Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 23.martāNr. 119

protokols Nr. 6, 31. punkts

Par sākumskolas “Taurenītis” kustamās
mantas novērtēšanas komisiju

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 6.panta otro daļu, 8.panta ceturto, piekto, sesto un septīto daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izvedot sākumskolas “Taurenītis” kustamās mantas novērtēšanas komisiju (turpmāk – komisija) šādā sastāvā:

1.1. Komisijas priekšsēdētāja – Sarmīte Limba, sākumskolas “Taurenītis” direktore;

1.2. Komisijas locekļi:

1.2.1. Katrīna Pusbarniece sākumskolas “Taurenītis” saimniecības vadītāja;

1.2.2. Elīna Bārda, sākumskolas “Taurenītis” direktora vietniece izglītības jomā;

1.2.3. Inga Bulgaka, sākumskolas “Taurenītis” galvenā grāmatvede;

1.2.4. Kaspars Bogomols, Jūrmalas pilsētas domes Revīzijas un audita nodaļas revidents.

2. Gadījumā, ja lēmuma 1.punktā minētais komisijas loceklis ir prombūtnē, tad viņa pienākumus komisijā ar balss tiesībām pilda darbinieks, kas aizvieto attiecīgo komisijas locekli.

3. Komisija organizē atsavināšanai paredzētas sākumskolas “Taurenītis” kustamās mantas novērtēšanu un nosaka kustamās mantas nosacīto cenu atbilstoši mantas vērtībai.

4. Komisija kustamās mantas novērtēšanai pieaicina vienu vai vairākus sertificētus vērtētājus.

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF