Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 23.martāNr. 116

protokols Nr. 6, 28. punkts

Par līdzdalību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.1. specifiskā
atbalsta mērķa “Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu”
8.3.1.1. pasākuma “Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura
aprobācija un ieviešana” projekta Nr.8.3.1.1/16/I/002 “Kompetenču
pieeja mācību saturā” īstenošanā

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktā rīcības virziena R3.2.3.”Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.157 “Pašvaldības atbalsts pedagogu tālākizglītībai” un saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra noteikumu Nr.670 “ Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu” 8.3.1.1. pasākuma “Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana” īstenošanas noteikumi” 6.punktā noteikto un pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.18, 15.punkts) Nr.567 “Par izglītības iestāžu nominēšanu dalībai programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu” 1.pasākuma “Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana” projektā” un Valsts izglītības satura centra 2017.gada 10.janvāra informācijas plašsaziņas līdzekļiem “Simts izglītības iestādes visā Latvijā aprobēs kompetenču pieeju mācību saturā” pielikuma 57.punktu, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 3.punktam, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu” 8.3.1.1. pasākuma “Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana” projektu Nr.8.3.1.1/16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā” (turpmāk – projekts) sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolu, kā arī ar projekta vadošo partneri – Valsts izglītības un satura centru (turpmāk – projekta īstenotājs).

2. Noteikt projekta mērķi – nodrošināt kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobāciju atbilstoši vispārējas izglītības obligātā satura aprakstam un mācību satura ieviešanu pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas – pedagogi ar savu pieredzi un profesionalitāti sniegs priekšlikumus vispārējās izglītības mācību satura modeļa ieviešanai un metodisko līdzekļu izstrādei, kā arī saņems profesionālu apmācību – pedagogu profesionālo pilnveidi.

4. Noteikt Jūrmalas pilsētas domes pienākumus saskaņā ar sadarbības līgumu:

4.1. atbalstīt Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas dalību projekta mācību satura aprobācijas procesā, iespēju robežās organizatoriski un finansiāli palīdzēt risināt transporta jautājumus Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas komandas nokļūšanai uz projekta īstenotāja organizētajiem pasākumiem;

4.2. iespēju robežās atļaut Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes valdījumā esošajās telpās bez maksas rīkot profesionālās pilnveides kursus un pasākumus Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas pedagogiem, atsevišķos gadījumos pieaicinot arī citu reģionu pedagogus, kuri piedalās projekta mācību satura aprobācijas procesā.

5. Noteikt Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolai pienākumus saskaņā ar sadarbības līgumu:

5.1. nodrošināt personāla iesaisti un dalību projekta mācību satura aprobācijas veiksmīgai īstenošanai;

5.2. veikt projekta ietvaros izstrādātā mācību satura aprobāciju;

5.3. iespēju robežās samazināt papildu pienākumus pedagogiem, kuri iesaistīti mācību satura aprobācijas procesā;

5.4. dot iespēju projekta pārstāvjiem apmeklēt Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolu, vērot mācību stundas, stundu apmeklējumus, iepriekš saskaņojot ar Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas vadību un mācību satura aprobācijā iesaistītajiem pedagogiem, iegūt un izmantot Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas un skolēnu fotogrāfijas un videomateriālus mācību satura aprobācijas norises fiksēšanai, lai izplatītu projekta īstenošanas labās prakses piemērus un skaidrotu citiem iesaistītajiem pedagogiem kompetenču pieejas īstenošanu mācību saturā;

5.5. piedalīties projekta īstenotāja organizētajos pieredzes apmaiņas pasākumos un sniegt informāciju projekta īstenotājam par mācību satura aprobācijas norisi un rezultātiem.

6. Noteikt projekta īstenošanas laiku no 2017.gada 23.marta līdz 2021.gada 16.oktobrim.

7. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldei organizēt sadarbības līguma par projekta īstenošanu noslēgšanu ar projekta īstenotāju .

8. Projekta ieviešanu uzdod Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolai sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldi.

9. Projekta norises gaitu pārraudzīt Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai.

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF