti Nr.44 ”Jaunu kultūras tūrisma produktu attīstība”, Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 11.punktu, un ņemot vērā 2016.gada 24.februārī starp Valsts kultūrkapitāla fondu un Jūrmalas pilsētas muzeju noslēgtā Projekta finansēšanas līguma Nr. 2016-1-KMA-M04025 6.5. punktu (atskaiti 2016.gada 2.augustā akceptējusi Valsts kultūrkapitāla administrācija), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā projekta ”Jūrmalas pilsētas muzeja izstāde “Bērns kūrortā”” īstenošanu, saskaņā ar 1.pielikumu “Projekta noslēguma ziņojums”.

2. Apstiprināt projekta kopējās faktiskās izmaksas 11 056.92 EUR (vienpadsmit tūkstoši piecdesmit seši eiro un 92 centi) (2.pielikums “ Projekta “Jūrmalas pilsētas muzeja izstāde “Bērns kūrortā”” budžeta kopsavilkums (euro) ” un 3.pielikums “Pārskats par projekta “Jūrmalas pilsētas muzeja izstāde “Bērns kūrortā”” finanšu līdzekļu apguvi”), t.sk., attiecināmo izmaksu summa ir 11 056.92 EUR (vienpadsmit tūkstoši piecdesmit seši eiro un 92 centi), kur:

2.1. Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums ir 72% jeb 8 000.00 EUR (astoņi tūkstoši eiro un 00 centi):

2.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 28% jeb 3 056.92 EUR (trīs tūkstoši piecdesmit seši eiro un 92 centi).

Priekšsēdētāja

R.Sproģe1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 23.marta lēmumam Nr.113

(protokols Nr.6, 24.punkts)

Projekta noslēguma ziņojums

Pamata informācija

Projekta nosaukums

”Jūrmalas pilsētas muzeja izstāde “Bērns kūrortā””

Līguma/vienošanās Nr.

2016-1-KMA-M04025

Darbības programmas nosaukums:

Valsts kultūrkapitāla fonda Kultūras mantojuma nozares mērķprogramma

Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums:

Muzeju nozares attīstības programma un muzejisko priekšmetu iepirkums

Projekta mērķis

Izveidot interaktīvu, ģimeņu un bērnu mērķauditorijai saistošu tematisku vēstures izstādi “Bērns kūrortā”, attīstot Jūrmalas muzejus kā kultūras tūrisma piesaistes objektus un sekmējot muzeju piedāvājuma konkurētspēju.

Projekta aktivitātes un to izpilde

Aktivitāte

Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Piezīmes

Izstādes mākslinieciskās koncepcijas un dizaina projekta izstrāde

Noslēgt līgumu ar mākslinieku par koncepcijas un projekta izstrādi un projekta īstenošanu.

Noslēgts līgums ar mākslinieci Daci Džeriņu, izstrādāta izstādes “Bērns kūrortā” mākslinieciskā koncepcija un izstādes dizaina projekts.

Oriģināls izstādes dizains.

Izstādes sagatavošana eksponēšanai

Veikt galīgo eksponātu un attēlu atlasi; sagatavot izstādes tekstus un priekšmetu anotācijas; pārtulkot tekstus latviešu, angļu un krievu valodā; sagatavot atmiņu stāstus audioierakstam; veikt audio un videomateriālu montāžu; izgatavot izstādes objektus un telpiskos elementus; iegādāt nepieciešamo tehniku, inventāru un rekvizītus; veikt izstādes montāžas un iekārtošanas darbus.

Atlasīti priekšmeti un attēli eksponēšanai (375 vienības); sagatavoti izstādes teksti un anotācijas, kas pārtulkoti angļu un krievu valodā; atlasīti 6 atmiņu stāsti, kurus ierunājuši Jūrmalas teātra aktieri, veikta audioieraksta montāža; atmiņu stāsti pārtulkoti krievu valodā; veikta attēlu videomontāža demonstrēšanai monitoros; iegādāti 2 televizori, 2 austiņu kompl., inventārs un rekvizīti; izgatavoti un uzstādīti telpu noformējuma elementi un objekti; veikta izstādes montāža; izstāde sagatavota eksponēšanai.

Muzeja izstāžu zālē (platība 70 m2) ir jaunradīts kvalitatīvs kultūras produkts, izstāde “Bērns kūrortā” ģimeņu un bērnu mērķauditorijai.

Izstādes reklāma un atklāšana

Sagatavot nepieciešamos reklāmas materiālus (preses relīzi, plakātus, ielūgumus un reklāmas kartiņas) izplatīšanai plašsaziņas līdzekļos, pilsētas vidē, muzejā; noorganizēt izstādes atklāšanas pasākumu.

Sagatavota preses relīze, izstrādāts reklāmas materiālu dizains, izgatavoti A3 un A2 formāta plakāti, SIA “Ulma” iespiestas 1400 gab. kartiņas.

Izstādes atklāšanas pasākumā 2016.gada 10.jūnijā piedalījās 51 apmeklētājs.

Izstādes “Bērns kūrortā” apmeklējumu skaits no 2016.gada 10.jūnija līdz 31.decembrim bija 11963.

Projektā veiktie grozījumi

Darba gaitā tika secināts, ka ir radusies līdzekļu ekonomija, tika veikti grozījumi projekta budžeta tāmē par 538 EUR. Atlikušie līdzekļi tika atgriezti pašvaldības budžetā.

Projekta ieviešanas laiks

Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks

Faktiskais ieviešanas laiks

Piezīmes/ skaidrojumi

2016.gada 19.februāris- 2016.gada 3.jūnijs.

2016.gada 19.februāris- 2016.gada 3.jūnijs.

2016.gada 24.februāra projekta finansēšanas līgums Nr. 2016-1-KMA-M04025, kas noslēgts starp Valsts kultūrkapitāla fondu un Jūrmalas pilsētas muzeju.

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks (ceturkšņiem)

1. cet.

2. cet.

3. cet.

4. cet.

Izstādes mākslinieciskās koncepcijas un dizaina projekta izstrāde

X

Izstādes sagatavošana eksponēšanai

X

X

Izstādes reklāma un atklāšana

X

Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

Izmaiņas laika grafikā netika veiktas.

Faktiskais projekta laika grafiks

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks (ceturkšņiem)

1. cet.

2. cet.

3. cet.

4. cet.

Izstādes mākslinieciskās koncepcijas un dizaina projekta izstrāde

X

Izstādes sagatavošana eksponēšanai

X

X

Izstādes reklāma un atklāšana

X

Projekta komanda

Projekta vadītājs – Inta Baumane, Jūrmalas pilsētas muzeja direktore;

Izstādes māksliniece – Dace Džeriņa (saskaņā ar noslēgto autoratlīdzības līgumu);

Projekta grāmatvedis – Ieva Prokopčika, Jūrmalas pilsētas muzeja galvenā grāmatvede.

Secinājumi un priekšlikumi

Projekta mērķis ir sasniegts. Izstādes “Bērns kūrortā” apmeklējumu skaits no 2016.gada 10.jūnija līdz 31.decembrim bija 11963. Izstādes galvenie apmeklētāji ir ģimenes, bērni un tūristi. Izstādes telpās notiek dažādi pasākumi un radošās nodarbības.

Līdzekļu ekonomija 538 EUR:

· 318 EUR izdevumi par autoratlīdzību – anotāciju tulkošanai tika izvēlēts firmas pakalpojums;

· 6 EUR izdevumi par inventāru - tika izvēlēts ekonomiski izdevīgāks piedāvājums inventāra iegādei;

· 124 EUR izdevumi par dažādiem materiāliem - tika izvēlēts ekonomiski izdevīgāks piedāvājums materiālu iegādei;

· 90 EUR izdevumi par pamatlīdzekļiem - tika izvēlēts ekonomiski izdevīgāks piedāvājums TV iegādei.

Izstādi atzinīgi novērtējuši gan muzeja apmeklētāji, gan muzeja nozares profesionāļi. Izstādes māksliniece Dace Džeriņa saņēma atzinības rakstu Jūrmalas Gada balvas kultūrā pasākumā par veiksmīgu izstādes māksliniecisko risinājumu.

Lai pilnveidotu izstādes pieejamību, būtu nepieciešams ierunāt atmiņu stāstus arī krievu valodā, iegādāties papildus austiņas, nodrošināt atmiņu stāstu klausīšanās izvēles iespēju (atsevišķi ieraksti katram stāstam nevis viens ieraksts ar 6 stāstiem), kā arī papildināt izstādi ar jūrmalnieku atmiņu stāstu videoierakstiem.


Pielikums Nr.2 XLSX

Pielikums Nr.3 XLSX


Lejupielāde: DOC un PDF