Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2017.gada 23.novembra 525.lēmumu
Grozījumi ar domes 2017.gada 14.septembra 417.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2017.gada 23.martāNr. 115

protokols Nr. 6, 27. punkts

Par līdzdalību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā
atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un
profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras
atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanā

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktā rīcības virziena R3.2.3.:”Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.159 “Karjeras konsultācijas attīstība”, Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijā 2015.-2020.gadam noteiktā rīcības virziena R3.2.3.“Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi” 5.punktu “Karjeras konsultāciju attīstība”, un saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 7.jūnija noteikumu Nr.359 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanas noteikumi” 15.2.punktā noteikto, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot kā sadarbības partnerim darbības programmas ”Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena ”Izglītība, prasmes un mūžizglītība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa ”Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projektu Nr.8.3.5.0/16/I/001 ”Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (turpmāk – projekts) partnerībā ar projekta vadošo partneri Valsts izglītības attīstības aģentūru (turpmāk - aģentūra).

2. Noteikt projekta mērķi – uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās izglītības iestādēs Jūrmalas pilsētā.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. Jūrmalas pilsētas pašvaldības izmēģinājumskolās – Jūrmalas Valsts ģimnāzijā, Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolā, Slokas pamatskolā - karjeras konsultantiem un karjeras atbalsta īstenošanā iesaistītajiem speciāliestiem iegūta papildizglītība un metodiski materiāli karjeras atbalsta pasākumu īstenošanas jautājumos; Grozīts ar domes 2017.gada 14.septembra 417.lēmumu

3.2. īstenoti karjeras atbalsta, tai skaitā, karjeras informācijas, karjeras izglītības un karjeras konsultācijas pasākumi Jūrmalas pilsētas pašvaldībā.

4. Noteikt projekta īstenošanas laiku no 2017.gada 23.marta līdz 2020.gada 30.decembrim.

5. Pieņemt zināšanai, ka Jūrmalas pilsētas domes kā projekta īstenošanas sadarbības partnera finansējumu aprēķina vienam mācību gadam un finansējums tiek piešķirts katru mācību gadu līdz 2020.gada 30.decembrim atbilstoši izglītojamo skaitam konkrētajā periodā, ievērojot šādus periodus:

5.1. par periodu no sadarbības līguma spēkā stāšanās dienas līdz 2017.gada 31.augustam – 2016./2017.mācību gadam;

5.2. par 12 mēnešu periodu no 1.septembra līdz 31.augustam – 2017./2018.; 2018./2019. un 2019./2020.mācību gadiem;

5.3.  par 4 mēnešu periodu no 1.septembra līdz 30.decembrim – 2020./2021.mācību gadam, ievērojot sadarbības līgumā noteikto projektā 6.darbībai pieejamo finansējumu 2020./2021.mācību gadam.

6. Noteikt Jūrmalas pilsētas domes kā projekta sadarbības partnera projekta attiecināmās izmaksas par periodu līdz 2017.gada 31.augustam (2016./2017.mācību gads) 19 614,48 EUR (deviņpadsmit tūkstoši seši simti četrpadsmit euro un 48 centi) saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, kas 100% apmērā ir aģentūras finansējums, no kurām Eiropas Sociālā fonda finansējums ir 85% un valsts budžeta finansējums ir 15%.

7. Jūrmalas pilsētas domes kā projekta sadarbības partnera projekta izmaksas katram no nākamajiem 5.punktā minētajiem periodiem tiek prezicētas, veicot grozījumus lēmumā, papildinot lēmuma 6.punktu un pielikumu “Projekta ”Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansēšanas plāns”, kā arī veicot grozījumus apstiprinātajā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā. Grozīts ar domes 2017.gada 23.novembra 525.lēmumu

8. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldei organizēt līguma par projekta īstenošanu noslēgšanu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru.

9. Projekta ieviešanu uzdot Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldes Izglītības attīstības nodaļai un projekta izmēģinājumskolām - Jūrmalas Valsts ģimnāzijai, Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolai, Slokas pamatskolai atbilstoši noslēgtajam sadarbības līgumam. Grozīts ar domes 2017.gada 14.septembra 417.lēmumu

10. Noteikt Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldes Izglītības attīstības nodaļas vadītāju Vairi Ļaudamu par projekta kontaktpersonu.

11. Projekta norises gaitu pārraudzīt Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projekta ieviešanas nodaļai.

Priekšsēdētāja

R.SproģePielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 23.marta lēmumam Nr.115

(protokols Nr.6, 27.punkts)

Projekta

”Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs: Jūrmalas pilsētas dome

Funkcionālās klasifikācijas kods: 09.210.

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar apstiprināto projekta iesniegumu: 19614,48 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas 19614,48 EUR, kas 100% apmērā ir Valsts izglītības attīstības aģentūras finansējums, no kurām 85% ir Eiropas Sociālā fonda finansējums un 15% ir valsts budžeta finansējums

Pozīcija / gads

2017. gads

2018.gads

Kopā

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā, t.sk.:

0

1 96 15

1 06 15

0

1 96 15

0

1 96 15

Atlikums perioda sākumā, t.sk.

0

1 06 15

0

0

no pašvaldības budžeta

no valsts budžeta

no Eiropas Savienības fonda

no Valsts izglītības attīstības aģentūras

1 06 15

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

0

0

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

0

0

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

0

0

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0.)

0

0

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0.)

1 96 15

1 96 15

1 96 15

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

0

0

Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (21.1.9.2.)

0

0

Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi (21.4.2.0.)

0

0

Cits ieņēmumu veids atbilstoši ieņēmumu klasifikācijai (norādīt)

0

0

IZDEVUMI kopā, t.sk.:

0

1 96 15

1 06 15

0

1 96 15

0

1 96 15

IZDEVUMI projekta aktivitāšu īstenošanai

90 00

1 06 15

1 96 15

1 96 15

Atlikums perioda beigās, t.sk:

0

1 06 15

0

0

0

0

0

kases apgrozības līdzekļi

0

1 06 15

0

0

0

0

atgriežamie līdzekļi pašvaldības budžeta


Lejupielāde: DOC un PDF