Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 23.martāNr. 117

protokols Nr. 6, 29. punkts

Par Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Vizuālās mākslas
izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projekta
“Jūrmalas Mākslas skolas keramikas un veidošanas mācību procesa
kvalitatīva nodrošināšana un pilnveidošana” īstenošanu

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projektu konkursa nolikuma 9.5.punktu, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44„Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 3.punktam, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 16.decembra lēmuma Nr.825 “Par Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijas 2010. – 2030.gadam apstiprināšanu” pasākumu J11 “Izglītības pakalpojumu konkurētspējas paaugstināšana”, Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra lēmumu Nr.631 “Par grozījumiem ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” apstiprinātajā Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.–2020.gadam” rīcības virziena R3.2.4.“Profesionālās ievirzes un interešu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.175 “Profesionālās ievirzes un interešu izglītības attīstība mākslas jomā” un aktivitāti Nr.176 “Profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādes materiālās bāzes pilnveidošana”, kā arī Jūrmalas pilsētas domes izglītības pārvaldes 2016.gada 28.decembra saskaņotā Jūrmalas Mākslas skolas attīstības plāna 2016.–2020.gadam 6.prioritātes “ Skolotāju, atbalsta personāla un tehnisko darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana” 7.uzdevumu “Iegādāties cepli keramikas un veidošanas mācību priekšmeta audzēkņu lielizmēra darbu apdedzināšanai”, Valsts Kultūrkapitāla fonda 2017.gada 24. februāra vēstuli Nr.2017-1-VIZ-M04023-P “Par konkursa rezultātiem” Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projektu „Jūrmalas Mākslas skolas keramikas un veidošanas stundu mācību procesa kvalitatīva nodrošināšana un pilnveidošana” (turpmāk - projekts).

2. Noteikt projekta mērķi – iegādāties keramikas apdedzināšanas krāsni, lai nodrošinātu iespēju kvalitatīvi apgūt keramikas un veidošanas mācību priekšmetus Jūrmalas Mākslas skolas audzēkņiem visās trīs izglītības programmās - profesionālās ievirzes izglītības “Vizuāli plastiskā māksla”, interešu izglītības un pirmskolas izglītības profesionāli orientēto virzienu programmu audzēkņiem.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. pilnveidota Jūrmalas Mākslas skolas materiāltehniskā bāze, kas sekmē izglītības piedāvājuma konkurētspējas palielināšanu un izglītību programmu pilnveidi, īpaši keramikas izglītības pilnveidi;

3.2. skolas audzēkņiem mācību procesā un pilsētas iedzīvotājiem pieaugušo meistarklasēs mūžizglītības kontekstā sniegta iespēja iepazīt keramikas nozari un materiāla iespējas;

3.3. tiek veidota izglītota un zinoša kultūras pasākumu mērķauditorija.

4. Noteikt projekta īstenošanas laiku no 2017.gada 23.marta līdz 2017.gada 1.oktobrim.

5. Noteikt projekta kopējās izmaksas 4 053.00 EUR (četri tūkstoši piecdesmit trīs eiro 00 centi), saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, kur Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums ir 100%.

6. Naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu atbilstoši precizētajam aktivitāšu ieviešanas kalendārajam plānam, ja netiek pārsniegts šī lēmuma 5.punktā norādītā finansējuma apjoms.

7. Uzdot Jūrmalas Mākslas skolai organizēt līguma par projekta īstenošanu noslēgšanu ar Valsts Kultūrkapitāla fondu.

8. Projekta ieviešanu uzdot Jūrmalas Mākslas skolai.

9. Projekta norises gaitu pārraudzīt Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai.

Priekšsēdētāja

R.SproģePielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 23.marta lēmumam Nr.117

(protokols Nr.6, 29.punkts)

Projekta

“Jūrmalas Mākslas skolas keramikas un veidošanas mācību procesa kvalitatīva nodrošināšana un pilnveidošana”

Finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs: Jūrmalas Mākslas skola

Funkcionālās klasifikācijas kods: 09.510.

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar apstiprināto projekta iesniegumu: 4053.00 EUR.

Pozīcija / gads

2017.gads /budžeta gads

201_.gads

Kopā

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā, t.sk.:

0

40 53

40 53

0

40 53

0

4053

Atlikums perioda sākumā, t.sk.

0

40 53

0

0

no pašvaldības budžeta

no valsts budžeta

no Eiropas Savienības fonda

no Valsts Kultūrkapitāla fonda finanšu palīdzības/cits finansējuma avots

40 53

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

0

0

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

0

0

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

0

0

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0.)

0

0

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0.)

0

0

Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti (18.6.9.0.)

40 53

40 53

40 53

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

0

0

Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (21.1.9.2.)

0

0

Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi (21.4.2.0.)

0

0

Cits ieņēmumu veids atbilstoši ieņēmumu klasifikācijai (norādīt)

0

0

IZDEVUMI kopā, t.sk.:

0

40 53

40 53

0

40 53

0

4053

IZDEVUMI projekta aktivitāšu īstenošanai

40 53

40 53

4053

Atlikums perioda beigās, t.sk:

0

40 53

0

0

0

0

0

kases apgrozības līdzekļi

0

40 53

0

0

0

0

atgriežamie līdzekļi pašvaldības budžeta

0

0

0

0

0

0


Lejupielāde: DOC un PDF